Het bestaan van gezondheidsklachten aantonen na een ongeval

Het bestaan van gezondheidsklachten aantonen na een ongeval: Voor het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van een ongeval is bewijs nodig. In deze recente uitspraak van de rechtbank Overijssel gaat het over het bewijs van het bestaan van gezondheidsklachten na een ongeval.

In augustus en september 2012 wordt de man op zijn scooter door een afslaande auto over het hoofd gezien. De verzekeraars van de automobilisten die bij de ongevallen betrokken zijn, erkennen de aansprakelijkheid. In 2018 raakt de man weer betrokken bij een scooterongeval. In deze procedure vraagt het slachtoffer de rechter om vast te stellen dat zijn gezondheidsklachten en schade het gevolg zijn van de scooterongevallen in 2012. De rechter concludeert dat het slachtoffer onvoldoende heeft aangetoond dat er gezondheidsklachten zijn ontstaan door de ongevallen in 2012. De uitspraak laat het belang van medische informatie zien in de letselschadeprocedure. De rechter wijst de vordering af omdat er veel inconsistenties in het medisch dossier staan waarvoor het slachtoffer geen verklaring heeft. De subjectieve klachten van het slachtoffer zijn daarom niet plausibel.

Bewijs gezondheidsklachten aantonen na een ongeval

Al voorafgaand aan het ongeval is er bij het slachtoffer sprake van een obsessieve compulsieve stoornis (OCD) en een comorbide stoornis van Gilles de la Tourette. Dat het slachtoffer gezondheidsklachten heeft staat niet ter discussie. De vraag is of de gezondheidsklachten het gevolg zijn van de ongevallen uit 2012 of door deze ongevallen zijn verergerd. Voor zijn gezondheidsklachten verwijst het slachtoffer naar zijn medisch dossier. Dit medisch dossier is 374 pagina’s dik. De rechter vindt dat het slachtoffer voor het aantonen van de gezondheidsklachten niet kan volstaan met een algemene verwijzing naar het medisch dossier:

‘Dit medisch dossier betreft 374 pagina’s. Het had op de weg van [eiser] gelegen om zijn klachten te onderbouwen door naar specifieke rapportages uit het medisch dossier te verwijzen. Dit heeft [eiser] nagelaten. [eiser] is daardoor tekortgeschoten in zijn stelplicht (vgl. Hoge Raad 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:404).’

gezondheidsklachten aantonen na een ongeval, Rechtbank Overijssel 1 november 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:4352

Subjectieve gezondheidsklachten aantonen na een ongeval

Uit medisch onderzoek blijkt dat er geen afwijkingen kunnen worden vastgesteld die de klachten van het slachtoffer verklaren. De klachten zijn daarom subjectief. Het bestaan van de klachten kan niet medisch worden vastgesteld. Een schadevergoeding voor subjectieve klachten is mogelijk als de klachten plausibel, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn:

‘Wanneer kan worden vastgesteld dat het klachtenpatroon plausibel is (wat doorgaans het geval zal zijn bij een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten), kan van het bestaan van dergelijke subjectieve klachten worden uitgegaan. Klachten zijn plausibel als ze reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn.’

Klachten niet plausibel

De medisch deskundige vindt veel tegenstrijdigheden in de verklaringen van het slachtoffer. De medische deskundige stelt ook vast dat er geen sprake is van trauma capitis (traumatisch hoofd- of hersenletsel) of bewustzijnsverlies. De rechter concludeert daarom dat er niet is voldaan aan het bewijs dat nodig is bij subjectieve klachten en wijst de vordering af:

‘Aan de hand van de processtukken en het verhandelde ter zitting heeft de rechtbank niet kunnen vaststellen dat de klachten van [eiser] reëel, niet ingebeeld, voorgewend of overdreven zijn. De rechtbank is van oordeel dat [eiser] zijn stelling dat zijn klachten wel plausibel zijn, onvoldoende heeft onderbouwd.’

Causaal verband

De rechter stelt vast dat er geen bewijs is waaruit blijkt dat de ongevallen gezondheidsklachten veroorzaakten. Daarom hoeft de rechter niet in te gaan op de vraag of er een verband is tussen de klachten en de ongevallen, maar de rechter doet dit wel. De rechter concludeert dat de stoornissen van het slachtoffer al voor de ongevallen in 2012 aanwezig waren. De stoornissen zijn volgens de medisch deskundigen door de ongevallen in 2012 ook niet verergerd. Over het derde scooterongeval in 2018 is weinig bekend. Uit de medische informatie blijkt wel dat het slachtoffer een tetanusinjectie en hechtingen nodig had. Een medisch deskundige concludeerde dat dit ongeval mogelijk een negatief effect heeft gehad op de OCD. Het derde ongeval is daarom een alternatieve verklaring voor de gezondheidsklachten van het slachtoffer:

‘In het medisch dossier zijn naar het oordeel van de rechtbank voldoende aanknopingspunten te vinden om te kunnen concluderen dat [eiser] , indien de ongevallen hem niet waren overkomen, de hiervoor genoemde gezondheidsklachten ook zou hebben.’

Gratis bijstand bij letselschade

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in om gebeld te worden door een specialist.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Overijssel 1 november 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:4352

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief