Letselschade

Angstschade

Angstschade ontstaat als een persoon angst ervaart voor schade aan de eigen gezondheid. Angstschade kan bijvoorbeeld ontstaan door een blootstelling aan asbest, een mogelijke besmetting met een ernstige ziekte of door de dreiging van geweld.

Angstschade is immateriële schade. Artikel 6:106 BW maakt vergoeding van immateriële schade mogelijk. De vergoeding voor deze schade bestaat uit smartengeld. Voor vergoeding moet er sprake zijn van een aantasting in de persoon. Wanneer angst leidt tot een aantasting in de persoon is niet altijd gemakkelijk vast te stellen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een ‘reële, gerechtvaardigde angst voor het ontstaan van een potentiële ziekte’. Door angst kan een slachtoffer ook een andere ‘stoornis’ ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan PTSS, depressie en een angststoornis. Bij de beoordeling van angstschade kan een vastgesteld psychiatrisch erkend ziektebeeld doorslaggevend zijn. In dat geval is er sprake van geestelijk letsel.

Angstschade asbestziekte

Een vorm van schade door angst is angst na blootstelling aan asbest. De angst bestaat uit het ontwikkelen van een asbestziekte na blootstelling aan asbest. Een vordering voor angst na blootstelling aan asbest werd afgewezen, omdat er volgens de rechter geen sprake was van een aantasting in de persoon. De rechter erkende wel dat de angst reëel was, maar wees de aansprakelijkheid af omdat de angst onvoldoende was om een aantasting in de persoon vast te stellen. Een andere vordering voor schade door angst na blootstelling aan asbest werd toegewezen, omdat bij het slachtoffer een in de psychiatrie erkend ziektebeeld was vastgesteld.

Angstschade HIV besmetting

Een ander voorbeeld van toegewezen angstschade ziet op angst voor een HIV besmetting na seksueel contact met een persoon die de besmetting verzwijgt. Angst voor een HIV besmetting kan een ‘inbreuk op het recht op leven, de lichamelijke integriteit en eer’ zijn.

Angstschade Groningse aardebevingen

Ook angst voor schade aan woning en leefomgeving is onder omstandigheden een grondslag voor een vergoeding van angstschade. Dit bleek uit een rechtszaak aangespannen door slachtoffers van aardbevingen in Groningen. Inwoners van het Groningerveld stelden de NAM en de staat aansprakelijk voor angstschade. De rechter wees een vergoeding toe. Hierbij toetste de rechter aan artikel 2 (recht op leven) en artikel 8 (recht op lichamelijke integriteit, recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het gezinsleven) van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Angstschade na rellen

Ook na de Groningse oudejaarsrellen in 2004 claimde een echtpaar succesvol angstschade. Het echtpaar was in hun woning belegerd en aangevallen door een grote groep mensen. De politie kwam pas 5 uur later ter plaatse. Het echtpaar had al die tijd ‘doodsangsten’ uitgestaan. De rechter wees een schadevergoeding toe wegens schending van art. 10 Grondwet (recht op privacy), art. 12 Grondwet (huisrecht) en art. 8 EVRM (recht op lichamelijke integriteit, recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het gezinsleven).

Angst en geestelijke schade

Als door angst een in de psychiatrie erkend ziektebeeld ontstaat, lijdt het slachtoffer geestelijke schade. Het slachtoffer dat door angst geestelijke schade lijdt, heeft een andere grondslag om schade te verhalen. Voor erkende ziektebeelden is de vraag of er sprake is van een aantasting in de persoon niet doorslaggevend. Angst leidt natuurlijk ook tot andere lichamelijke klachten dan erkende ziektebeelden. Bijvoorbeeld hartkloppingen, slapeloosheid, nachtmerries, stress en neerslachtigheid. In dat geval is er geen sprake van geestelijke schade en kan eventueel angstschade worden gevorderd.

Schadevergoeding angstschade

De schadevergoeding voor angstschade bestaat uit smartengeld. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur, de aard en de intensiteit van de angst. Ook de aard van de aansprakelijkheid is belangrijk voor de hoogte van de schadevergoeding. Bij de angst voor aardbevingen speelt bijvoorbeeld mee dat de NAM en de Staat veel geld verdienden met de gaswinning waardoor de aardbevingen ontstonden.

Het slachtoffer kan ook materiële schade vorderen. Bijvoorbeeld inkomensschade, medische kosten, kosten voor huishoudelijke hulp en alle andere mogelijke schadeposten.

Persoonlijk advies

Heeft u vragen over angstschade, schadevergoeding en smartengeld? Neem contact op. Het bespreken van uw schade met een specialist helpt u verder. Zo weet u direct wat uw mogelijkheden zijn. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief