Loonregres werkgever

Artikel 6:107a BW

Artikel 6:107a BW bevat de wettelijke grondslag voor loonregres van een werkgever met loonschade. Werknemers lijden schade als een werknemer thuis zit na een ongeluk. Dit noemen we loonschade. De aansprakelijke partij betaalt bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer de door de werkgever betaalde netto loonkosten en redelijke re-integratiekosten. Het verhalen van loonschade noemen we loonregres.

De werkgever krijgt netto loonkosten en redelijke re-integratiekosten vergoed op grond van artikel 6:107a BW als:

 • een werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is;
 • de werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft, en;
 • een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van de letselschade van de werknemer.

Artikel 107a van boek 6 van het burgerlijk wetboek (BW):

Lid 1.

Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, houdt de rechter bij de vaststelling van de schadevergoeding waarop de gekwetste aanspraak kan maken rekening met de aanspraak op loon die de gekwetste heeft krachtens artikel 629, lid 1, van Boek 7 of krachtens individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.

Lid 2.

Indien een werkgever krachtens artikel 629, lid 1, van Boek 7 of krachtens individuele of collectieve arbeidsovereenkomst verplicht is tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van de gekwetste het loon door te betalen, heeft hij, indien de ongeschiktheid tot werken van de gekwetste het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, jegens deze ander recht op schadevergoeding ten bedrage van de door hem betaalde loon, doch ten hoogste tot het bedrag, waarvoor de aansprakelijke persoon, bij het ontbreken van de loondoorbetalingsverplichting aansprakelijk zou zijn, verminderd met een bedrag, gelijk aan dat van de schadevergoeding tot betaling waarvan de aansprakelijke persoon jegens de gekwetste is gehouden.

Lid 3

De in lid 2 bedoelde aansprakelijke is eveneens verplicht tot vergoeding van de door de werkgever gemaakte redelijke kosten ter nakoming van zijn in artikel 658a van Boek 7 bedoelde verplichtingen. De aansprakelijke kan hetzelfde verweer voeren dat hem jegens de gekwetste ten dienste zou hebben gestaan.

Lid 4

Indien de aansprakelijke persoon een werknemer is, heeft de werkgever slechts recht op schadevergoeding indien de ongeschiktheid tot werken het gevolg is van diens opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 6:107a lid 1 BW

Lid 1 bepaalt dat bij het vaststellen van de letselschade van het slachtoffer rekening wordt gehouden met de loon doorbetaling van de werkgever. Het letselschade slachtoffer lijdt immers minder schade omdat de werkgever het loon doorbetaalt. Dit noemen we verplaatste schade. In artikel 7:629 BW dat in 107a lid 1 wordt genoemd, staat de loondoorbetalingsplicht (104 weken) van de werkgever.

Artikel 6:107a lid 2 BW

In lid 2 staat het vorderingsrecht van de werkgever. De werkgever kan niet meer schade vorderen dan een slachtoffer zonder werkgever kan vorderen. Hierdoor krijgt de werkgever alleen een vergoeding voor de netto loonkosten. Deze beperking van het regresrecht tot de netto loonkosten noemen we het civiel plafond.

Artikel 6:107a lid 3 BW

Lid 3 verwijst naar de bijzondere re-integratieverplichtingen van de werkgever. De kosten van re-integratie van een zieke werknemer die de werkgever maakt, betaalt de aansprakelijke partij. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van de arbodienst, een re-integratiebureau en kosten van bij- of omscholing.

Lid 3 bepaalt ook dat de redenen van de aansprakelijke partij om geen schadevergoeding te betalen aan het slachtoffer ook gelden ten opzichte van de werknemer. Bij gedeeltelijke eigen schuld, gordelkorting, overmacht of noodweer wordt mogelijk maar een deel van de kosten van de werkgever vergoed.

Artikel 6:107a BW lid 4 BW

Lid 4 sluit verhaal van schade door de werkgever op een eigen werknemer uit. Bij een bedrijfsongeval veroorzaakt door een eigen werknemer bestaat alleen bij opzet of bewuste roekeloosheid recht op vergoeding van loonschade. Het is voor werkgevers vaak lastig om opzet of roekeloosheid van een werknemer aan te tonen.

Uitzonderingen

Onder de vordering vallen de netto loonkosten en redelijke re-intergratiekosten. De werkgever krijgt geen vergoeding voor:

 • bedrijfskosten/bedrijfsschade: bijvoorbeeld een omzetdaling, extra personeelskosten, kosten van het inhuren van een vervangende werknemer van een uitzendbureau etc;
 • premie ziekteverzuimverzekering;
 • onredelijke kosten (ongebruikelijk hoge kosten, onnodige kosten).

WGA-premie

Na 2 jaar ziekte, en loondoorbetaling, krijgt de zieke werknemer mogelijk een WGA-uitkering (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten). De werkgever betaalt na twee jaar loon mogelijk nog 10 jaar lang WGA-premie. Als een werkgever zijn schade succesvol vordert, is het mogelijk om een verhoging van de gedifferentieerde WGA-premie terug te draaien.

Maak een afspraak

Door uw letsel te bespreken met een specialist weet u snel waar u staat. Laat u bij letsel goed informeren. Neem contact op. Bespreek uw letsel of maak een afspraak. Zorg dat u vandaag nog goed wordt voorgelicht. Bel 0800- 4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief