Ondernemingsrecht

Overeenkomsten en contractrecht

Schuldeisersverzuim

Als een schuldenaar een overeengekomen prestatie wil leveren, is de medewerking van een schuldeiser vaak noodzakelijk. Voor het leveren van een huis moeten schuldenaar en schuldeiser bijvoorbeeld beide handelingen verrichten. Als een loodgieter in uw woning werk moet verrichten, moet hij toegang hebben tot uw woning. Er is sprake van schuldeisers verzuim als nakoming van een overeenkomst wordt verhinderd door de schuldeiser.

Schuldeisersverzuim wordt ook wel crediteursverzuim genoemd. De crediteur maakt het onmogelijk voor de debiteur om een verplichting uit een overeenkomst na te komen. De belemmering aan de zijde van de schuldeiser kan zowel een weigering zijn om een overeenkomst uit te voeren als een situatie van overmacht. Een schuldeiser kan bijvoorbeeld de toegang weigeren tot een pand waar geschilderd zou worden, maar het kan ook zijn dat de schuldeiser zelf geen toegang heeft tot het pand.

Als u een verplichting heeft ten opzichte van een contractspartij moet u deze nakomen. De tegenpartij moet u de mogelijjkheid geven uw verplichting uit te voeren. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de schuldeiser het presteren, bijvoorbeeld het verrichten van een levering, blokkeert.

De gevolgen van schuldeisersverzuim

Bij schuldeisersverzuim komen de nadelen van het uitblijven van een prestatie niet voor rekening van de schuldenaar.

De schuldenaar kan een beroep doen op overmacht. Als de schuldeiser nakoming of schadevergoeding vordert, moet de vordering worden afgewezen.

De schuldenaar kan zelf niet meer in verzuim raken. Gewoon verzuim, schuldenaarsverzuim en crediteurenverzuim sluiten elkaar uit.

De schuldenaar heeft recht op vergoeding van de redelijke kosten die door het schuldeisersverzuim zijn gemaakt.

Als het schuldeisersverzuim eindigt, moet de schuldenaar alsnog nakomen.

Einde schuldeisersverzuim

Als het verzuim van de schuldeiser eindigt, moet de schuldenaar alsnog nakomen. Het kan dus van belang zijn om te beoordelen wanneer het crediteurenverzuim eindigt.

Het verzuim eindigt als alle belemmeringen voor de schuldenaar om na te komen zijn opgelost. Een enkele toezegging van de schuldeiser is onvoldoende. Het verzuim eindigt als de te verrichten prestatie daadwerkelijk kan worden gedaan.

Advies en bijstand

Een geschil over een overeenkomst kan bijzonder ingewikkeld zijn. Als uw wederpartij niet doet wat beloofd is, mag u niet zonder meer uw prestatie opschorten. De vraag welke partij in verzuim is en waarom aan een overeenkomst geen uitvoering wordt gegeven, kan zeer belangrijk zijn voor het recht op ontbinding van een overeenkomst en schadevergoeding. Laat u tijdig voorlichten door een deskundige. Zo voorkomt u geschillen, schade en aansprakelijkheid. Bel 0800-4455000 voor het maken van een afspraak of vrijblijvend overleg.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief