Nauwe persoonlijke relatie: Geen affectieschade broer en zus verkeersslachtoffer

Als iemand overlijdt, krijgen kinderen, ouders en gezinsleden een vergoeding voor affectieschade. Ook als er sprake is van een nauwe persoonlijke relatie bestaat er recht op een affectieschadevergoeding. Wanneer is er sprake van een nauwe persoonlijke relatie?

Affectieschade is een schadevergoeding voor nabestaanden van een persoon die overlijdt bij een ongeluk. De wet bepaalt wat de hoogte is van de affectieschade en wie er recht heeft op affectieschade. De wet bevat echter ook een algemene bepaling waarin staat dat personen met een nauwe persoonlijke relatie met de overledene recht hebben op affectieschade. Op 13 juli 2022 beoordeelde de rechtbank Noord-Nederland in een uitspraak of er sprake was van een nauwe affectieve relatie.

Affectieschade nabestaanden verkeersongeluk

De broer en zus van een slachtoffer van een verkeersongeluk vragen om een vergoeding van affectieschade. De aansprakelijke verzekeraar weigert. Volgens de verzekeraar is er geen sprake van een nauwe persoonlijke relatie. De broer en zus besluiten om naar de rechter te gaan. De rechter beoordeelt of er sprake is van een nauwe persoonlijke relatie.

Nauwe persoonlijke relatie, Nauwe persoonlijke relatie affectieschade, wat is een nauwe persoonlijke relatie, Rechtbank Noord-Nederland 13 juli 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:2780

Artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek

De grondslag voor affectieschade vinden we in artikel 6:108 BW. In Lid 3 staat:

“Voorts is de aansprakelijke verplicht tot vergoeding van een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag of bedragen voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, geleden door de in lid 4 genoemde naasten als gevolg van het overlijden.”

De bepaling waar deze uitspraak over gaat vinden we in artikel 6:108 lid 4 BW:

De naasten, bedoeld in lid 3, zijn:
sub g: een andere persoon die ten tijde van de gebeurtenis in een zodanige nauwe persoonlijke relatie tot de overledene staat, dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij voor de toepassing van lid 3 als naaste wordt aangemerkt.

Nauwe persoonlijke relatie affectieschade

Wanneer is er sprake van een nauwe persoonlijke relatie? We kijken hiervoor niet naar de formele relatie (kind, ouder, broer, oom etc.), maar naar de feitelijke relatie. De rechter geeft aan dat:

“een nauwe, persoonlijke relatie, die zodanig is dat deze als uitzonderlijk kan worden beschouwd, aldus dat deze een normale familieverhouding overstijgt.”

Er moet dus sprake zijn van een verhouding die de normale familieverhouding overstijgt. Een voorbeeld van een nauwe band die de normale familieverhouding overstijgt is bijvoorbeeld dat broers en zussen samenwonen en/of elkaar verzorgen.

Nauwe persoonlijke relatie overstijgt normale familieverhouding

De rechtbank vindt dat de band tussen de broer en zus en het slachtoffer in dit geval niet uitzonderlijk is. Dat de broers en zussen samen opgroeiden, veel contact hadden en ze elkaar hielpen in lastige situaties is volgens de rechter normaal. De relatie tussen broers en zussen overstijgt in dit geval daarom niet de normale familieverhouding. De broer en zus hebben daarom geen recht op een vergoeding voor affectieschade:

“Uit hetgeen broer en zus naar voren hebben gebracht en uit de in het geding gebrachte verklaringen blijkt naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende dat de verhouding tussen broer en zus en het slachtoffer sterk afweek van wat in het algemeen geldt, althans kan gelden, voor volwassen kinderen uit één gezin.”

Hardheidsclausule 6:108 BW

Artikel 6:108 lid 4 sub g BW is een zogenaamde hardheidsclausule. Een hardheidsclausule is een bepaling in de wet of een overeenkomst die het mogelijk maakt om (in uitzonderlijke gevallen) van de wet of overeenkomst af te wijken. De hardheidsclausule in artikel 6:108 BW geeft een aanspraak op een vergoeding voor affectieschade naast de specifiek beschreven gevallen.

Laat uw affectieschade gratis claimen

Neem contact op. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier als u gebeld wilt worden.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl

  Rechtbank Noord-Nederland 13 juli 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:2780


  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief