Arbeid laten verrichten: monteur zonnepanelen valt door dak

Een man valt door het dak tijdens het installeren van zonnepanelen. Hij start een procedure bij de rechtbank om een vergoeding te krijgen voor zijn schade. De rechter wijst de vordering af omdat onduidelijk is wat de verhouding is tussen de verschillende betrokken partijen. Het slachtoffer toont niet aan dat de aansprakelijk gestelde partij inlenend werkgever was of als hoofdaannemer verantwoordelijk was voor de veiligheid op de werkplek.

Bij het arbeidsongeval zijn meerder partijen betrokken. De zonnepanelen worden gelegd op het dak van een melkveehouderij. De gedaagde (tegenpartij in deze procedure) heeft een eenmanszaak en is een kennis van de melkveehouder. Een bekende van de gedaagde heeft een bedrijf genaamd Solar dat zonnepanelen levert en monteert. Daarnaast is er nog een werknemer van Solar betrokken geweest bij het ongeval. De gewonde werknemer droeg werkkleding van Solar tijdens de werkzaamheden. Bovendien gaf een medewerker van Solar de man instructies over het installeren van de zonnepanelen, reed de man met een Solar busje mee naar de werkplek en ontving de werknemer tweemaal een betaling van de werknemer van Solar. De werknemer die door het dak viel, stelt zelf dat hij in loondienst werkte voor Solar, maar dat de arbeidsovereenkomst nog niet is opgesteld. De eisende partij stelt alleen de eigenaar van de eenmanszaak aansprakelijk.

De rechter wijst de vordering uiteindelijk af. De gewonde werknemer toont niet aan dat de aansprakelijk gestelde partij inlenend werkgever was of de voor de veiligheid verantwoordelijke hoofdaannemer. De verhoudingen tussen partijen zijn daardoor onvoldoende duidelijk.

Arbeid laten verrichten?

Of er sprake is van aansprakelijkheid voor de letselschade is afhankelijk van de vraag of de gewonde man arbeid verrichtte in de uitoefening van het bedrijf van de aansprakelijk gestelde ondernemer:

‘Of het bestaan van de vordering voldoende aannemelijk is moet worden beoordeeld aan de hand van de vraag of [gedaagde] in de uitoefening van zijn beroep/bedrijf door [eiser] arbeid heeft laten verrichten, zodat hij aansprakelijk is voor de schade van [eiser] op grond van artikel 7:658 lid 4 BW.
In dat artikellid staat: Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.’

Arbeid laten verrichten, monteur zonnepanelen valt door dak, Rechtbank Gelderland 7 december 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6657

Onduidelijkheid over rechtsverhoudingen

De gevallen werknemer stelt zelf dat niet de tegenpartij in deze procedure, maar Solar zijn werkgever was. Dat de aansprakelijk gestelde partij inlenend werkgever of de hoofdaannemer was, blijkt niet uit het bewijs dat het slachtoffer levert. Er is daarom geen sprake van een situatie waarin de aansprakelijk gestelde eenmanszaak de gewonde werknemer arbeid liet verrichten. De rechter kan dan ook niet anders dan de letselschadeclaim afwijzen:

‘Voor het slagen van de vordering in dit kort geding is dan nodig dat aannemelijk is dat de bodemrechter [gedaagde] zal beschouwen als inlenend ‘werkgever’ of als (mede) voor de veiligheid op de werkplaats verantwoordelijke hoofdaannemer. Dat is niet het geval. Er bestaat bij deze stand van zaken namelijk teveel onzekerheid over de rechtsverhouding, zoals ook al volgt uit r.o. 4.4. [eiser] heeft onvoldoende aangevoerd om tot de aanname te komen dat [gedaagde] inlenend werkgever is. [eiser] beperkt zich tot het enkel stellen daarvan, maar onderbouwt dit niet. Bovendien wordt dat door [gedaagde] weersproken. Evenmin kan [gedaagde] bij deze stand van zaken worden gezien als de hoofdaannemer.’

Gewonde werknemer aan lot overgelaten

De rechter wijst de vordering af, maar de eisende partij hoeft geen proceskosten te vergoeden aan de tegenpartij. De rechter kan de vordering niet toewijzen, omdat niet duidelijk is wat de verhoudingen zijn tussen de partijen. De rechter vindt dat de man die door het dak viel, daarvan het slachtoffer is. Dit is een reden voor de rechter om te bepalen dat de aansprakelijk gestelde partij de eigen juridische kosten draagt:

‘De proceskosten worden gecompenseerd in die zin dat ieder van de partijen de eigen kosten draagt. Dat komt omdat uit de gang van zaken tot nu toe de indruk ontstaat dat geen van betrokkenen ( [gedaagde] , [betrokkene 1] , Solar) zich heeft ingespannen om duidelijkheid te bieden, terwijl [eiser] als gedupeerde ‘werknemer’ met schade blijft zitten.’

Dagvaarden meerdere gedaagden

Het slachtoffer levert onvoldoende bewijs om de aansprakelijkheid van de tegenpartij aan te tonen. Het slachtoffer had wellicht beter Solar kunnen aanspreken voor zijn schade. Het dragen van de werkkleding, geven van instructies en de betalingen zijn waarschijnlijk voldoende om aan te nemen dat de gewonde werknemer een ondergeschikte van Solar was. De rechtszaak toont daarom met name aan dat het belangrijk is om voorafgaand aan een schadeclaim een goed overzicht te hebben van de rechtsverhoudingen. In dit geval lijkt het slachtoffer simpelweg de verkeerde partij aansprakelijk te stellen.

Schakel kosteloos een letselschade advocaat in

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Gelderland 7 december 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6657


  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief