Ondernemingsrecht

Pandrecht

Pandrecht: Wat is verpanding? Een pandrecht is een zekerheidsrecht. De schuldeiser krijgt een recht om een vordering te verhalen op een verpande zaak. Een partij die een vordering heeft, loopt het risico dat de vordering niet wordt voldaan. Een schuldeiser heeft met een pandrecht de zekerheid dat zijn vordering wordt betaald.

Het pand recht lijkt veel op het hypotheekrecht, maar wordt minder gebruikt door consumenten en is daarom minder bekend. Het verschil is dat een hypotheekrecht op onroerend goed wordt gevestigd. Wat bij een hypotheek een huis is, is bij pand een machine, auto of een andere roerende zaak.

Pandrecht betekenis

Een pandrecht is een zekerheid dat een vordering wordt voldaan. De houder van het recht heeft de zekerheid dat hij zich op het verpande kan verhalen. Pandrecht kan gevestigd worden op vrijwel alle zaken zoals een roerende zaak, aandelen, vorderingen of op het vruchtgebruik van een zaak of recht.

De houder van het pandrecht heeft een recht van parate executie. Hij kan zich zonder tussenkomst van een rechter verhalen op de zaak waarop het recht is gevestigd. Een incassoprocedure bij de rechter is dus niet nodig. De schuldeiser voorkomt door de zekerheid van het pandrecht een situatie waarin de schuldenaar niet kan betalen. De schuldeiser heeft de zekerheid dat hij zich op de verpande zaak kan verhalen.

Verpanding lijkt op het vestigen van een hypotheekrecht, beide rechten bieden zekerheid (en worden veel door banken gebruikt), met het verschil dat een hypotheekrecht op een onroerende zaak gevestigd wordt en een pandrecht op een roerende zaak.

Als u een zekerheidsrecht wilt vestigen, is het inschakelen van een deskundige verstandig. Alleen als aan de formele vereisten is voldaan, biedt een pandrecht de gewenste zekerheid.

pandrecht, pand recht, vuistpand, pandrecht op aandelen, wat is pandrecht, betekenis pandrecht, pandrecht vestigen, pandrecht advocaat, bezitloos pand, stil pand

Vuistpand

Bij een vuistpand wordt de verpande zaak in het bezit van de houder van het pandrecht gebracht of in het bezit van een derde. De pandgever heeft de zaak dus niet langer in zijn bezit. De houder van het recht heeft fysieke controle over de zaak.

De pandhouder moet als een goed pandhouder voor de zaak zorgen. De pandgever vergoedt de kosten van het beheer. De kosten van het onderhoud van de verpande zaak moeten wel redelijk zijn en proportioneel.

Bezitloos pand of stil pand

Bij een bezitloos of stil pandrecht blijft het goed in het bezit van de pandgever. Deze vorm van pand komt veel voor bij productiemiddelen. De pandgever kan een productiemiddel dat onderdeel is van een vuist pandovereenkomst immers niet gebruiken.

Indien een schuldeiser geconfronteerd wordt met een schuldenaar die bezitloze pandrechten heeft gevestigd namens andere schuldeisers kan zijn inzicht in de financiële situatie van de schuldenaar slecht zijn. Een schuldenaar werkzaam in een fabriekshal met productiemiddelen lijkt een mogelijkheid om een vordering te verhalen, maar als alle productiemiddelen verpand zijn, vist de schuldeiser mogelijk achter het net.

Pandrecht vestigen

Een pandrecht wordt gevestigd. Het is bovendien belangrijk dat dit op de juiste wijze gebeurd. Hiermee voorkomt de pandhouder dat de door hem bedongen zekerheid wegvalt. De wijze van het vestigen kan verschillen per verpande zaak. Wij raden aan om het recht door een deskundige tot stand te laten brengen. Een zekerheidsrecht waaraan geen zekerheid kan worden ontleent, is onwenselijk en zeer frustrerend. De schuldeiser komt dan immers in de situatie alsof geen zekerheid is bedongen. De invordering zal dan overeenkomstig de gebruikelijke wijze moeten geschieden.

Voordelen

Groot voordeel is dat de pandhouder recht heeft op parate executie. De pandhouder hoeft niet naar een rechter voor een executoriale titel om nakoming van de gemaakte afspraak af te dwingen.

Bij faillissement van de schuldenaar heeft de pandhouder een seperatistenpositie. Zijn schuld valt niet in de boedel, maar hij kan zich verhalen op het goed of de vordering waarop het pandrecht rust.

Pandrecht op een vordering

Ook een vordering kan verpand worden. Indien de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet kan de partij met een pandrecht de vordering innen. Voor een stil pandrecht is geen mededeling aan de debiteur noodzakelijk. De onderhandse akte wordt geregistreerd bij de Belastingdienst.

Het pandrecht op de vordering kan openbaar zijn (de schuldenaar is van het recht op de hoogte) of stil. Als het pandrecht stil is kan de pandgever de vordering zelf innen. Zodra het pandrecht openbaar is vervalt deze bevoegdheid. De schuldenaar kan dan niet meer bevrijdend betalen aan zijn schuldeiser.

Pandrecht op aandelen

Op aandelen kan ook een pandrecht worden gevestigd. Voor verpanding van aandelen is een notariële akte nodig. De verpanding van aandelen moet aan de vennootschap worden meegedeeld. Een BV (besloten vennootschap) schrijft de verpanding in in het aandeelhoudersregister.

Het vestigen van een pandrecht op aandelen is niet mogelijk als de statuten van de onderneming het verpanden van de aandelen uitsluit. De statuten van de onderneming kunnen ook andere voorwaarden aan de verpanding van aandelen verbinden.

Zekerheid pandrecht

Het pandrecht dient op de juiste wijze gevestigd te worden. Als er fouten worden gemaakt, komt er geen recht tot stand. Schakel bij voorkeur een deskundige in. U weet dan zeker dat het recht op de juiste wijze gevestigd is en de zekerheid biedt waarvoor het pandrecht is bedoeld.

Ook indien u geconfronteerd bent met een pandrecht dat incasso van uw vordering in de weg staat, is het verstandig een deskundige in te schakelen. Mogelijk is het pandrecht dat u wordt tegengeworpen niet gevestigd. In dat geval kunt u zich gewoon verhalen op de zaak.

Contact

Indien u een pandrecht wilt vestigen of vragen heeft over een verpanding kunnen onze ondernemeningsrecht advocaten u direct de goed kant op wijzen of u bijstaan in het tot stand brengen van de zekerheid die u wenst. Bel gratis en vrijblijvend 0800-44 55 000 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier. Op werkdagen nemen wij binnen 15 minuten contact met u op.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief