Procederen alleen voor de proceskosten, is dit mogelijk?

Procederen voor proceskosten: Soms betaalt de schuldenaar net voor de zitting de gevorderde vergoeding zonder bijkomende kosten. Buitengerechtelijke incassokosten, advocaatkosten, kosten van een deurwaarder en  kosten van griffierechten zijn vaak al in rekening gebracht of zelfs voldaan. Als de hoofvordering wordt voldaan resteren de kosten die de schuldeiser heeft gemaakt voor de incasso van zijn factuur. Is het mogelijk te procederen alleen voor de proceskosten?

Wanneer een partij haar deel van de overeenkomst niet nakomt, zal de andere partij proberen de nakoming, of een vervangende schadevergoeding, alsnog te bewerkstelligen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het niet betalen van een aankoopsom of gewerkte uren. De nakoming zal eventueel moeten worden afgedwongen.  Het afdwingen van de nakoming van een overeenkomst kost geld. Indien de vordering aan een rechter wordt voorgelegd dan wordt ook vergoeding van deze kosten gevraagd. Indien de vordering voorafgaand aan de behandeling door de rechtbank alsnog wordt voldaan, dan resteren de (incasso) kosten. Deze kosten zijn door de schuldeiser gemaakt als direct gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst door de wederpartij en komen voor vergoeding in aanmerking.

In dit artikel wordt de mogelijkheid besproken om de aanhangige rechtszaak voort te zetten teneinde van een rechter een oordeel te krijgen over de  verschuldigdheid van de kosten nadat de schuldenaar de hoofdvordering heeft voldaan.

Hoe kan de schuldenaar worden bewogen tot betalen of nakoming? Deze vraag zullen we eerst beantwoorden.

Buitengerechtelijk

De partij die nakoming of schadevergoeding verlangt, kan proberen dit buitengerechtelijk te verkrijgen. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Zo kan een advocaat ingeschakeld worden voor het voeren van een incassoprocedure. De kosten van buitengerechtelijke incasso zijn bijvoorbeeld incassokosten, advocaatkosten, kosten deurwaarder en griffierecht. Deze kosten zal de partij die nakoming, dan wel schadevergoeding verlangt, vaak willen en kunnen verhalen op de niet-nakomende partij. Buitengerechtelijke incasso betekent derhalve dat u of een derde probeert om voorafgaand aan een eventuele stap naar de rechter een vordering te innen.

Procederen bij de rechter

Als na alle mogelijke buitengerechtelijke stappen de partij welke niet nakomt nog steeds niet nakomt, zijn ook gerechtelijke stappen mogelijk. Ook hier komen vaak weer kosten bij kijken, zoals de leges en de kosten voor de gerechtsdeurwaarder om de dagvaarding uit te brengen. Het buitengerechtelijke incasso traject geldt als een voorwaarde voor het procederen bij de rechter. In de vordering bij de rechter worden de genomen (buitengerechtelijke) incassomaatregelen besproken en wordt aan de rechter voorgerekend welke kosten hiervoor bij de schuldenaar in rekening worden gebracht.

Soms kan het vooruitzicht van een procedure bij de rechter voldoende zijn om de niet-nakomende partij alsnog tot nakoming te laten komen. Ook het toezenden van een conceptdagvaarding behoort tot een vaste incasso maatregel. Indien alsnog wordt nagekomen, kan de schuldeiser een beslissing nemen over de incassokosten. In veel gevallen is het mogelijk om ook hierover een akkoord te bereiken.

Wie betaalt de kosten van incasso en proceskosten

Wat nu, als een partij nakomt op het moment dat de dagvaarding is uitgebracht en de proceskosten gemaakt zijn. Is het mogelijk om alleen te procederen over de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten? De rechter heeft hier verschillende aanknopingspunten voor gegeven.

Zo hebben de kantonrechters uit Haarlem en Amsterdam in 2015 geoordeeld dat, als een vordering zo laag is dat de proceskosten de vordering overstijgen, de proceskosten niet verhaald kunnen worden op de niet-nakomende partij. De kantonrechters spreken hierbij over proportionaliteit die aanwezig moet zijn tussen de gemaakte kosten en de vordering. Hieruit kan worden opgemaakt, dat als een vordering slechts minimaal is, procederen weinig nut zou kunnen hebben. De vordering kan worden toegewezen, maar als deze klein is in verhouding tot de gemaakte kosten kunnen de gemaakte kosten niet worden verhaald op de niet-nakomende partij, waardoor het uiteindelijk geen zin heeft om te procederen over deze kosten. De opbrengst van de procedure zal in dat geval de kosten niet overstijgen, zodat procederen weinig zinvol is.

Doorprocederen over incassokosten en advocaatkosten

Een zaak waar wel uitsluitend is geprocedeerd over de buitengerechtelijke kosten is een zaak van 11 juli 2003. De Hoge Raad heeft toen geoordeeld over de toewijzing dan wel afwijzing van de buitengerechtelijke kosten, gemaakt ter verhaal van een vordering welke in de bodemprocedure al was toegewezen. Zowel het hof in hoger beroep, als de Hoge Raad in cassatie, hebben zich in deze zaak dus uitsluitend gebogen over de buitengerechtelijke kosten. Uit dit voorbeeld blijkt dus dat procederen, uitsluitend over buitengerechtelijke en proceskosten, mogelijk is. Nadat de hoofd vordering is voldaan kan derhalve doorgeprocedeerd worden. Het belang van de procedure is in dat geval gelegen in de kosten en niet in de oorsponkelijke vordering. Middels het voldoen van de vordering heeft de wederpartij immers al genoegzaam aangegeven dat zij zich heeft verplicht om de vordering te voldoen.

procederen over de proceskosten met advocaat

Procederen over de proceskosten met advocaat

Advies van een advocaat over procederen

Beide voorbeelden samen genomen, blijkt dus dat procederen over uitsluitend de kosten mogelijk is, als er een redelijke verhouding bestaat tussen de oorspronkelijke vordering en de gemaakte kosten ter verhaal van deze vordering op de schuldenaar. Als de dagvaarding dus al is uitgebracht en de niet-nakomende partij of schuldenaar alsnog nakomt, kan de vordering aangepast worden tot slechts de buitengerechtelijke en proceskosten. De rechter kan dan alsnog besluiten dat de schuldenaar de kosten voor het opstellen van de dagvaarding, het inschakelen van de deurwaarder en de buitengerechtelijke incassokosten moet betalen.

Wilt u weten hoe dit werkt of heeft u hulp nodig van een advocaat bij het terugvorderen van bepaalde kosten of in een incassoprocedure, neem dan contact op met onze ondernemingsrecht advocaat of incasso advocaat. Bel 0800-44 55 000.

Ook kunt u onderstaand een terugbel verzoek plaatsen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief