Procedure regels letselschade worden wettelijk vastgelegd

Een gedeelte van de regels uit de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) wordt op aandringen van de Tweede Kamer wettelijk vastgelegd.

De GBL bevat regels over de afhandeling van letselschade door verzekeraars. De bedoeling is dat de procedurele regels uit de GBL worden verankerd in de wet. In de toelichting bij het wetsvoorstel staat de volgende omschrijving van de GBL:

‘De GBL bevat tien gedragsregels die zich richten tot de professionals die beroepsmatig betrokken zijn bij de behandeling van letselschadezaken, zoals belangenbehartigers van gedupeerden, verzekeraars, letselschade-experts, medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen. De gedragsregels beschrijven welke morele waarden en verantwoordelijkheden centraal dienen te staan in de behandeling van letselschade. In de tien gedragsregels van de GBL staat het belang van de benadeelde centraal. Naleving van de gedragsregels helpt het proces van schadebehandeling verder te professionaliseren.’

Procedure regels letselschade worden wettelijk vastgelegd, artikel 35g Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Procedurele regels GBL vastgelegd

Aan de hand van een evaluatie is bepaald welke gedragsregels geschikt zijn om in de wet te worden vastgelegd. Op grond hiervan is de keuze gemaakt om alleen de procedurele regels uit de gedragscode vast te leggen bij wet:

‘Dit zijn regels met termijnen, die niet aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak zijn gekoppeld. Dergelijke regels lenen zich naar hun aard voor wettelijke verankering en bestuursrechtelijke sanctionering. Deze meer procedurele regels richten zich vrijwel allemaal tot de verzekeraar. Met dit besluit wordt daarom voorzien in verankering van de betreffende regels in het BGfo.’

Artikel 35g Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

De gedragsregels moeten worden opgenomen in artikel 35g Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. De voorgestelde tekst van artikel 35g Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is:

 1. Een schadeverzekeraar met zetel in Nederland die zich bezighoudt met de afhandeling
  van letselschade beschikt over adequate procedures en maatregelen die ten minste
  waarborgen dat de schadeverzekeraar van degene die de schade heeft veroorzaakt, zijn
  schaderegelaar of het bureau, bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet
  aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen:
  a. de ontvangst van de aansprakelijkstelling schriftelijk bevestigt aan de benadeelde of
  diens belangenbehartiger, uiterlijk twee weken na de datum van de ontvangst;
  b. direct na de aansprakelijkstelling een onderzoek start naar de aansprakelijkheid van
  haar verzekerde;
  c. binnen zes weken reageert op inhoudelijke correspondentie van de benadeelde en
  diens belangenbehartiger;
  d. binnen drie maanden na de datum van ontvangst van de aansprakelijkstelling een
  onderbouwd standpunt over de aansprakelijkheid inneemt;
  e. ten minste eenmaal per jaar persoonlijk contact heeft met de benadeelde en diens
  belangenbehartiger om zich op de hoogte te stellen van diens letsel en de situatie, tenzij
  de benadeelde aangeeft op dat contact geen prijs te stellen;
  f. de schade die door de schadeverzekeraar is erkend of tussen partijen definitief is
  vastgesteld uitkeert binnen 14 dagen na deze erkenning of definitieve vaststelling; en
  g. indien de schadebehandeling langer duurt dan twee jaar na de schademelding, het
  initiatief neemt om met de benadeelde of diens belangenbehartiger na te gaan wat
  daarvan de oorzaak is.
 2. Het eerste lid is van toepassing op een schadeverzekeraar die zich bezighoudt met
  aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen en beroepsziekte, voor zover dekking bestaat
  krachtens de polis en de aansprakelijkheid gedeeltelijk of geheel is vastgesteld. Het
  eerste lid is niet van toepassing op een schadeverzekeraar voor zover deze zich
  bezighoudt met medische aansprakelijkheidszaken.
 3. Het eerste lid, onderdeel d, is niet van toepassing op een schadeverzekeraar die de
  branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen uitoefent.

Bron: www.internetconsultatie.nl

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief