Ondernemingsrecht

Subrogatie

Subrogatie is de overgang van een vordering op een derde anders dan door verkoop. Bij subrogatie treedt een nieuwe schuldeiser in de plaats van de oorspronkelijke schuldeiser.

Een schuldenaar krijgt door subrogatie een nieuwe schuldeiser. Een vordering verkopen is ook mogelijk. Overdracht van een vordering door verkoop noemen we cessie. De nieuwe schuldeiser treedt bij subrogatie in de voetsporen van de oorspronkelijke schuldeiser. De rechten en plichten van de schuldeiser worden door de nieuwe schuldeiser overgenomen.

Subrogatie in de wet

De wettelijke grondslag staat in artikel 6:150 BW. Subrogatie is slechts mogelijk in een beperkt aantal gevallen:

Artikel 6:150 BW:

Een vordering gaat bij wijze van subrogatie over op een derde:

a. indien een hem toebehorend goed voor de vordering wordt uitgewonnen;
b. indien hij de vordering voldoet omdat een hem toebehorend goed voor de vordering verbonden is;
c. indien hij de vordering voldoet om uitwinning te voorkomen van een hem niet toebehorend goed, mits door de uitwinning een recht dat hij op het goed heeft, verloren zou gaan of de voldoening van een hem toekomend vorderingsrecht in gevaar zou worden gebracht;
d. krachtens overeenkomst tussen de derde die de vordering voldoet en de schuldenaar, mits de schuldeiser op het tijdstip van de voldoening deze overeenkomst kende of hem daarvan kennis was gegeven.

Subrogatie verzekeraar

De overgang van vorderingen speelt ook een rol bij verzekeringen. Als een verzekering schade uitbetaalt, gaat de vordering van de persoon die de schade leed vaak over op de verzekeraar. De overgang van de vordering op de aansprakelijkepartij op de verzekeraar is in de polis van vrijwel alle schadeverzekeringen opgenomen. Ook bij letselschade subrogeert een slachtoffers soms zijn vordering aan de betalende verzekeraar.

Uitsluiten subrogatie

Het overgaan van een vordering kan worden uitgesloten. Banken sluiten overgang van een vordering vaak uit als dit in hun nadeel is. Als u medeschuldenaar wordt of als u als borg optreedt, is het belangrijk om uit te zoeken of subrogatie is uitgesloten.

Relevante informatie

Borgstelling | Incasso traject | Verzekeringsrecht

Onze specialisten

mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.P.H. van Maanen Winters
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief