Verrekening van voordeel in de letselschadepraktijk

Verrekening van opkomende voordelen in de letselschadepraktijk. Mag een vergoeding uit een gesloten verzekering worden verrekend met een letselschadevergoeding?

Iemand die schade lijdt waarvoor iemand anders aansprakelijk is, zal meestal geneigd zijn deze persoon aan te spreken met het verzoek zijn schade te vergoeden. In de letselschadepraktijk speelt dit voortdurend en wordt onderhandeld over de hoogte van de letselschade met verzekeraars.

Natuurlijk is de schadevergoeding aan grenzen gebonden, ook in de letselschadepraktijk. Zo is de schadeveroorzaker alleen gehouden die schade te vergoeden die hij heeft veroorzaakt. De schadevergoeding is bedoeld om de schadelijdende partij in gelegenheid te brengen de situatie te herstellen naar zo die was voor het moment van het ongeluk. Het is niet de bedoeling dat de schadelijdende partij er slechter óf beter van wordt. De wetgever heeft dit vastgelegd in artikel 100 boek 6 BW.

Opkomende voordeel en voordeelsverrekening

Om te voorkomen dat het slachtoffer in een betere situatie geraakt als voor het ongeval heeft de wetgever art. 6:100 BW in het leven geroepen. Dit artikel geeft aan dat indien een zelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel heeft opgeleverd, dit voordeel voor zover het redelijk is bij de vaststelling van de te vergoeden schade verrekend wordt.

Een goed voorbeeld van hoe dit artikel uitwerkt in de praktijk blijkt uit het arrest HR 1 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7808. Een werknemer loopt in de uitoefening van zijn werk letselschade op waar de werkgever aansprakelijk voor is. De werkgever is gehouden de letselschade te vergoeden, maar heeft voor haar werknemers een arbeidsongevallenverzekering afgesloten en daar zelf de premies voor betaald. De werknemer maakt aanspraak op deze verzekering en krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkering wordt door de rechter als opkomend voordeel gezien en dient dus te worden verrekend met de door de werkgever te betalen letselschade. Belangrijk is dat de rechter een nuancering aanbrengt op de verrekening van deze uitkering uit verzekering.

 • Van verrekening zal in het algemeen alleen dan sprake kunnen zijn, als de uitkering ertoe strekt dezelfde schade te vergoeden als die waarvoor de partij die zich op de voordeelstoerekening beroept, aansprakelijk is. Kortom de werknemer met letselschade kan zijn verlies aan arbeidsvermogen niet tweemaal vergoed krijgen.
 • Daarnaast moet de verrekening ook redelijk zijn, de rechter dient dit voor iedere schadepost afzonderlijk te bepalen.
 • Gebeurt de uitkering op grond van een sommenverzekering, die door de benadeelde zelf is afgesloten en betaald, dan komt verrekening in het algemeen niet aan de orde. De redenering er achter is dat het voordeel dan toevalt aan de aansprakelijke partij, omdat deze dan minder schadevergoeding hoeft te betalen, terwijl de gedupeerde de premie betaalde. Dit wordt niet redelijk gevonden.
 • Is de premie voor de sommenverzekering door de aansprakelijke persoon betaald, dan kan daarin aanleiding worden gevonden wel tot verrekening over te gaan, met name als jegens de benadeelde geen verplichting bestond tot het sluiten van de verzekering of tot betaling van de premie.

Lees meer over werkgeversaansprakelijkheid.

Conclusie voordeelsverrekening in letselschadepraktijk

Onder voorwaarden kan het zijn dat als u letselschade heeft opgelopen er een vorm van voordeelsverrekening plaatsvindt als er bijvoorbeeld een verzekering tot uitkering komt. Omdat van een werkgever verwacht wordt dat deze voorzieningen treft ter voorkoming van ongedekte schade voor werknemers, kan het soms aan te bevelen zijn een ongevallenverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten voor medewerkers. Uiteraard -als er een meer passende verzekering is- wordt geadviseerd maatwerk te bieden. In de rechtspraak wordt toch wel aangenomen dat het vaak de werkgever is en moet zijn die maatregelen treft ter voorkomen van schade. Zeker ind e gevallen waarin een werknemer zelf geen passende verzekering kan sluiten.

Wilt u advies over letselschade, schadevergoeding, aansprakelijkheid en verzekering, neem dan contact op met onze advocaten en juristen in Arnhem, Nijmegen, Wijchen, Amsterdam en Doetinchem. Bel gratis en vrijblijvend 0800-44 55 000.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief