Verklaring voor recht aansprakelijk voor letselschade bij mishandeling

Verklaring voor recht aansprakelijk voor letselschade bij mishandeling

In een procedure bij de rechtbank Arnhem vorderde eiseres als slachtoffer een letselschadevergoeding omdat zij is mishandeld door twee gedaagden. Door de mishandeling liep het slachtoffer ernstige verwondingen op en ging naar de huisarts. In het rapport van de huisarts staat vermeld dat eiseres flink is mishandeld en letselschade heeft opgelopen. De verwondingen bestaan uit los zittende tanden, gekneusd gezicht, pijnlijke kaak en duizeligheid. Verder heeft ze een bult op het hoofd en overal blauwe plekken.

Verklaring voor recht aansprakelijk voor letselschade

Eiseres heeft aangifte gedaan bij politie. Van de aangifte is proces verbaal opgemaakt. De politierechter van de rechtbank Arnhem heeft een dader veroordeeld wegens pogingen tot zware mishandeling met letselschade tot gevolg. Deze dader is verder veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan eiseres van € 500.
Het slachtoffer dient een verzoek tot schadevergoeding in tijdens de strafzitting bij de politierechter. De politierechter verklaart het verzoek tot het betalen van een letselschadevergoeding niet ontvankelijk, omdat deze niet eenvoudig bepaalbaar is. De vordering tot letselschadevergoeding leent zich niet voor behandeling in de strafzaak.
Met deze opgelegde schadevergoeding te betalen aan het slachtoffer met letselschade, is haar werkelijk geleden schade niet gecompenseerd. Het slachtoffer stelt een civiele schadevergoedingsclaim in en vraagt de rechter om te verklaren voor recht dat de daders gehouden zijn haar schade te vergoeden.

Vordering tot schadevergoeding letselschade civiele rechter

Het slachtoffer onder ging vanwege de verwondingen medische behandeling als fysiotherapie en ergotherapie vanwege nekpijn en rugklachten. Ook genoot zij psychologische begeleiding voor post traumatische stressklachten. Haar letselschade is aanzienlijk.

Het slachtoffer met letselschade start een procedure bij de civiele rechter te Arnhem. Zij vordert te verklaren voor recht dat de daders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de aan haar toegebrachte lichamelijke verwondingen.

Het slachtoffer voert aan dat door de mishandeling een ernstige inbreuk op haar lichamelijke integriteit is gepleegd en daarmee onrechtmatig is gehandeld. Volgens het slachtoffer is deze onrechtmatige daad toekenbaar omdat in de strafzitting beiden zijn veroordeeld voor een opzetdelict. De daders zijn verder aansprakelijk op grond van artikel 6:166 BW, groepsaansprakelijkheid. Dit omdat zij bij de mishandeling een groep vormden, beiden betrokken waren bij de mishandeling en dit een grote kans op letselschade opleverde en ze elkaar er van hadden moeten weerhouden om te mishandelen.
Door de onrechtmatige gedraging heeft het slachtoffer letselschade opgelopen. Zij houdt de beide daders aansprakelijk voor de door haar geleden materiële en immateriële schade ( smartengeld ).

Eigen schuld verweer

De gedaagden ontkennen de mishandeling niet. Wel doet een gedaagde een beroep op eigen schuld van het slachtoffer. Zij heeft door haar eigen gedraging bijgedragen aan het ontstaan en escaleren van het conflict. Wetende dat er problemen waren is zij uit eigen beweging naar de woning gegaan van de andere gedaagde. Zij heeft de discussie opgezocht en er voor gezorgd dat de gemoederen opliepen. Verder ontkent een van de gedaagden een deel van de schadeposten, de hoogte van de schade en het verband met de verwondingen.

Het feit dat een gedaagde niet ontkent dat hij het slachtoffer het letsel heeft toegebracht maakt dat hij onrechtmatig handelde. Hiervoor is hij dus aansprakelijk. De schade die door het letsel is ontstaan, kan aan hem worden toegerekend.

Het eigen schuld verweer dat een gedaagde voert slaagt niet. Volgens de rechter in Arnhem is het niet zo dat als het slachtoffer naar de woning is toegegaan om de problemen te bespreken, het redelijkerwijs voor haar voorzienbaar was dat het uit de hand zou lopen waardoor zij mishandeld zou kunnen worden. Zonder verdere motivering wordt niet aangenomen dat het slachtoffer onzorgvuldig of verkeerd heeft gehandeld. Zeker niet in de gegeven situatie nu het gaat om familieleden. Er zijn verder geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit is aan te nemen dat het slachtoffer met letselschade mede verantwoordelijk is voor de mishandeling, kan het eigen schuldverweer niet slagen.

Verklaring voor recht bij letselschade
Verklaring voor recht bij letselschade

Door een gedaagde wordt het verband ontkend tussen de letselschade door mishandeling en de schadeposten of de hoogte van de schadevergoeding. Echter nu eiseres met letselschade alleen maar een verklaring voor recht vraagt aangaande de aansprakelijkheid van de daders voor de veroorzaakte schade, is dit verweer nu niet relevant. Het causaliteitsverweer hoeft niet te worden behandeld.

Groepsaansprakelijkheid

Omdat een van de gedaagden ontkent het slachtoffer te hebben mishandeld, en daar ook niet voor is veroordeeld, kan dit zonder verdere motivering niet leiden tot het toerekenen van aansprakelijkheid. Het is verder onvoldoende voor groepsaansprakelijkheid dat beide daders in de woning aanwezig waren ten tijde van de mishandeling. Ook aan de verdere vereisten voor groepsaansprakelijkheid wordt niet voldaan.
Dit brengt mee dat de vordering vanwege groepsaansprakelijkheid wordt afgewezen. Net als de vraag om ten aanzien van beide gedaagden te verklaren voor recht dat zij aansprakelijk zijn voor de letselschade. Slechts één gedaagde wordt aansprakelijk geacht voor de letselschade door mishandeling, nu dat is komen vast te staan in de strafzaak. Deze gedaagde is aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade van het slachtoffer met letselschade.

Verklaring voor recht bij letselschade

Heeft u letselschade opgelopen door toedoen van een ander? U kunt een verklaring voor recht vragen. Dat houdt in dat u een rechter vraagt te verklaren dat die ander aansprakelijk is voor de letselschade die is ontstaan door een ongeval, medische fout of mishandeling. Met deze uitspraak kunt u dan verder met het verhalen van de letselschadevergoeding op de veroorzaker. Meer weten? Bel met onze letselschade advocaat of letselschadespecialisten in Arnhem (026-4423913) en Nijmegen (024-3886680).

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres
  Bron: Rechtbank Gelderland Arnhem, 11-10-2017, Zaaknummer C/05/314286/ HA ZA 17-20

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief