Aansprakelijkheid letselschade ambulancemedewerker – Deelgeschil Arnhem

Aansprakelijkheid letselschade ambulancemedewerker – Is er sprake van een arbeidsongeval waarvoor de werkgever aansprakelijk is? Deelgeschil Arnhem

Een ambulancemedewerkster wil in een rijdende ambulance een afgebroken glazen ampul weggooien. Omdat zij niet zittend vanuit haar stoel bij de afvalcontainer kan, moet zij opstaan. Terwijl de ambulancemedewerker staande probeert de afvalcontainer te openen, drukt zij door een reflex als reactie op de beweging die de rijdende ambulance maakt, met haar hand in de gebroken glazen ampul. Zij loopt letselschade aan de duim op en wordt geopereerd aan de verwondingen. Is de werkgever aansprakelijk voor de letselschade door het arbeidsongeval?

Aansprakelijkheid letselschade ambulancemedewerker

De ambulancemedewerker stelt haar werkgever aansprakelijk voor het arbeidsongeval en de letselschade die ze daardoor lijdt op grond van artikel 7:658 BW. De advocaat van de werknemer stelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade die zij heeft opgelopen tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden. Zij stelt dat de werkgever niet heeft voldaan aan haar zorgplicht door de ambulance niet zo in te richten dat het verplegend personeel -zittend- bij de afvalcontainer kan.

De advocaat van de ambulancemedewerker vordert de aansprakelijkheid en de vergoeding van haar letselschade in een deelgeschilprocedure bij rechtbank Arnhem. Artikel 1019w RV geeft het letselslachtoffer met verwondingen die een ander daarvoor aansprakelijk houdt, de mogelijkheid de rechter te verzoeken een oordeel te geven over een onderdeel van het juridisch geschil, met als doel dat tussen partijen kan worden gekomen tot een beëindiging van het juridisch geschil, c.q. verkrijgen van een schadevergoeding. Deze deelgeschilprocedure geldt voor geschillen op het gebied van letselschade en overlijdensschade en is bedoeld ter vereenvoudiging en versnelling van de buitengerechtelijke afhandeling van letselschade en overlijdensschade.

Bewijslast bij werkgeversaansprakelijkheid en schadevergoeding

Als vaststaand kan worden aangenomen dat de medewerker in de uitoefening van haar arbeidswerkzaamheden letselschade heeft geleden. De hoofdregel is dat werkgever op grond van werkgeversaansprakelijkheid gehouden is de letselschade te vergoeden. Dit is anders als de werkgever aantoont dat de zorgplicht is nagekomen of aantoont dat de werknemer letselschade heeft opgelopen door eigen opzet of bewuste roekeloosheid.

De werkgever moet dus aantonen en zo nodig te bewijzen dat alle maatregelen zijn genomen die redelijkerwijs nodig waren en verlangd kunnen worden om de letselschade door een arbeidsongeval te voorkomen.

Aansprakelijkheid letselschade ambulancemedewerker, veilige werkplek en voorzorgsmaatregelen

De advocaat van de werkgever stelt dat de ambulance zodanig is ingericht dat met veel veiligheidsaspecten is rekening gehouden en is voldaan aan de toepasselijke regels en NEN-normering betreffende medische voertuigen. Als uitgangspunt is aangehouden dat de meest voorkomende handelingen zittend vanuit de veiligheidsgordel kunnen worden uitgevoerd. Altijd zullen er compromissen moeten worden gesloten. Verder betoogt de advocaat van de werkgever dat het ongeval dat werknemer overkwam in combinatie met het door haar opgelopen letsel, bijzonder klein tot onwaarschijnlijk is. Ook wordt aangevoerd dat plaatsing van de afvalcontainer binnen handbereik niet mogelijk is.

Ook stelt de advocaat van de werkgever dat de geldende instructie is dat ambulancemedewerkers -vanwege de veiligheid- tijdens het vervoer zoveel mogelijk in de veiligheidsgordel in de stoel moesten blijven zitten. Verder stelt de werkgever dat de werknemer de ampul eenvoudig had kunnen weggooien nadat de ambulance tot stilstand was gekomen. Andere instructies of aanwijzingen hadden het arbeidsongeval met letselschade niet kunnen voorkomen.

Oordeel kantonrechter Arnhem

De kantonrechter te Arnhem oordeelt dat de inrichting van de ambulance gebrekkig  en onveilig is. Immers het staat vast dat het niet mogelijk is om zittend in de stoel bij de afvalcontainer te komen. De kantonrechter in Arnhem oordeelt verder dat feit dat de inrichting van de ambulance voldoet aan de NEN-normen, niet doorslaggevend is voor de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor letselschade door een arbeidsongeval. In de huidige ambulance is de werkplek zodanig dat de medewerker zittend het afval in de afvalbak kan doen Deze is ingebouwd in de afvallades.

Van een zodanig kleine kans op arbeidsongevallen met letselschade, dat de werkgever daarvoor niet aansprakelijk kan worden gehouden, is geen sprake. Kort na ingebruikname van de ambulance in 2005 hebben de medewerkers al gewezen op het ontbreken van een afvalbakje voor gebruikte ampullen. Bovendien is het zo dat werken in een ambulance, gezien de aard van het werk, hoge eisen aan de veiligheid en werkomgeving stelt. Het ambulancepersoneel werkt immers in een rijdende auto en met scherpe voorwerpen.

De gegeven instructie was niet meer dan dat enkel bij het inwerken of de opleiding van ambulancemedewerkers wordt gewezen op deze voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies. De instructies zijn niet vastgelegd en worden niet herhaald, zodat de werkgever hierin te kort schiet in het kader van de zorgplicht van de werkgever ter voorkoming van ongevallen met letselschade in het kader van artikel 7:658.

De kantonrechter in Arnhem verklaart de werkgever aansprakelijk voor het letsel dat de werknemer opliep. De werkgever is gehouden een schadevergoeding te voldoen.

Rechtsbijstand bij letselschade?

Wilt u hulp of advies bij letselschade door een bedrijfsongeval? Bel vrijblijvend met onze letselschadeadvocaat of letselschadespecialisten voor een toegespitst letseladvies. Wij helpen u graag bel 0800 44 55 000. U kunt ook het onderstaande contactformulier gebruiken.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief