Verzekeringsplicht werkgever en bewijslast werknemer

Verzekeringsplicht werkgever en bewijslast werknemer: De werkgever heeft in sommige gevallen een verzekeringsplicht. Bijvoorbeeld als het gaat om gemotoriseerde deelname aan het verkeer onder werktijd. De werknemer die een beroep doet op de verzekeringsplicht moet aantonen/bewijzen dat het afsluiten van een behoorlijke verzekering tegen een aanvaardbare premie mogelijk was.

Een bezorger raakt gewond bij een scooterongeval. De werknemer was op een scooter van zijn werkgever onderweg om een maaltijd te bezorgen toen hij betrokken raakte bij een ongeval. Bij het ongeval liep de werknemer knieletsel op.

Na het ongeval blijkt dat de werkgever geen verzekering afsloot voor de letselschade van de gevallen bezorger. Omdat de werknemer in opdracht van de werkgever met een motorvoertuig deelnam aan het verkeer gold er een verzekeringsplicht. De werknemer toont aan dat het afsluiten van een verzekering tegen een aanvaardbare premie mogelijk was. De rechter concludeert daarom dat de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade van haar werknemer.

Bewijs behoorlijke verzekering tegen een aanvaardbare premie

De zorgplicht van de werkgever verplicht het afsluiten van een verzekering voor verkeersongevallen tijdens het werk. De verzekeringsplicht geldt dus voor Als de werkgever geen verzekering afsluit, dan schendt de werkgever zijn zorgplicht en is de werkgever aansprakelijk voor de schade. De werknemer die een beroep doet op de verzekeringsplicht moet bewijzen dat verzekering tegen een aanvaardbare premie mogelijk was op het moment van het ongeval.

Verzekeringsplicht werkgever en bewijslast werknemer, Rechtbank Den Haag 13 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:21256

Schade in uitoefening van werkzaamheden

Na een ongeval op het werk moet de werknemer aantonen dat hij gewond raakte tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Als de werknemer dit bewijs levert, moet de werkgever aantonen dat de zorgplicht is nagekomen. De werkgever vindt dat er geen bewijs is van het ongeval. De rechter vindt de stellingen van de werknemer in combinatie met een proces-verbaal van de politie voldoende om aan te nemen dat de werknemer gewond raakte tijdens zijn werkzaamheden:

‘Zijn stelling is voldoende geconcretiseerd en gedetailleerd, en wordt onder andere onderbouwd met een proces-verbaal opgemaakt door de Politie Eenheid [woonplaats]. Het lag daarmee op de weg van [bedrijfsnaam] de stelling van [verzoeker] gemotiveerd te betwisten. Te meer omdat artikel 7:658 BW het voldoende acht dat een werknemer stelt dat (letsel)schade is geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden zonder dat de werknemer hoeft te stellen wat de toedracht is geweest. Aangezien [bedrijfsnaam] dat heeft nagelaten, staat daarmee vast dat [verzoeker] in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor [bedrijfsnaam] schade heeft geleden.’

Aantonen dat betaalbare verzekering afsluiten mogelijk is

Voor verkeersongevallen onder werktijd geldt een verzekeringsplicht. De werkgever moet een betaalbare verzekering afsluiten als dit mogelijk is. Als de werkgever geen verzekering afsluit, is dit een schending van de zorgplicht. De werknemer krijgt na een (gemotoriseerd) verkeersongeval onder werktijd daarom een schadevergoeding van de verzekeraar of de werkgever. Om de schending van de zorgplicht aan te tonen, moet de werknemer aantonen dat het mogelijk was om tegen een acceptabele premie een verzekering af te sluiten:

‘Op grond van artikel 7:611 BW en de op dat punt ontwikkelde jurisprudentie (reeds sinds 2005 met het arrest KLM/De Kuijer) rust op de werkgever op grond van goed werkgeverschap een verzekeringsplicht voor verkeersongevallen tijdens de uitoefening van werkzaamheden. Indien de werkgever zijn verzekeringsplicht niet nakomt omdat hij het sluiten van een behoorlijk verzekering achterwege laat en zijn werknemer in de uitoefening van diens werkzaamheden een verkeersongeval overkomt, dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt als gevolg van het ongeval die anders zou zijn gedekt door een behoorlijke verzekering. Toepasselijkheid van artikel 7:611 BW heeft tot gevolg dat de werknemer moet stellen en in een voorkomend geval moet bewijzen dat ten tijde van het verkeersongeval de mogelijkheid bestond dit risico tegen een behoorlijke verzekering tegen een aanvaardbare premie te dekken.’

Werkgever erkent dat verzekering mogelijk was

Het slachtoffer stelt dat verzekering mogelijk was en verwijst hierbij naar een aantal uitspraken van rechters waarin wordt aangenomen dat dit risico verzekerbaar is. De werkgever erkent dat een verzekering kon worden afgesloten voor deze schade. Althans op de zitting geeft een vertegenwoordiger van het bedrijf aan dat het niet afsluiten van een verzekering een fout was. De rechter concludeert daarom dat de werknemer heeft aangetoond dat het mogelijk was een verzekering af te sluiten voor een redelijke premie:

“Dat is dan mijn fout”, zo verklaarde [bedrijfsnaam] in de persoon van [naam] ter zitting. Dit betekent dat [bedrijfsnaam] geen rechtens relevant verweer heeft gevoerd tegen de stelling van [verzoeker] dat ten tijde van het verkeersongeval de mogelijkheid bestond voor dit risico een behoorlijke verzekering af te sluiten tegen een aanvaardbare premie.’

Rechter wijst schadeclaim toe

De rechter concludeert dat de werknemer gewond raakte tijdens zijn werkzaamheden, dat voor de werkgever een verzekeringsplicht gold en dat de werkgever hieraan niet heeft voldaan. De rechter oordeelt daarom dat er sprake is van een schending van de zorgplicht. De werkgever is daarom verplicht de door de gevallen bezorger geleden letselschade te betalen:

‘Naar het oordeel van de kantonrechter heeft [bedrijfsnaam] haar verplichtingen uit hoofde van goed werkgeverschap geschonden doordat zij niet de maatregelen heeft getroffen die van haar in het kader van haar zorgplicht mogen worden verlangd, namelijk het afsluiten van een adequate verzekering, zodat zij aansprakelijk is voor de schade die [verzoeker] lijdt en nog zal lijden als gevolg van het hem overkomen verkeersongeval op 23 oktober 2018’

Bewijs verzekeringsplicht

De werknemer moet aantonen dat het afsluiten van een verzekering voor de geleden schade mogelijk was. In deze zaak vindt het scooterongeval plaats in 2018. De gewonde werknemer moet in dit geval dus aantonen dat verzekering van dit risico in 2018 mogelijk was. Het bewijs dat het afsluiten van een verzekering mogelijk is, moet dus specifiek zien op het moment van het ongeval.

Gratis rechtsbijstand van een letselschade advocaat

Na een verkeersongeval kunt u uw schade kosteloos laten afhandelen door een specialist. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Ons telefoonnummer is 0800 – 44 55 000. Ons e-mail adres is info@hijink.com. Bovendien kunt u contact opnemen door het onderstaande contactformulier in te vullen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Den Haag 13 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:21256

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief