Hoe komt een letselschaderegeling tot stand?

Hoe komt een letselschaderegeling tot stand? Een recente mondelinge uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland ziet op de vraag of er tussen partijen een letselschaderegeling is gesloten. Als u zelf uw letselschade afhandelt, is het belangrijk om te weten wanneer u en uw tegenpartij een overeenkomst sluiten.

Kan ik nog terugkomen op de gesloten letselschaderegeling? Mag de aansprakelijke verzekeraar haar aanbod voor een regeling weer intrekken? Een algemeen juridisch vraagstuk is wanneer een overeenkomst tot stand komt. Een overeenkomst betekent dat er verplichtingen ontstaan voor partijen. Vooral als u zelf onderhandelt met uw tegenpartij is het handig om te weten hoe en wanneer een letselschaderegeling tot stand komt.

De gemachtigde van het slachtoffer had het aanbod om een eindregeling te sluiten ingetrokken. De aansprakelijke verzekeraar aanvaarde het aanbod pas na de herroepping, daarom is er geen letselschaderegeling tot stand gekomen.

Wat is een eindregeling tegen finale kwijting?

In veel overeenkomsten is opgenomen dat partijen elkaar finale kwijting verlenen. Dit betekent dat partijen na het sluiten van de overeenkomst geen vorderingen meer hebben op elkaar. Finale kwijting geeft de betrokken partijen zekerheid.

Hoe komt een letselschaderegeling tot stand

Aanbod en aanvaarding

Voor het tot stand komen van een overeenkomst en een letselschaderegeling moet er sprake zijn van een aanbod en een aanvaarding. Een aanbod voor een regeling kan vervallen door verloop van tijd, maar kan ook worden herroepen. Als de aanvaarding van het aanbod plaatsvindt na het herroepen van het aanbod dan komt er geen overeenkomst tot stand.

Aanbod letselschaderegeling

Over de omvang van de schade lijkt min of meer overeenstemming te bestaan. De aansprakelijke verzekeraar biedt aan een bedrag van € 25.000,– te betalen:

‘De rechtbank maakt uit de feiten en omstandigheden op, die voornamelijk blijken uit het emailverkeer tussen partijen, dat er een aanbod is geweest om voor € 25.000 plus vergoeding van de redelijke buitengerechtelijke kosten tot een regeling te komen.’

Partijen zijn het niet eens over de buitengerechtelijke kosten/advocaatkosten. Dit zijn de kosten die gemaakt worden om een schadevergoeding te krijgen. Partijen doen over en weer voorstellen, maar sluiten geen overeenkomst:

‘Op een bepaald moment zijn de buitengerechtelijke kosten concreet gemaakt met een bedrag van € 7.500 waarmee de zaak geregeld kon worden. Dat ziet de rechtbank als een aanbod dat mr. Arslan namens [verzoeker] in april 2022 heeft gedaan. ASR bleef toen bij een bedrag van € 4.000 aan buitengerechtelijke kosten.’

Herroeping aanbod letselschaderegeling

De aansprakelijke verzekeraar wijst het aanbod van het slachtoffer af. Daarna wordt namens het slachtoffer het aanbod herroepen. Met het herroepen van het aanbod vervalt de mogelijkheid om het te aanvaarden. De letselschade advocaat van het slachtoffer stuurde een e-mail waarin de herroeping vaan het aanbod om een schaderegeling te sluiten, is opgenomen:

‘Met de e-mail van 11 mei 2022 liet [verzoeker] weten af te zien van een regeling. Dat is een herroeping van het aanbod.’

Aanvaarding na herroeping aanbod eindregeling

Na het intrekken/herroepen van het aanbod geeft de aansprakelijke verzekeraar aan het aanbod te aanvaarden. Op het moment van aanvaarding is het aanbod al herroepen, daarom komt er geen overeenkomst tot stand:

‘Op 16 mei 2022 heeft ASR laten weten toch akkoord te gaan met € 7.500 aan buitengerechtelijke kosten maar dat moment is te laat om het (inmiddels herroepen) aanbod van € 7.500 te aanvaarden.’

Letselschadevergoeding onverschuldigd betaald

Er is geen overeenkomst gesloten tussen het slachtoffer en de aansprakelijke verzekeraar. De verzekeraar betaalde het aangeboden schadebedrag van € 25.000,– al wel aan het slachtoffer. Omdat er geen overeenkomst is gesloten, is dit bedrag onverschuldigd betaald. De rechter oordeelt daarom dat het slachtoffer dit bedrag terug moet betalen.

Is er een letselschaderegeling gesloten?

Ook andere zaken kunnen aan het sluiten van een overeenkomst in de weg staan. Bovendien kan een overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn. Voor het sluiten van een overeenkomst is bijvoorbeeld vereist dat er overeenstemming bestaat over de hoofdzaken (essentialia). Er zijn ook andere redenen om vraagtekens te zetten bij een letselschaderegeling. Denk bijvoorbeeld aan dwaling, dwang, bedrog, wilsonbekwaamheid of handelingsonbevoegdheid.

Reageer altijd schriftelijk op een aanbod

Door schriftelijk (per e-mail) te communiceren met de tegenpartij legt u belangrijk bewijs vast. De rechter kan in dit geval door de schriftelijke communicatie makkelijk vaststellen dat er geen overeenkomst is gesloten. De gemachtigde van het slachtoffer herroept het aanbod per e-mail. Na de (te late) aanvaarding van het aanbod legt de gemachtigde nogmaals schriftelijk vast dat het aanbod is ingetrokken en er geen overeenkomst is gesloten. Door duidelijk en schriftelijk te communiceren, voorkomt u dat u uw gelijk niet kunt aantonen.

Schakel een gratis letselschade advocaat in

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of laat een letselschade specialist contact met u opnemen door het onderstaande contactformulier in te vullen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Midden-Nederland 15 mei 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:2799

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief