Verplaatste schade

Verplaatste schade is financiële schade die derden oplopen bij letselschade. Verplaatste schade is dus geen schade van het letselschade slachtoffer zelf, maar schade die door de letselschade door een ander dan het slachtoffer wordt geleden.

Verplaatste schade kan bestaan uit gemaakte kosten, maar ook uit gederfde winst en inkomen. Een veel voorkomend voorbeeld is bijvoorbeeld een vergoeding voor huishoudelijk werk dat familie en naasten tijdelijk overnemen van het slachtoffer.

Verplaatste schade artikel 6:107 BW

In artikel 6:107 BW is de mogelijkheid op genomen om een schadevergoeding te krijgen voor verplaatste schade. Artikel 107 lid 1 boek 6 Burgerlijk Wetboek luidt:

‘Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de schade van de gekwetste zelf, ook verplicht tot vergoeding van de kosten die een derde anders dan krachtens een verzekering ten behoeve van de gekwetste heeft gemaakt en die deze laatste, zo hij zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen vorderen’.

De vereisten voor het vorderen van verplaatste schade zijn op grond van artikel 6:107 BW:

 • Het slachtoffer had de kosten ook zelf kunnen vorderen als het slachtoffer de kosten zelf had gemaakt;
 • De derde die de schade vordert mag geen verzekering zijn.

Het artikel noemt de ‘kosten’ die een derde maakt. De vergoeding bestaat echter zowel uit kosten als schade. Het betreft schade die ook door het slachtoffer geclaimd kan worden als het slachtoffer deze schade had geleden.

Voorbeelden van verplaatste schade

Voorbeelden van kosten (van een derde) die voor vergoeding in aanmerking komen zijn:

 • Kosten van medische behandeling (bijvoorbeeld een ziekenhuisrekening die een ouder of werkgever betaalt);
 • Reiskosten voor het bezoeken van het letselschadeslachtoffer in het ziekenhuis. Bezoek draagt bij aan het herstel en de kosten van een bezoek komen daarom voor vergoeding in aanmerking;
 • Presentjes: Ook aardigheidjes dragen bij aan herstel van het slachtoffer. De kosten van een kado komen voor vergoeding in aanmerking;
 • Inkomensderving: Als vrije dagen worden opgenomen door naasten lopen zij inkomsten mis. Deze schade komt voor vergoeding in aanmerking;
 • Huishoudelijke hulp. Als naasten een letselschadeslachtoffer helpen in de huishouding kan deze hulp op geld gewaardeerd worden. Naasten hebben een recht op vergoeding voor hun bijdrage in de huishouding van een letselschadeslachtoffer.
verplaatste schade, verplaatste schade artikel, art. 6:107 bw, artikel 107 boek 6 bw, wat is verplaatste schade, betekenis verplaatste schade, voorbeelden verplaatste schade, verplaatste schade letsel schade, verplaatste schade loon regres, Johanna Kruidhof arrest, Johanna Kruidhof

Verplaatste schade letselschade

Bij letselschade kan de verplaatste schade bijvoorbeeld bestaan uit de kosten van herstel. Een ziekenhuisrekening of de kosten van medicijnen kunnen worden voldaan door de ouders of werkgever van het letselschadeslachtoffer. Deze kosten kunnen als verplaatste schade verhaald worden op de aansprakelijke partij. De aansprakelijke partij kan dezelfde verweren inroepen tegenover de derde met schade als tegenover het slachtoffer. Als er slechts gedeeltelijke aansprakelijkheid wordt vastgesteld, geldt ook gedeeltelijke aansprakelijkheid voor de verplaatste schade.

Verplaatste schade loon regres

Naast artikel 6:107 BW bevat artikel 6:107A BW een specifieke regeling voor verplaatste schade. Dit betreft de schade van de werkgever bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer. De mogelijkheid voor de werkgever om deze schade te verhalen wordt het regresrecht van de werkgever genoemd.

Artikel 6:107a lid 2 BW verwijst naar artikel 7:629 BW. Artikel 7:629 BW regelt alleen doorbetaling van loon in geld. Dit impliceert dat het regresrecht voor de werkgever op grond van artikel 6:107a BW alleen loon in geld omvat.

Affectieschade en verplaatste schade

Ook affectieschade is een vorm van verplaatste schade. De mogelijkheden voor naasten en nabestaanden van een letselschadeslachtoffer om aanspraak te maken op een schadevergoeding zijn uitgebreid. Ook shockschade is een schadevergoeding voor een ander dan het letselschadeslachtoffer.

Johanna Kruidhof arrest

Een belangrijk arrest van de Hoge Raad over verplaatste schade is het arrest Johanna Kruidhof ook wel Gemeente Losser / De Vries arrest genoemd (HR, 28-05-1999, NJ 1999, 564 Gemeente Losser/De Vries (Johanna Kruidhof)). Johanna Kruidhof zat in groep 7 van de basisschool. Zij had thee- en koffiedienst. Nadat de ketel is opgezet, pakt zij theezakjes uit een keukenkastje boven het fornuis. Haar T-shirt vat vlam. Johanna loopt ernstige brandwonden op.

De Hoge Raad oordeelt dat de ouders van Johanna op grond van artikel 6:107 BW aanspraak maken op vergoeding van geleden schade wegens verzorging en verpleging van hun kind. De Hoge Raad stelt vast dat de ouders van Johanna Kruidhof op redelijke gronden zelf de noodzakelijke verpleging en verzorging hebben verricht. Bij het begroten van de schade is in dat geval niet van belang dat de hulp niet door professionele, betaalde hulpverleners is vervuld. De schadevergoeding die de ouders krijgen wordt vastgesteld op het geschatte bedrag aan bespaarde kosten van professionele hulp.

Voorwaarde is wel dat het normaal en gebruikelijk is om de zorg taak uit te besteden. Als het betaald laten verrichten van de taak niet normaal en gebruikelijk is, staat dit een vergoeding in de weg.

Gratis rechtsbijstand bij letselschade

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

Relevante informatie

Smartengeld | Letselschadevergoeding | Whiplash letsel

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief