Akte van cessie

Akte van cessie: Cessie is het overdragen van een vordering. Een akte van cessie is een schriftelijke vastlegging van de overeenkomst tot overdracht van een vordering. Net als roerende en onroerende zaken kan een (geld) vordering worden overgedragen.

Een akte van cessie is verplicht om een vordering over te dragen/te cederen. De overeenkomst om een vordering over te dragen, ofwel te cederen, moet schriftelijk worden vastgelegd. Een mondelinge overeenkomst volstaat niet.

Bij cessie draagt de cedent (de oorspronkelijke schuldeiser) een vordering over aan de cessionaris (de nieuwe schuldeiser). De schuldenaar, de partij die de vordering moet voldoen, is geen partij bij de overeenkomst. De overeenkomst heeft wel gevolgen voor de schuldenaar. De schuldenaar krijgt een andere schuldeiser. Cessie speelt regelmatig een rol in een incasso-traject en bij schadevergoeding (de betaler van de schade neemt de vordering op de aansprakelijke partij over van het slachtoffer).

In de wet is de mogelijkheid van het cederen van een vordering vastgelegd in artikel 94 van boek 3 van het Burgerlijk wetboek.

Wat is een akte van cessie?

Een akte van cessie is een schriftelijke overeenkomst tot het overdragen van een vordering. Een akte van cessie kan een authentieke/notariële akte of een onderhandse akte zijn. Voor het opmaken van een onderhandse akte van cessie hoeft geen notaris ingeschakeld te worden. Partijen kunnen deze akte zelf opstellen. Voor de inhoud van de akte is vooral van belang dat de vordering voldoende duidelijk wordt omschreven.

Openbare cessie en stille cessie

Artikel 3:94 BW biedt de mogelijkheid om de cessie openbaar of stil uit te voeren. Het verschil zit hem in het al dan niet inlichten van de schuldenaar.

Het inlichten van de schuldenaar over de overdracht van een vordering is niet noodzakelijk. Voor stille cessie moet de (onderhandse) akte van cessie geregistreerd worden bij de Belastingdienst of er moet een authentieke akte (van cessie) worden opgemaakt door een notaris. Registratie van een notariële akte van cessie is niet noodzakelijk.

Registratie van een onderhandse akte bij de Belastingdienst is goedkoper dan het laten opmaken van een akte door een notaris.

Bij stille cessie kan de schuldenaar bevrijdend betalen aan zijn oorspronkelijke schuldeiser, tot het moment waarop hij van de cessie op de hoogte is gebracht.

Akte van cessie, akte cessie, cessie overeenkomst, vordering overdragen, rekening overdragen, cessieakte, akte van sessie, Wat is een akte van cessie?

Wanneer is het overdragen van een vordering niet mogelijk

Cessie van een vordering is niet mogelijk als partijen dit in de overeenkomst die aan de vordering ten grondslag ligt expliciet hebben vastgelegd. Als partijen overdracht van de vordering hebben uitgesloten, maar de schuldeiser de vordering toch overdraagt dan komt er geen geldige overdracht tot stand. Indien de overdraagbaarheid van de vordering niet nadrukkelijk is uitgesloten, kan een vordering dus worden overgedragen.

Advies over overdracht van een vordering of een akte van cessie

Heeft u ondersteuning nodig? Wij zijn bereikbaar via 0800-4455000.

Relevante informatie

Incasso|Ondernemingsrecht|Verrekening van vorderingen

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief