Letselschade door een aanrijding of ander verkeersongeval op een woonerf

Bij een verkeersongeval op een woonerf beoordelen we het recht op een schadevergoeding onder andere aan de hand van de afwijkende verkeersregels die gelden op een woonerf.

Een woonerf is een met verkeersborden aangegeven gebied waar afwijkende verkeersregels gelden. De reden hiervoor is dat een woonerf geen verkeersfunctie heeft. De belangrijkste regel is dat voetgangers gebruik mogen maken van de hele weg. Deze verkeersregel geeft uitdrukking aan de gedachte dat er op een woonerf vooral ruimte is om te spelen en voor andere sociale activiteiten. Daarnaast geldt voor alle bestuurders een maximale snelheid van 15 kilometer per uur.

Na een verkeersongeval op een woonerf schakelt u gratis een specialist in om uw schade te laten afhandelen.

Verkeersregels woonerf

Voor woonerven gelden enkele bijzondere verkeersregels. Verkeersfouten bepalen meestal of er recht bestaat op een schadevergoeding. Na een verkeersongeval op een woonerf :

 • Voetgangers mogen op een woonerf gebruik maken van de hele weg en hoeven niet aan de zijkant van de weg te lopen;
 • De maximum snelheid voor bestuurders is 15 km per uur (stapvoets rijden);
 • Parkeren is alleen toegestaan op een aangeduide parkeerplaats;
 • Op een woonerf gelden de gewone voorrangsregels. Fietsers en voetgangers hebben dus geen voorrang op een woonerf;
 • Bij het inrijden en verlaten van een woonerf gelden geen afwijkende voorrangsregels. In veel gevallen is er wel sprake van een in-/uitrit.

Aanrijding voetganger of fietser door auto op een woonerf

De maximum snelheid van 15 km per uur, maakt een verkeersongeval met letselschade op een woonerf minder aannemelijk. Maar ook bij een aanrijding met lage snelheid kan ernstig letsel ontstaan. De automobilist, of bestuurder van een ander motorvoertuig, betaalt in dat geval vrijwel altijd ten minste de helft van de schade. Ook als de voetganger of fietser zelf verkeersfouten maakt die bijdragen aan het ontstaan van de aanrijding.

Aanrijding woonerf tussen voetganger en fietser

Na een aanrijding tussen een voetganger en een fietser speelt de wegpositie van de voetganger vaak een rol. Onvoldoende aan de zijkant van de weg lopen, betekent vaak dat er sprake is van een verkeersfout die bijdraagt aan het ontstaan van de aanrijding. De regel dat voetgangers aan de uiterste zijkant van de weg lopen geldt echter niet op een woonerf. Daarnaast geldt de maximum snelheid van 15 km per uur voor alle bestuurders en daarom ook voor fietsers.

Letselschade door een aanrijding of ander verkeersongeval op een woonerf

Wat is een woonerf en hoe herken je een woonerf?

Het woonerf wordt aangegeven met bord G5. Dit is een blauw rechthoekig verkeersbord met daarop een afbeelding van een voetballende volwassene en kind, een auto en een huis. Het einde van het woonerf wordt aangegeven met verkeersbord G6. Dit is het zelfde rechthoekige blauwe verkeersbord met een diagonale rode streep.

Als een verkeersbord dat een gebied aanduidt als woonerf ontbreekt, dan gelden de gewone verkeersregels. Een woonerf is dus geen erf met woningen, maar een met verkeersborden aangeduide ruimte waar afwijkende verkeersregels gelden.

Voorrangsregels woonerf

Op een woonerf gelden geen speciale voorrangsregels. Voetgangers en fietsers hebben dus niet altijd voorrang op een woonerf, zoals sommige mensen denken. Bij het inrijden of verlaten van een woonerf kan er sprake zijn van een uitrit, waar bestuurders al het andere verkeer voor moeten laten gaan. Deze voorrangsregel geldt echter alleen als er sprake is van een uitritconstructie.

Voetgangers mogen op een woonerf de volle breedte van de weg gebruiken

Het grootste verschil tussen een woonerf en alle andere wegen staat in artikel 44 RVV. Voetgangers mogen op een woonerf de volledige weg gebruiken. De verplichting om een zijkant van de weg te lopen, geldt niet op een woonerf. Deze regel drukt de gedachte uit dat het woonerf meer een speel-, ontmoetings- en sociale functie heeft dan een verkeersfunctie:

Artikel 44 RVV
Voetgangers mogen wegen gelegen binnen een erf over de volle breedte gebruiken.

In artikel 4 RVV staat dat voetgangers het voetpad gebruiken of als er geen voetpad is het fietspad. Is er ook geen fietspad dan moeten voetgangers gebruik maken van de berm of de uiterste zijkant van het fietspad. De wet schrijft niet voor aan welke kant van de weg voetgangers moeten lopen. Na een aanrijding met een voetganger binnen een woonerf kan de voetganger niet het verwijt worden gemaakt onvoldoende aan de zijkant van de weg te hebben gelopen.

Weginrichting woonerf

Het gebruiken van de hele weg door voetgangers heeft ook invloed op de weginrichting binnen een woonerf. De weginrichting binnen een woonerf moet dusdanig zijn dat duidelijk is dat er geen sprake is van een rijbaan en een trottoir. Als hieraan is voldaan mag overigens wel een voorziening voor voetgangers aanwezig zijn:

´De Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens bepalen in paragraaf 4,onder 5 bij bord G5 (erf), dat de indruk moet worden vermeden dat de weg is ingedeeld in een rijbaan en een trottoir, dat er daarom geen doorlopend hoogteverschil mag bestaan in het dwarsprofiel van een weg binnen een erf maar dat, als daaraan is voldaan, een voorziening voor voetgangers mag worden gerealiseerd.´

Maximum snelheid woonerf

De maximum snelheid op een woonerf is 15 kilometer per uur. Deze snelheid geldt voor alle bestuurders. In artikel 1 RVV staat dat bestuurders alle weggebruikers zijn behalve voetgangers. De maximum snelheid van 15 kilometer per uur geldt daarom ook voor fietsers.

Artikel 45 RVV
Bestuurders mogen binnen een erf niet sneller rijden dan 15 km per uur.

Parkeren binnen een woonerf

Ook de speciale regel voor parkeren op een woonerf geeft uitdrukking aan de functie van het woonerf. Parkeren is alleen toegestaan op een aangeduide parkeerplaats:

Artikel 46 RVV
1 Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven.
2 Indien het erf tevens is aangeduid als parkeerschijf-zone, zijn ten aanzien van het parkeren van voertuigen artikel 25 en 26 van toepassing.

Verlaten of binnenrijden woonerf

Bij de in- en uitgang van een woonerf gelden geen speciale voorrangsregels. De in- en uitgang van een woonerf kan wel een inrit/uitrit zijn. In dat geval heeft al het verkeer, inclusief voetgangers, voorrang.

Gratis schadevergoeding claimen na een aanrijding op een woonerf

Neem contact op met onze letselschade advocaten om uw schade gratis te laten afhandelen. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Gerechtshof ‘s-Gravenhage 18 april 2002, ECLI:NL:GHSGR:2002:AE3508

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief