Loonregresrecht werkgever, verhaalsvordering nettoloonkosten

Loonregresrecht werkgever, een regresvordering van de werkgever van nettoloonkosten na ongeval werknemer.

Loonregresrecht werkgever bij letselschade

De werkgever heeft een regresrecht, ook wel genoemd loonregresrecht werkgever of verhaalsvordering voor doorbetaald salaris aan de werknemer als deze arbeidsongeschikt is geworden na een ongeval. De verhaalsvordering netto loonkosten is gebaseerd op artikel 6:107a BW.

Voor het succesvol instellen van een regresvordering door de werkgever moet een andere partij aansprakelijk zijn voor het letsel of de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Ook moet er een verplichting bestaan van de werkgever om loon door te betalen bij ziekte en zal er verband moeten bestaan tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Verhaalsvordering werkgever nettoloon schade

In de letselzaak die aan de rechter in Arnhem werd voorgelegd start de werkgever een verhaalsvordering (loonvordering) van het doorbetaalde nettoloon aan de werknemer nadat de werknemer door een ongeval vanwege letselschade is uitgevallen (artikel 6:107a BW). Het verband tussen het ongeval en arbeidsongeschiktheid is onvoldoende aannemelijk geworden, en verzekeraar weigert het doorbetaalde loon te vergoeden. De werkgever start een procedure bij de kantonrechter in Assen.

De werkgever heeft een eenmanszaak in de thuiszorg. De werknemer is in dienst getreden 15 maart 2010 als verpleegkundige. De werknemer was op 16 december 2010 betrokken bij een aanrijding en heeft daarbij letselschade opgelopen. De verzekeraar van de aansprakelijke partij –Unigarant- heeft aansprakelijkheid erkend.

Loonregresrecht werkgever en letselschade van werknemer

De medewerker had klachten van nek en schouder en werd hiervoor doorverwezen naar neuroloog die de klachten heeft geduid als posttraumatische klachten. Er was geen sprake van structureel (aantoonbaar) letsel, aldus de neuroloog. Na enige tijd fysiotherapie werd de werknemer doorverwezen naar een orthopeed. De pijnklachten zijn uitgebreid naar het (achter)hoofd. Ook ontstaan er depressieve klachten, waarvoor hij wordt verwezen naar een psycholoog. Tevens wordt de werknemer met letsel gezien door de revalidatiearts die het letsel beschrijft als postwhiplashsyndroom. Ook de bedrijfsarts schrijft de medewerker arbeidsongeschikt en acht de prognose nog onduidelijk.

De werknemer heeft zich ziek gemeld en ontvangt een ziektewetuitkering. De werkgever betaalt de werknemer zijn loonkosten door en stelt Unigarant hiervoor aansprakelijk. De werkgever stelt een loonvordering / regresvordering in en vordert het netto doorbetaalde loon van de werknemer.

Omdat Unigarant de loonvordering niet betaalt, gaat de werkgever over tot dagvaarding. De werkgever eist in de procedure dat Unigarant het netto doorbetaalde loon vergoedt omdat de werknemer door het ongeval arbeidsongeschikt is geworden. Unigarant is gehouden op grond van artikel 6:107a BW loonregres verplicht om de werkgever schadeloos te stellen.

Geen causaal verband ongeval en letselschade

Unigarant stelt dat gezien de geringe snelheid waarmee het ongeval gebeurde het onmogelijk kan zijn dat de werknemer door dit ongeluk (langdurige) klachten kan hebben opgelopen. Kortom het letsel en de klachten waardoor de arbeidsongeschiktheid is ontstaan, zijn niet toe te wijzen aan het verkeersongeval.

Unigarant verwijst voor dit verweer ook naar de medische voorgeschiedenis. Het medisch dossier van de werknemer laat een aantal andere factoren zien die ook deze klachten kan veroorzaken. De klachten waren reeds aanwezig voorafgaand aan het verkeersongeluk.

Bewijs whiplash klachten

De kantonrechter in Assen oordeelt dat aan whiplash klachten niet al te hoge eisen mogen worden gesteld aan het verband tussen ongeval en klachten. De kantonrechter in Assen verwijst naar het arrest van de Hoge Raad Zwolsche Algemeene/De Greef. De kantonrechter overweegt dat het causale verband tussen het ongeluk en de klachten ook kan worden gebaseerd naar op hun aard subjectieve klachten. Vereist is wel dat de aanwezigheid van de klachten objectief kan worden vastgesteld, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn.
Om dit te beoordelen schakelt de kantonrechter een medisch deskundige in. De deskundige bestempelt de klachten als niet ondenkbaar gezien de aanvankelijke verwondingen (hoofdletsel) en het ongevalsmechanisme. Ook acht de deskundige het denkbaar dat de werknemer een whiplash heeft doorgemaakt, ondanks dat de impact gering was. Volgens de Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie kan voor het whiplash trauma en hoofdletsel geen percentage BIGP worden vastgesteld.
Ook stelt de medisch deskundige dat volledig herstel van het hoofdletsel normaliter is te verwachten na enkele weken tot maanden. Bij whiplash letsel is dit voor het merendeel van patiënten met ook het geval.
Volgens de kantonrechter kan op grond van het rapport het oorzakelijk verband tussen het ongeval, de letsels  en de arbeidsongeschiktheid van de medewerker worden vastgesteld. Hte loonregres werkgever wordt toegewezen door de kantonrechter in Assen.

Hoger beroep tegen vonnis kantonrechter

Unigarant stelt door de kantonrechter niet in de gelegenheid te zijn gesteld op het rapport van de medisch deskundige te reageren in de procedure. Nu de kantonrechter beslist dat geen van de partijen de bevindingen van de deskundige heeft bestreden (omdat zij geen aanvullende vragen stelden of commentaar leverden richting deskundige), stelt zij ten onrechte niet in de gelegenheid te zijn gebracht te reageren op het deskundigen rapport.

Het bepaalde in artikel 6 EVRM brengt mee dat partijen voldoende in de gelegenheid moeten krijgen om op het uitgebrachte rapport ten overstaan van de rechter (dus niet alleen de deskundige) hun reactie te kunnen geven.

Nu Unigarant, zoals blijkt uit het ingestelde appel, zich niet kan vereniging met het deskundigenrapport , is het oordeel van de kantonrechter Assen onjuist.

Ook bestrijd Unigarant dat op grond van de medische rapportage causaal verband kan worden aangenomen tussen ongeval, letsels en arbeidsongeschiktheid. Naast dat de deskundige slechts beschikte over beperkte medische informatie, werd ook de werknemer zelf niet opgeroepen voor onderzoek. Ook is er geen aanvullende informatie opgevraagd en heeft de deskundige niet willen oordelen over klachten gelegen buiten zijn vakgebied.

Deskundigenbericht en bewijsmiddel letsel

Gezien het oordeel is gebaseerd op summiere informatie, heeft het deskundigenbericht slecht beperkte waarde en betekenis als bewijsmiddel. Ook wordt niet uitgesloten dat er sprake is van al bestaande problematiek en pre-existente psychische klachten. Ook schrijft de deskundig dat hij zich kan voorstellen dat “dat enkele life-events van werknemer een rol hebben gespeeld bij de klachten”.

Het hof oordeelt dat op basis van het onderzoek en de (beperkte) voor handen zijnde informatie de kantonrechter niet tot het aannemen van causaal verband tussen letsels en arbeidsongeschiktheid had mogen komen. De nettoloon vordering van de werkgever wordt alsnog afgewezen.

Hulp bij letselschadeprocedure en loonregresrecht werkgever

Bent uzelf of is uw werknemer betrokken geweest bij een ongeval en wilt u de doorbetaalde nettoloonkosten claimen of heeft u minder inkomen door het ongeval, bel onze letselschadespecialisten en letseladvocaat voor vrijblijvend advies en rechtsbijstand. Bel ons landelijk nummer 0800-4455000 of maak gebruik van het contactformulier zodat wij contact m,et u op kunnen nemen.

Door: mr. O.A.M. Hijink letselschade-advocaat LSA Nijmegen en Arnhem

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres
  Bron: ECLI:NL:GHARL:2016:5050 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-06-2016, Zaaknummer 200.166.779/01, loonregresrecht werkgever

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief