Gedragscode Letselschade Radar 25 maart 2019

Tros Radar Letselschade

In een uitzending van Radar van 25 maart 2019 werd aandacht besteed aan de Gedragscode Letselschade en de wijze waarop verzekeringen uitvoering geven aan de gedragscode. In het door Radar opgestelde rapport Gedrag Behandeling Letselschade worden de gedragsregels vergeleken met de praktijk.

Radar komt tot de conclusie dat verzekeraars consequent afwijken van de gedragsregels teneinde het uiteindelijke uitbetalen te frustreren. Slachtoffers van letselschade hebben het gevoel dat zij tevens slachtoffer zijn van afhandeling van de schade in sommige gevallen. In de praktijk zien wij het door Radar vastgestelde gedrag ook. U kunt meer lezen op het forum van Radar.

Gedragscode Letselschade

De Gedragscode Letselschade 2012 is door verzekeraars opgesteld als leidraad bij de afhandeling van letselschade. De regels zijn niet afdwingbaar en de juridische status van het document is dat er slechts sprake is van een intentieverklaring. Het tegenwerken van de afhandeling van letselschade door verzekeraars leidt er toe dat de Gedragscode Letselschade niet meer is dan een stuk papier. Voor de slachtoffers van letselschade zal de gedragscode lezen als een slechte grap. Verzekeraars leven de opgenomen regels in de praktijk namelijk niet na.

Letselschade specialist

Het inschakelen van een letselschade specialist zorgt er voor dat u niet verzandt in uw letselschade zaak. In de televisie-uitzending van Radar bleek duidelijk dat veel slachtoffers in de praktijk zeer ontevreden zijn over de afhandeling van hun letselschade zaak.

Veel verzekeraars houden zich graag van de domme en gaan slechts in op een juridisch argument indien dit juist is geformuleerd. Dat de verzekerde of het slachtoffer in eigen woorden hetzelfde aanvoert, mag in dat geval niet baten. Het argument wordt gemakkelijk terzijde geschoven door de verzekeraar. Veelal geeft de verzekeraar aan dat de zaak niet haalbaar is in verband met het causaal verband. Dit betekent dat de verzekeraar vindt dat de schade niet door het ongeluk is veroorzaakt. Dit is in ieder geval vaak het standpunt van de verzekeraar. Dit argument wordt getackeld door een medisch en juridisch betoog waaruit blijkt dat de schade is veroorzaakt door het ongeval en dat de schade zonder het ongeval niet was ontstaan.

Ander voordeel van een letselschadespecialist is dat de communicatie met medisch deskundigen, arbeidsdeskundigen etc. verloopt via de specialist. En dat wij door jaren ervaring een extensief netwerk hebben van partijen die bij de afhandeling van letselschade zijn betrokken. Bovendien kan een letselschade specialist de te verzamelen informatie sturen. Hierdoor wordt informatie verzameld die uw standpunt onderbouwd. Tegenover de verzekeraar komt in dat geval een groep specialisten te staan die gecoördineerd werken aan de afhandeling. Hijink regisseert de afhandeling van uw letselschade.

radar letselschade,
RADAR letselschade, letselschade radar tv
De afhandeling van letselschade zaken leidt tot veel frustratie

Radar Letselschade: Letselschade advocaat en letselschadejuristen

Op de website van veel letselschadebureaus staat de term letselschade advocaat. Vaak heeft het bureau dat de term voert desondanks geen letselschade advocaat in dienst. Een letselschade advocaat kan namens u procederen bij de rechtbank. Letselschade juristen hebben deze mogelijkheid niet. De verzekeraar die tegen over u zit in de onderhandelingen zal afwegen dat u een vordering heeft, maar dat de door u ingeschakelde belangenbehartiger de vordering niet in rechte kan afdwingen. Ofwel u schakelt een belangenbehartiger in, maar deze laat na om u er op te wijzen dat hij uw belang, een zo hoog mogelijke vergoeding van letselschade, niet kan afdwingen. Veel letselschade bureaus zijn tandeloze tijgers. Let dus goed op door wie u uw belangen laat behartigen.

Uw instemming met een voorstel tot schade afhandeling kan voor de door u ingeschakelde belangenbehartiger de enige optie zijn. Ook als een voorstel niet direct in uw belang is, heeft uw belangenbehartiger soms belang bij acceptatie van het voorstel. Indien u een schikkingsvoorstel niet accepteert is procederen noodzakelijk. U moet dan doorverwezen worden. Voor het indienen van een vordering bij de rechtbank is een advocaat nodig. Uw belangenbehartiger heeft dus een belang bij het accepteren van een laag schikkingsvoorstel, omdat het afdwingen van een hogere vergoeding niet tot de door hem geleverde diensten behoort. Zorg ervoor dat uw letselschade specialist in uw belang handelt en niet zijn eigen belang.

Vraag bij het inschakelen van een letselschadejurist altijd naar de samenwerking met een letselschadeadvocaat. Bij Hijink letselschade werkt er altijd een advocaat aan uw letselschadezaak. Uit de Radar Letselschade uitzending blijkt dat verzekeraars schade afhandeling vertragen, bemoeilijken en het liefst definitief af doen zonder een rechtvaardige letselschadevergoeding, maar ook de belangenbehartigers van letselschadeslachtoffers moeten bijdragen aan een betere letselschade praktijk.  

Rechtsbijstandverzekering: Vrije advocaat keuze

In de Radar uitzending over letselschade komt ook naar voren dat een beroep op een rechtsbijstandsverzekering vaak niet het gewenste resultaat heeft en voor veel frustratie zorgt. Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, is van belang dat u een vrije advocaat keuze heeft. Het verdient de voorkeur om u rechtstreeks tot een advocaat te wenden. Daadwerkelijk aanspraak maken op een door u afgesloten rechtsbijstandsverzekering is vaak een juridisch gevecht waarvoor u vreemd genoeg juridische bijstand nodig heeft. Het afdwingen van een vrije advocaat keuze en de rechtsbijstand waar u op grond van uw verzekering recht op heeft, is vaak ingewikkeld en de verzekeraar zal dit proberen tegen te gaan of u onder brengen bij een partij waarmee door de verzekeraar afspraken zijn gemaakt. U heeft een overeenkomst afgesloten om aanspraak te maken op rechtsbijstand.

Het laatste wat u in die situatie verwacht en wenst is dat de overeenkomst niet wordt nagekomen. Het belang van de verzekeraar is echter dat u geen aanspraak maakt op de verzekering en alleen uw premie voldoet. Wij treden regelmatig op voor partijen in het voorstadium van een geschil waarbij wij namens de verzekerde de verzekeraar aanspreken op het nakomen van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Tips bij het omgaan met verzekeraars

Wij raden iedereen aan om het communiceren en onderhandelen met een verzekeraar over te laten aan een deskundige. Mocht u zelf contact hebben met een verzekeraar dan willen wij u toch wat handige tips meegeven.

  • Ga bij de communicatie altijd uit van de polisvoorwaarden. Verwijs naar de specifieke artikelen in de voorwaarden;
  • Leg alle mondelinge communicatie schriftelijk vast. Indien u een telefoongesprek heeft of een bespreking, bevestig de inhoud van het gesprek dan per e-mail;
  • Verzekeraars zijn juridische wezens. Laat u in uw communicatie met de verzekeraar bijstaan door een deskundige;
  • Onvolledigheden vult een verzekeraar niet in of aan. Indien u punten laat liggen, zal de verzekeraar deze niet oppakken. Wees volledig.
Logo Letselschade Advocaat

Waarom een letselschade ADVOCAAT?

Hijink heeft letselschadespecialisten en advocaten in dienst. Dit betekent dat wij gerechtigd zijn om bij de rechtbank een procedure te starten. Een procedure heeft het voordeel dat een rechter niet alleen een rechtsprekende rol heeft maar tevens een sturende. Een rechter probeert partijen naar een gezamenlijke oplossing te sturen. Indien de verzekeraar tijd rekt en weinig serieus met uw claim omgaat, is een procedure uiteindelijk uw enige dwangmiddel.

Bovendien is het voor de onderhandelingen met de verzekeraar essentieel dat de verzekeraar weet dat haar een procedure ‘boven het hoofd hangt’. Het inschakelen van een letselschade advocaat met procesbevoegdheid of een jurist verbonden aan een advocatenkantoor, heeft als voordeel dat er namens u geprocedeerd kan worden. De verzekeraar zal hier rekening mee houden. Verzekeraars weten met wie zij aan tafel zitten en welke mogelijkheden het slachtoffer en zijn belangenbehartiger hebben om de schade af te handelen.

Tuchtraad geschillen Letselschade

Naar aanleiding van de aflevering van Radar van AVRO-TROS  over letselschade is door diverse partijen aangestuurd op de oprichting van een onafhankelijke tuchtraad voor geschillen over de afhandeling van letselschade. Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker heeft op 16 april 2019 in reactie op kamervragen aangegeven geen heil te zien in een tuchtraad/geschillencommissie voor letselschade zaken. De minister geeft aan dat de taken die een klachtenafhandelaar bij letselschade verricht, door de Tuchtraad Financiële Dienstverlening worden verricht.

Hijink Advocaten
Nivre kwaliteitsgarantie logo

Hijink Advocaten zet zich in voor de belangen van letselschade slachtoffers. Wij nemen onder andere deel aan de Werkgroep Arts en Advocaat en het Nederlands Instituut van Schaderegelaars. Daarnaast proberen wij door deelname aan diverse specialisatieverenigingen, zoals het NIVRE schade register, de vereniging van Letselschade Advocaten en het Keurmerk Letselschade van de Letselschade Raad, de algemene kwaliteit van letselschade afhandeling te bevorderen.

Als u vragen heeft over letselschade of de afhandeling hiervan dan kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met 0800 – 44 55 000. Wij helpen u graag verder.

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief