Richtlijn Letselschaderaad

Richtlijn Letselschaderaad: Letselschade is persoonlijk. De vergoeding van schade is maatwerk. Iedereen lijdt immers andere schade en heeft andere kostenposten. Uniformiteit in de afhandeling van letselschade is belangrijk voor de rechtszekerheid en het vergemakkelijkt het proces. Ook is het belangrijk dat de uiteindelijke letselschadevergoeding niet afhankelijk is van de persoon die de schade lijdt, maar van de schade.

De Letselschaderaad heeft richtlijnen opgesteld om de afhandeling van letselschade te uniformeren. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste richtlijnen van de Letselschaderaad en de inhoud hiervan.

Wat is de Richtlijn Letselschaderaad?

Stichting De Letselschade raad is een onafhankelijke organistie die zich in samenwerking met andere profesionele partijen inzet voor de verbetering van de afhandeling van letselschadezaken. De stichting stelt richtlijnen op voor letselschade profesionals, houdt toezicht op letselschadeprofesionals en zet zich in voor het uniformeren van de letselschadeafhandeling door het opstellen van richtlijnen.

Richtlijn Letselschaderaad

De letselschade richtlijnen zijn door de Letselschade raad opgesteld om de afhandeling van letselschadezaken te vereenvoudigen. Onderhandelen over standaard posten wordt uitgesloten. Door de richtlijnen wordt uniformiteit gecreëerd. Gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Middels letselschade normbedragen of rekenmethodes voor schadeberekening bieden de richtlijnen een standaard manier om schadeposten vast te stellen. De Letselschade Raad stelt de richtlijnen op in overleg met letselschade experts, verzekeraars, geneeskundig adviseurs, arbeidsdeskundigen en letselschadeadvocaten.

Bindende werking Richtlijn Letselschaderaad

De richtlijnen van de Letselschaderaad hebben geen bindende werking. Partijen die de Gedragscode Behandeling Letselschade onderschrijven, zijn wel gehouden aan de regels van de Richtlijnen. Indien de richtlijn door een partij niet wordt onderschreven kan deze partij van de Richtlijnen afwijken. Ook in dat geval kan er bij een letselschade claim wel aansluiting worden gezocht bij de richtlijnen.

Werkgroep Normering Letselschaderaad

In de Werkgroep Normering zitten vakspecialisten van de organisaties uit het Platformoverleg van de Letselschade Raad. De leden van de werkgroep evalueren de bestaande Richtlijn Letselschaderaad. Zij adviseren het Platformoverleg over eventuele aanpassing van de regelingen. Tevens ontwikkelt de werkgroep voorstellen voor nieuwe richtlijnen.

Normering in de vorm van de Letselschade Richtlijnen schept duidelijkheid bij de letselschadeafhandeling. De richtlijnen maken voor alle betrokkenen inzichtelijk wat de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten voor een berekening van de letselschade zijn.

Dankzij de richtlijnen hebben mensen met letselschade eerder zekerheid over bijvoorbeeld de vergoeding van huishoudelijke hulp en vergoeding van de extra kosten bij een ziekenhuisopname. Zij krijgen inzicht in hun situatie en kunnen zich daardoor beter concentreren op herstel en re-integratie.

Voor wie beroepsmatig bij het regelen van letselschade is betrokken, vormen de richtlijnen nuttige hulpmiddelen. De inhoud van de richtlijnen voorkomen onnodige en tijdrovende discussies over details. De schaderegeling verloopt daardoor soepeler en vlotter.

Notitie Denktank Overlijdensschade

De rekenregel om schade vast te stellen bij overlijden is als volgt:

 1. Het netto gezinsinkomen zonder overlijden wordt verminderd met een vastgesteld percentage dat afhankelijk is van het netto gezinsinkomen, het aantal gezinsleden en de leeftijd van de kinderen zonder overlijden;
 2. Het netto gezinsinkomen met overlijden wordt verhoogd met andere weggevallen uitgaven en wordt verminderd met bijgekomen uitgaven. Het verschil tussen uitkomst van 1 en van 2 vormt de jaarschade.

Soms moet ook rekening worden gehouden met een voordeel bij overlijden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden zou er sprake zijn van overcompensatie. Verrekenen van voordeel volgt pas na het toepassen van de rekenregel. Bij het berekenen van de schade wordt dus geen rekening gehouden met verrekening van voordeel.

Richtlijn Letselschaderaad Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding

Bij opname in een ziekenhuis wordt een vast bedrag van € 30,00 per dag aan vergoeding toegekend. Voor een tijdelijk verblijf in een revalidatievoorziening bedraagt de vergoeding € 15,00 per dag. Dit kan ook een tijdelijke opname in een verpleeginrichting of een sanatorium zijn. Indien de daadwerkelijke kosten de norm bedragen uit de Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding overschrijden, is een hogere vergoeding mogelijk. De richtlijn van de Letselschaderaad wordt dus alleen toegepast als de in de richtlijn opgenomen bedragen de daadwerkelijk kosten dekken.

Richtlijn Licht Letsel incl Smartengeld

Er is sprake van ‘licht letsel’ indien letsel binnen zes maanden restloos (behoudens de normaal te verwachten, niet ontsierende, littekens) geneest, en er geen complicerende factoren optreden. Indien er nog geen zicht is op de ernst van het letsel, wordt de richtlijn voorlopig toegepast. Indien het letsel qua zwaarte of complexiteit niet voldoet aan de Richtlijn Licht Letsel, dan is de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van toepassing. Dit moet expliciet worden meegedeeld aan het slachtoffer.

Smartengeld licht letsel

Ook voor smartengeld bij licht letsel bevat de Richtlijn Licht Letsel een regeling. Aan de hand van de genoemde smartengeldbedragen kan het smartengeld bij licht letsel eenvoudig worden vastgesteld. De in Nederland voor smartengeld ontwikkelde jurisprudentie heeft een normerende werking. Mede op basis daarvan worden de volgende indicaties gegeven voor smartengeld bij Licht Letsel:

 1. Een bedrag tot € 875 bij oppervlakkig en beperkt letsel met een herstelperiode van ongeveer twee maanden. Dit zijn onder andere schaafwonden, kneuzingen, eerstegraads brandwonden en beperkte, niet-ontsierende littekens.
 2. Een vergoeding van € 575 tot € 1.725 bij letsel waarvoor een korte medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden en waarbij sprake is van een herstelperiode van twee tot vier maanden. U kunt denken aan een (lichte) hersenschudding of whiplash met volledig herstel, een forse verzwikking of verstuiking, een gebroken rib en enkele dagen arbeidsongeschiktheid.
 3. Een bedrag van € 1.150 tot € 2.125 bij letsel met een wat langere herstelperiode van ongeveer vier tot zes maanden, maar met een uiteindelijk restloos herstel (op eventueel wat beperkte, niet-ontsierende littekens na), waarvoor medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden. Hierbij valt te denken aan korte ziekenhuisopname, bij ‘eenvoudige’ botbreuken, indien sprake is van een aantal weken tot enkele maanden arbeidsongeschiktheid en tijdelijke hulpbehoevendheid. Arbeidsongeschikt is ook het niet of niet volledig kunnen uitvoeren van taken, bijvoorbeeld in de huishouding.

Richtlijn Studievertraging

Studievertraging is schade doordat een benadeelde later op de arbeidsmarkt actief zal zijn, omdat door een ongeval een opleiding is onderbroken. Voor de studievertraging is onder voorwaarden een derde aansprakelijk te houden. De norm bedragen in de Richtlijn Studievertraging van de Letselschade raad voor 2019 voor een jaar studievertraging zijn:

 • basisschool € 6.125,–;
 • vmbo en lbo € 14.125,–;
 • havo, mbo, vwo € 17.175,–;
 • hbo en /wo € 20.875,–.

Richtlijn Zelfwerkzaamheid

Het vermogen tot ‘zelfwerkzaamheid’ is het vermogen tot het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht. Onder zelfwerkzaamheid zijn de volgende reguliere onderhoudswerkzaamheden begrepen:

 1. Reparatiewerkzaamheden in en aan de woning;
 2. Schilderwerkzaamheden in en aan de woning, evenals het aanbrengen van behangpapier of wandbekleding;
 3. Tuinonderhoud, inclusief onderhoud van paden, terrassen, schuren en schuttingen.

Uiteraard is van belang of de benadeelde woont in een eigen woning of een huurwoning. De werkzaamheden in en aan de woning zijn voor huurders in de regel beperkt tot het binnenshuis. Grote reparatiewerkzaamheden komen voor rekening van de verhuurder.

De Richtlijn Zelfwerkzaamheid van de Letselschade Raad stelt normbedragen vast bedoelt voor 1 jaar. De normbedragen zijn afhankelijk van de woonvorm, of het een huurhuis of eigen huis is, of er een tuin of geen tuin is bij de woning en een groot aantal andere factoren.

Richtlijn Huishoudelijke Hulp

Huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaat onder andere uit schoonmaken, koken, boodschappen doen en kinderen verzorgen. Zelfredzaamheid valt niet onder de Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp.

In hoeverre bij de bepaling van de omvang van de kosten van huishoudelijke hulp rekening dient te worden gehouden met door een derde verleende mantelzorg, heeft als maatstaf te gelden of en in hoeverre het inschakelen van professionele hulp voor het verrichten van de huishoudelijke werkzaamheden normaal en gebruikelijk is.

Rechters zijn van mening het niet onredelijk is eventuele gezinsleden van een benadeelde een, niet voor vergoeding in aanmerking komend, aandeel in de huishouding op zich te laten nemen. Deze mantelzorg kan onder andere bestaan uit hulp bij het koken en/of de zwaardere weekendboodschappen. Daaraan zijn echter grenzen. Voor alle typen huishoudens (behalve uiteraard voor de alleenstaande) is in de richtlijn van de Letselschaderaad daarom rekening gehouden met twee/derde van het aantal voor de huishoudelijke taken begrote uren.

Richtlijn Kilometervergoeding

Bij de gekozen methode van normering voor vergoeding van reiskosten is rekening gehouden met de uitvoeringspraktijk. Reële kosten en gangbare normen zijn het uitgangspunt. De Richtlijn Kilometervergoeding ziet op de vergoeding van variabele kosten. Dit zijn de kosten die variëren per extra gereden kilometer. Schade wegens afschrijving (voor zover die afhankelijk is van de gereden kilometers), brandstofkosten, kosten van technisch onderhoud (servicebeurten inclusief olie verversen en begrote bijkomende reparaties) en kosten van bandenslijtage zijn in de variabele kosten opgenomen.

De gemiddelde variabele kosten in de Richtlijn Kilometervergoeding zijn bepaald aan de hand van de gangbare en recente ANWB-tabellen.

 1. Personenauto: De vergoeding voor reizen met een personenauto bedraagt € 0,26 voor de eerste 2000 kilometer per jaar per claimgerechtigde. Een jaar wordt berekent vanaf een jaar na de schadedatum. De Letselschade Raad adviseert de vergoeding concreet vast te stellen bij meer dan 2000 gereden kilometers per schadejaar. Concrete vaststelling kan op basis van de gangbare ANWB-tabellen, waarbij zowel de vaste als variabele kosten als uitgangspunt voor de vergoeding gelden.
 2. Openbaar vervoer: Bij gebruik van het openbaar vervoer worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed.
 3. Taxi: De daadwerkelijke kosten voor een taxi worden vergoed, als het openbaar of eigen vervoer geen passende voorziening is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een medische indicatie of als eigen vervoer of openbaar vervoer e.d. niet aanwezig zijn

Platvormoverleg richtlijn Letselschade Raad

De richtlijnen worden onder andere opgesteld in zogenaamd Platform overleg van de Letselschade Raad. Hieraan nemen onder andere deel:

• ANWB
• Slachtofferhulp Nederland
• Verbond van Verzekeraars – rechtsbijstand-, wa- en medische aansprakelijkheidsverzekeraars
• NLE – Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts
• Nivre – Nederlands Instituut van Register Experts
• NIS – Nederlands Instituut van Schaderegelaars
• GAV – Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken
• NVvA – Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen

Bij het Platformoverleg zijn als toehoorders ook aanwezig:

• Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
Ministerie van Justitie

Contact

Bij letselschade komen slachtoffer en direct betrokkenen in een situatie waarin herstel en gezondheid centraal staan. De afhandeling van de letselschade en vergoeding van kosten komt daar nog bij en vragen helaas ook aandacht. De richtlijnen van de Letselschade Raad bieden voor een rechtzoekende een handvat, maar een rechtvaardige letselschade vergoeding moet vaak worden afgedwongen. Indien u vragen heeft over letselschade of bijgestaan wilt worden in het krijgen van een vergoeding voor letselschade, neem dan vrijblijvend contact op met Hijink letselschade advocaten en letselschadespecialisten. Bel 0800 – 44 55 000 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier. Op werkdagen nemen wij binnen 15 minuten contact met u op.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in:

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief