Affectieschade LAT-relatie

Affectieschade LAT-relatie: Een LAT-relatie kan een nauwe persoonlijke betrekking zijn en recht geven op een vergoeding voor affectieschade.

Affectieschade is een vergoeding van imateriele schade (smartengeld) aan de naasten van een (letselschade)slachtoffer. In een recente uitspraak oordeelde de rechter dat een LAT-relatie recht gaf op vergoeding van affectieschade.

Recht op affectieschade bij nauwe persoonlijke betrekking LAT-relatie

De wet bevat een beperkte groep personen die recht hebben op affectiesachade aan de hand van hun verhouding tot het slachtoffer. Daarnaast bevat de wet een algemene uitzondering (hardheidsclausule). Als er sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking bestaat er recht op affectieschade:

‘In categorie g van artikel 6:108 lid 4 BW is een hardheidsclausule opgenomen die onder uitzonderlijke omstandigheden een recht op vergoeding van affectieschade toekent aan een persoon die niet tot de vaste kring van gerechtigden behoort. Voor affectieschade komt ingevolge dit onderdeel in aanmerking een persoon die ten tijde van de gebeurtenis in een nauwe persoonlijke betrekking tot de overledene staat.’

Affectieschade lat-relatie, affectie schade lat relatie

LAT-relatie kan nauwe persoonlijke betrekking zijn

De term ‘nauwe persoonlijke betrekking’ kennen we ook uit het personen- en familierecht. Bij een nauwe persoonlijke betrekking bestaat er bijvoorbeeld recht op omgang met een minderjarige. Een familieband is onvoldoende. Er moet sprake zijn van een reële relatie en regelmatig contact. Onder een nauwe persoonlijke betrekking kan ook een LAT-relatie vallen:

‘Een voorbeeld van een nauwe persoonlijke betrekking kan zijn een relatie van broers of zussen die langdurig samenwonen en voor elkaar zorgen, of een langdurige, hechte LAT-relatie.’

Langdurige en hechte LAT-relatie

De eisende partij draagt de bewijslast voor de nauwe persoonlijke relatie. Het slachtoffer kan de nauwe persoonlijke relatie in dit geval aantonen met verklaringen:

‘Uit de door de benadeelde partij overgelegde stukken en de verklaring van [naam] , de begeleider van het slachtoffer, blijkt dat de benadeelde partij een langdurige en hechte LAT-relatie had met het slachtoffer, zodat de vordering op deze grond wordt toegewezen.’

Bedrag affectieschade LAT-relatie

De hoogte van de schadevergoedingen voor affectieschade staan vast. De rechter wijst daarom een bedrag van € 17.500,00 toe:

‘De rechtbank stelt de geleden immateriële schade aan de hand van het Besluit vergoeding affectieschade vast op een bedrag van € 17.500,00. De rechtbank zal daarnaast de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag toewijzen.’

Schadevergoeding bij de strafrechter

Een schadevergoeding eisen kan vaak ook bij de strafrechter. De strafrechter behandelt in dat geval zowel de strafzaak als de schadeclaim. In deze procedure worden ook andere schadevergoedingsverzoeken behandeld. De rechter wijst onder andere een vergoeding voor de kosten van de begrafenis toe.

Bespreek uw schadevergoeding

Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hiink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl Rechtbank Noord-Holland 25 april 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:3793

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief