Dekking voor schade uit verkeersongeluk en ingangsdatum afgesloten WAM-verzekering

Geeft een afgesloten WAM-verzekering verzekeringsdekking voor een verkeersongeluk met letselschade en materiële schade afgesloten op dezelfde dag maar op een tijdstip voor het verkeersongeluk?

Iedere bezitter van een motorrijtuig is verplicht een verzekering aan te sluiten voor letselschade of materiële schade die wordt veroorzaakt door of met dat motorrijtuig. Dit is bepaald in artikel 2 van de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen). Onder het begrip motorrijtuigen vallen bijvoorbeeld een auto, busje, motor, brommer en scooter.

Schadevergoeding Waarborgfonds Motorrijtuigen

Regelmatig komt het voor dat een dergelijke verzekering niet is afgesloten. Dit heeft als gevolg dat de schadelijdende derde genoodzaakt wordt de schadevergoeding vanwege letselschade of materiële schade op andere wijze te vorderen. In deze situatie biedt het Waarborgfonds Motorrijtuigen dekking en vergoed zij de letselschade of materiële schade veroorzaakt door het onverzekerde motorrijtuig. Zo ook gebeurde dat in onderhavige zaak. Vervolgens spande het Waarborgfonds Motorrijtuigen een rechtszaak aan tegen de beide WAM-verzekeraars die in het RDW stonden genoteerd als verzekeraar van de motorrijtuigen. Het Waarborgfonds vorderde de uitgekeerde schadevergoedingen van de WAM-verzekering.

WAM-verzekering letselschade en materiële schade

WAM-verzekering ingangsdatum verzekeringsdekking schadevergoeding
WAM-verzekering ingangsdatum verzekeringsdekking schadevergoeding

Voor de Hoge Raad kwam een tweetal zaken aangespannen door de advocaat van het Waarborgfonds Motorrijtuigen tegen de verzekeraars. De bestuurders van de voertuigen reden onverzekerd rond en veroorzaakten schade aan derden. De derden met letselschade en materiële schade spraken het Waarborgfonds Motorrijtuigen aan voor de schadevergoeding omdat de WAM-verzekering geen dekking bood. De WAM-verzekering was gesloten op diezelfde dag ná het veroorzaken van een verkeersongeval. WAM-verzekeraars geven aan het RDW de datum van verzekeringsdekking door aan het RDW. Het exacte tijdstip van dekking staat niet geregistreerd in het RDW. In beide zaken hadden de verzekeraars de auto’s in dekking genomen vanaf het tijdstip dat de aanvraag werd gedaan. Het verkeersongeluk gebeurde voor de aanvraag.

Het Waarborgfonds Motorrijtuigen was van mening dat de WAM verzekeraars de letselschade en de materiele schade aan de gedupeerden moest voldoen op grond van de afgesloten WAM-verzekering en de registratie in het RDW. De zaak kwam voor het hof Den Haag die reden zag prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voor te leggen. Volgens artikel 13 lid 7 WAM kan namelijk de WAM-verzekeraar die in het RDW staat geregistreerd als verzekeraar van een bepaald motorrijtuig de derden met schade het ontbreken van de verzekeringsdekking niet tegenwerpen, behalve als de registratie ten onrechte gebeurde. Kortom waren de geregistreerde verzekeraars in het RDW gehouden de letselschade en materiële schade te voldoen aan de gedupeerden.
Het Waarborgfonds Motorrijtuigen beroept zich op deze bepaling en stelt dat de verzekeraars en niet zij moet opkomen voor de schade die de gedupeerden hebben geleden.

Hoge Raad Den Haag

De Hoge Raad benadrukt dat een tweetal bepalingen van belang zijn in de WAM namelijk artikel 11 en artikel 13 lid 7.
In artikel 11 WAM staat:

“Geen uit de wettelijke bepalingen omtrent de verzekeringsovereenkomst of uit deze overeenkomst zelf voortvloeiende nietigheid, verweer of verval kan door een verzekeraar aan een benadeelde worden tegengeworpen. (…)”

Deze bepaling is afgeleid uit de Benelux-overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. De Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen die geldt in Nederland is hierop gebaseerd. In de uitleg van de Benelux-overeenkomst staat de verzekeringsovereenkomst alleen betrekking heeft op omstandigheden (in dit geval een verkeersongeluk) die zijn beoogd te dekken met de verzekeringsovereenkomst. In de situatie zoals geclaimd door het Waarborgfonds Motorrijtuigen, was er nog geen heel geen verzekeringsovereenkomst tot stand gekomen. Als de wetgever dit anders had willen zien, was dit wel als zodanig vastgelegd, aldus de Hoge Raad.

Artikel 13 van de WAM is niet gebaseerd op het Benelux-verdrag. Ook de Nederlandse wetgever heeft niet gewild de mogelijkheid te creëren een dekkingsverplichting in het leven te roepen op diezelfde dag vóór het ingangstijdstip van de verzekeringsovereenkomst. Het is ook niet voor de hand liggend dat te willen aannemen.

Verzekeringsdekking vanaf tijdstip verzekeringsovereenkomst

Volgens de Hoge Raad is daarmee het tijdstip waarop de verzekeringsdekking van de WAM-verzekering is ingegaan bepalend voor de verplichting tot vergoeden van letselschade of materiële schade door de verzekeraar met wie de verzekeringsovereenkomst is aangegaan. Dit is slechts anders in het uitzonderlijke geval dat de verzekeraar dekking verleent met terugwerkende kracht. Dit is dan echter wel als zodanig overeengekomen in de verzekeringsovereenkomst (HR 19 november 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA1054). Kortom de WAM-verzekering hoeft niet de schade te vergoeden als deze is veroorzaakt voor het tijdstip van het tot stand komen van de verzekeringsovereenkomst. Registratie in het RDW op die dag maakt dat niet anders.

Schadevergoeding van Waarborgfonds Motorrijtuigen

In de dit soort verkeersongevallen kunnen gedupeerden met letselschade en materiële schade deze verhalen op het Waarborgfonds Motorrijtuigen op grond van artikel 25 lid 1 onder b WAM. Het staat daarna verzekeraars vrij de schade eventueel onderling te verrekenen. Dit belemmert echter niet de vergoeding van de schade aan de benadeelde.

Hulp bij schadevergoeding na verkeersongeluk

Heeft u een verkeersongeluk gehad en is de veroorzaker onverzekerd of onbekend? Wilt u een schadevergoeding claimen maar wijst de WAM-verzekering deze af. Neem contact op met onze letselschadeadvocaten en letselspecialisten voor juridische hulp. Bel gratis 0800-4455000 of vul uw contactgegevens onderstaand in zodat wij u kunnen bellen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres
  Bron: HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3268

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief