Exploitant Schiphol niet aansprakelijk voor letselschade grondafhandelaar

Exploitant Schiphol niet aansprakelijk voor letselschade grondafhandelaar: Een bagage afhandelaar stelt Schiphol als exploitant van de luchthaven Schiphol aansprakelijk voor de letselschade die hij opliep als werknemer van een grondafhandelaar. De rechtbank Noord-Holland oordeelt dat Schiphol niet onrechtmatig handelde.

Schiphol exploiteert een luchthaven. De personen die werken op Schiphol zijn over het algemeen werknemers van grondafhandelaren en luchtvaartmaatschappijen. Deze werknemers hebben geen arbeidsovereenkomst met Schiphol. In deze uitspraak komt de vraag aan de orde of Schiphol aansprakelijk is voor letselschade van een werknemer van een grondafhandelaar die zijn werkzaamheden op de luchthaven verricht. De werknemer baseert zijn vordering op drie gronden:

 • Schiphol profiteert van de wanprestatie van de werkgever en handelt daarmee ook onrechtmatig jegens de werknemer;
 • Schiphol is op grond van werkgeversaansprakelijkheid gehouden de schade van de werknemer te voldoen;
 • De wegen op Schiphol zijn gebrekkig en de letselschade van de werknemer is ontstaan door het rijden over deze gebrekkige wegen.

Profiteren van wanprestatie door derde

Een derde kan op onrechtmatige wijze profiteren van een wanprestatie. De rechter beschrijft het toetsingskader:

‘Of een dergelijk handelen jegens die derde onrechtmatig is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Voor het aannemen van onrechtmatigheid is onder meer vereist dat sprake is van bijzondere omstandigheden. Onder de omstandigheden die van belang kunnen zijn vallen de hoedanigheid van alle betrokken partijen, de aard en strekking van de desbetreffende overeenkomst, de wijze waarop de belangen van de derde daarbij zijn betrokken, de vraag of deze betrokkenheid voor de contractant kenbaar was, de vraag of de derde erop mocht vertrouwen dat zijn belangen zouden worden ontzien, de vraag in hoeverre het voor de contractant bezwaarlijk was met de belangen van de derde rekening te houden, de aard en omvang van het nadeel dat voor de derde dreigt en de vraag of van hem kon worden gevergd dat hij zich daartegen had ingedekt, alsmede de redelijkheid van een eventueel aan de derde aangeboden schadeloosstelling.’

Exploitant Schiphol niet aansprakelijk voor letselschade grondafhandelaar, Rechtbank Noord-Holland 18 oktober 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:10145

Profiteerde Schiphol van wanprestatie grondafhandelaar?

De rechter benoemt dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van werknemers bij de werkgever ligt. Deze werkgevers, de grondafhandelaren, sluiten overeenkomsten met luchtvaartmaatschappijen. Schiphol is geen partij bij deze overeenkomsten. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat en niet Schiphol beslist over de toelating van grondafhandelaren op Schiphol en de voorwaarden voor toelating. Ook een rapport over de arbeidsomstandigheden uit 2003 wordt ter zijde geschoven door de rechter. Het rapport zegt weinig over de situatie vanaf 2007 toen de werknemer aan de slag ging. De rechtbank concludeert daarom dat Schiphol niet onrechtmatig profiteert van de wanprestatie van de werkgever en dat er ook geen andere reden is om aan te nemen dat Schiphol onrechtmatig handelde jegens de werknemer van de bagageafhandelaar.

Werkgeversaansprakelijkheid Schiphol

De werknemer stelt Schiphol ook aansprakelijk als werkgever. De aansprakelijkheid geldt namelijk niet alleen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst, maar ook voor andere ondergeschikten. Werkgevers kunnen dus ook aansprakelijk zijn voor letselschade van niet-werknemers. De rechter stelt vast dat Schiphol niet gezien kan worden als de (feitelijk) werkgever van de werknemer. Schiphol heeft geen zeggenschap over de werknemer of een instructiebevoegdheid. Het materiaal waarmee de werknemer werkt, is ook geen eigendom van Schiphol. Schiphol is daarom niet aansprakelijk als ‘werkgever’:

‘[eiser] baseert zijn vordering in de tweede plaats op artikel 7:658 lid 4 BW, maar dit artikel mist toepassing. Schiphol is niet aan te merken als een onderneming die in het kader van de uitoefening van haar bedrijf [eiser] arbeid heeft laten verrichten. Dit wetsartikel ziet op specifieke veiligheidsverplichtingen van een werkgever ten aanzien van zijn eigen bedrijfsruimtes en personen die arbeid voor hem verrichten zonder dat daarvoor een arbeidsovereenkomst is gesloten. [eiser] verricht geen werkzaamheden in opdracht van of voor Schiphol. Schiphol heeft ook geen feitelijke zeggenschap of instructiebevoegdheid tegenover [eiser] . Verder staat, zoals gezegd, als onbetwist vast dat het materiaal waarmee het grondpersoneel werkt, niet van Schiphol is maar van de grondafhandelaren of luchtvaartmaatschappijen.’

Gebrekkige wegen op Schiphol

De werknemer voert daarnaast aan dat de wegen op Schiphol erg slecht waren. Zijn letsel zou zijn ontstaan door het stuiteren tijdens het rijden over deze slechte wegen. Dat de wegen gebrekkig waren, is volgens de rechter niet bewezen. De rechter wijst de vordering daarom af. De eisende partij moet de grondslag van de vordering aantonen. De werknemer had voor een succesvolle schadeclaim moeten aantonen dat de wegen op Schiphol daadwerkelijk gebreken vertonen:

‘Het had gezien het verweer van Schiphol op de weg van [eiser] gelegen om zijn stelling dat, en in hoeverre, de wegen gebrekkig waren nader te onderbouwen. De kantonrechter heeft bij gebrek aan die onderbouwing geen reden om aan te nemen dat Schiphol op dit punt onrechtmatig tegenover [eiser] heeft gehandeld.’

Bespreek uw schade met een letselschade advocaat

Het bespreken van uw schade geeft direct inzicht in uw mogelijkheden. Neem contact op. Ons telefoonnummer is 0800 – 44 55 000. U kunt ook een e-mail sturen naar info@hijink.com. Als u wilt dat wij contact met u opnemen, vul dan het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Noord-Holland 18 oktober 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:10145

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief