Loonregres bij arbeidsongeschiktheid

Loonschade van de werkgever bij letsel van een werknemer. Wat is loonregres?

Als uw werknemer een ongeval heeft gehad en daardoor (langdurig) arbeidsongeschikt is geraakt, dan kan dat ook voor u als werkgever ingrijpende gevolgen hebben.

Als arbeidsongeschiktheid door letsel lang aanhoudt, komt het re-integratie proces om de hoek kijken. Ook bent u als werkgever vaak verplicht tot volledige loondoorbetaling. Zelfs als u bent verzekerd tegen loondoorbetaling bij ziekte, heeft dit soms forse financiële gevolgen.

Loonregres bij arbeidsongeschiktheid letselschade

Als iemand anders aansprakelijk is voor het ongeluk van uw medewerker, dan is het goed om te weten dat de werkgever een wettelijk regresrecht heeft. Dit houdt in dat u onder andere het netto doorbetaalde salaris kunt verhalen op de aansprakelijke partij. De wettelijke basis hiervan is te vinden in artikel 6:107a van het Burgerlijk Wetboek.

Omdat de vordering een afgeleid recht is van de gedupeerde werknemer, moet vaststaan dat de veroorzaker van de letselschade aansprakelijk is. Ook moet u als werkgever zelf de claim  instellen bij de aansprakelijke partij, meestal een verzekeraar. In beginsel betreft het loonregres alleen het aan de zieke werknemer doorbetaalde netto loon.

Wanneer is loonschade verhaalbaar?

In het wetsartikel staat een aantal vereisten waaraan moet worden voldaan voordat de regresclaim ontstaat.

 • Allereerst moet er aansprakelijkheid bestaan jegens het slachtoffer met letsel.
 • De arbeidsongeschiktheid / het letsel moet een gevolg zijn van het ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is.
 • Er moet sprake zijn van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.
 • De werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer met letsel.

Als de aansprakelijke persoon een eigen werknemer is, dan heeft de werkgever alleen recht op een schadevergoeding als:

 • de ongeschiktheid tot werken het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van de andere werknemer.

Als aan deze vereisten is voldaan, dan bestaat er voor de werkgever in beginsel recht op compensatie van het doorbetaalde loon door de aansprakelijke partij. Meestal is dit een verzekeraar. Complicerende factoren en reden voor discussie zijn de eventuele aanwezigheid van een loonkostenverzekering, re-integratiekosten, om- en bijscholingskosten, kosten bedrijfsarts, verzekeringsarts en eventuele tussentijdse controle momenten, herbeoordelingen en second opinion(s) bij het UWV.

Welke loonschade is verhaalbaar?

De wet is vrij beperkt in het omschrijven van de rechten uit loonregres. Maar beschrijft dit als volgt:

 • het de door werkgever betaalde loon, doch ten hoogste tot het bedrag, waarvoor de aansprakelijke persoon, bij het ontbreken van de loondoorbetalingsverplichting aansprakelijk zou zijn, verminderd met een bedrag, gelijk aan dat van de schadevergoeding tot betaling waarvan de aansprakelijke persoon jegens de gekwetste is gehouden.

Dit houdt in grote lijnen in dat de regresclaim van de werkgever op de aansprakelijke partij in ieder geval betreft het door de werkgever doorbetaalde nettoloon aan de werknemer. Discussie bestaat over de door werkgever afgedragen (verplichte) werknemerspremies, pensioenpremies enzovoort.

Verder beschrijft de wet:

 • de in lid 2 bedoelde aansprakelijke is eveneens verplicht tot vergoeding van de door de werkgever gemaakte redelijke kosten ter nakoming van zijn in artikel 658a van Boek 7 bedoelde verplichtingen. 

Onder de genoemde verplichtingen wordt in ieder geval begrepen de kosten van re-integratie en administratieve kosten. Discussie bestaat over diverse bijkomende kosten, met name in het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid, zoals: sancties vanwege tekortschieten in re-integratie verplichtingen, inschakelen bedrijfs/verzekeringsarts, deskundigenoordeel en transitievergoedingen.

Onder het wetsartikel komen de kosten van vervangend personeel niet voor vergoeding in aanmerking.

Hulp bij het verhalen van loonschade op veroorzaker: loonregres

Loonregres leidt vaak tot discussie over de redenen van arbeidsongeschiktheid en de hoogte van de schadevergoeding / schadeclaim die de werkgever heeft. Het is aan te raden u te laten bijstaan door een specialist. In de meeste gevallen kunnen de kosten van juridische bijstand volledig worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Wilt u meer weten over loonregres bij arbeidsongeschiktheid? Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaten en juristen aansprakelijkheid en verzekering. U kunt ons bereiken op 0800 44 55 000. Wilt u dat wij contact met u opnemen een afspraak plannen, laat dan uw gegevens achter op het contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres