Eenzijdig ongeval bezorger zonder arbeidsovereenkomst

Eenzijdig ongeval bezorger zonder arbeidsovereenkomst: Een pizzabezorger rijdt tijdens een bezorging met de auto tegen een boom. De bezorger raakt gewond en stelt zijn werkgever aansprakelijk. Althans werkgever? De pizzeria wijst de aansprakelijkheid af, omdat de bezorger geen werknemer zou zijn.

De werkgever is meestal aansprakelijk voor een arbeidsongeval. De bescherming die geldt voor werknemers geldt ook voor sommige personen zonder arbeidsovereenkomst. De rechter beoordeelt of de bezorger recht heeft op een schadevergoeding. Daarvoor beoordelen we of er sprake is van invloed op de werkzaamheden en veiligheid en of de werkzaamheden tot het beroep of bedrijf van de opdrachtgever horen.

De rechter wijst de schadeclaim toe. Ook zonder arbeidsovereenkomst is de pizzeria aansprakelijk voor de letselschade die de bezorger oploopt bij een eenzijdig ongeval. De bezorger verrichtte zijn werkzaamheden in de uitoefening van het bedrijf van de pizzeria en is voor zijn veiligheid en werkomstandigheden afhankelijk van de pizzeria.

Aansprakelijkheid vennoten v.o.f. bij arbeidsongeval

De bezorger stelt de v.o.f. aansprakelijk en haar vennoten. De vennoten geven aan dat de bezorger een arbeidsovereenkomst had met de v.o.f. De rechter beslist dat de vordering ook tegen de vennoten kan worden ingesteld:

‘Uit deze beslissing volgt dat een vordering op grond van een arbeidsovereenkomst zowel tegen de v.o.f. als haar vennoten kan worden ingesteld. Voor zover de vordering is gebaseerd op artikel 7:658 lid 4 BW geldt hetzelfde.’

Eenzijdig ongeval bezorger zonder arbeidsovereenkomst

Artikel 7:658 lid 4 BW

De werkgever is aansprakelijk als een werknemer tijdens het werk schade lijdt. In lid 4 van artikel 7:658 BW staat dat de werkgeversaansprakelijkheid ook kan gelden als er geen arbeidsovereenkomst is gesloten:

‘In artikel 7:658 lid 4 BW is bepaald: “Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.”’

Met werknemer vergelijkbare positie

De bedoeling van artikel 7:658 lid 4 BW is om personen in een vergelijkbare positie met werknemers dezelfde bescherming te bieden als werknemers:

‘Uit de parlementaire geschiedenis op artikel 7:658 lid 4 BW volgt dat het doel van de bepaling is om bescherming te bieden aan personen die zich, wat betreft de door de werkgever in acht te nemen zorgverplichtingen, in een met een werknemer vergelijkbare positie bevinden. Dit brengt mee dat artikel 7:658 lid 4 BW zich voor toepassing leent indien de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht, voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van degene voor wie hij die werkzaamheden verricht.’

De ondergeschikte moet afhankelijk zijn van de opdrachtgever.

Om te bepalen of er sprake is van een met een werknemer vergelijkbare positie kijken we naar de invloed van de opdrachtgever op de opdrachtnemer. Heeft de opdrachtgever invloed op de werkomstandigheden en is de opdrachtnemer afhankelijk van de opdrachtgever voor zijn of haar veiligheid?:

‘Of dit het geval is, zal aan de hand van de omstandigheden van het geval bepaald moeten worden, waarbij onder meer van belang zijn de feitelijke verhouding tussen betrokkenen en de aard van de verrichte werkzaamheden, alsmede de mate waarin de ‘werkgever’, al dan niet door middel van hulppersonen, invloed heeft op de werkomstandigheden van degene die de werkzaamheden verricht en op de daarmee verband houdende veiligheidsrisico’s.’

In de uitoefening van zijn beroep of bedrijf

Voor aansprakelijkheid moet de handeling waarbij de letselschade ontstaat bovendien een werkzaamheid zijn in het kader van het beroep of bedrijf van de werkgever:

‘Bovendien moet het gaan om werkzaamheden “in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf”. Het gaat dan niet alleen om werkzaamheden die tot het wezen van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de desbetreffende opdrachtgever kunnen worden gerekend of normaal gesproken in het verlengde daarvan liggen, maar ook om andere werkzaamheden.
Bepalend is of de verrichte werkzaamheden, gelet op de wijze waarop de desbetreffende opdrachtgever aan zijn beroep of bedrijf invulling pleegt te geven, feitelijk tot zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening horen.’

Gratis rechtshulp bij letselschade

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6113

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief