McDonalds aansprakelijk voor arbeidsongeval werknemer

McDonalds aansprakelijk voor arbeidsongeval werknemer: Onduidelijkheid over een arbeidsongeval komt grotendeels voor rekening van de werkgever. De bewijslast voor de werkgever is namelijk groter als onduidelijk is hoe een werknemer gewond raakte. De werknemer hoeft alleen aan te tonen dat hij of zij tijdens het werk gewond raakte.

Deze recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaat in op de bewijslast die rust op de werkgever na een arbeidsongeval. Bovendien laat de uitspraak zien dat we een ruime uitleg geven aan het gewond raken in ‘de uitoefening van zijn werkzaamheden’. Het aanvullen van de voorraad behoorde niet tot de taken van de werkneemster, maar de werkzaamheid staat wel in verband met haar functie en daarom is er sprake van schade opgelopen tijdens de uitgeoefende werkzaamheden waarvoor de werkgever aansprakelijk is.

Val door rolcontainer

Tijdens de lunch is het druk in het restaurant. Als de voorraad friet dreigt op te raken, loopt de vrouw naar de koeling. In de koeling valt de vrouw. Naar eigen zeggen omdat zij op een rolcontainer ging staan. De vrouw wordt gevonden door een collega en bezoekt de SEH. Na de valpartij ondervindt de werkneemester klachten. Zij stelt McDonalds aansprakelijk voor haar letselschade.

McDonalds aansprakelijk voor arbeidsongeval werknemer

Toedracht arbeidsongeval McDonalds

De vrouw stelt dat zij op een rolcontainer is gaan staan om een doos friet te pakken en haar voet hier in is komen vast te zitten. De rechter bekijkt de rolcontainer en stelt vast dat het mogelijk is om hierin klem te zitten met een voet. Daarbij speelt mee dat de vrouw relatief kleine voeten (maat 36) heeft. Foto’s van het letsel van de vrouw ondersteunen volgens de rechter deze gang van zaken.

Toetsingskader arbeidsongeval

Het gerechtshof beschrijft het toetsingskader. Als de werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden is de werkgever aansprakelijk, tenzij de werkgever bewijst dat de zorgplicht is nagekomen:

‘Als komt vast te staan dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden, is de werkgever in beginsel aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij niet tekort geschoten is in zijn zorgplicht als bedoeld in lid 1.’

Bewijslast werkgever arbeidsongeval

De bewijslast voor de werkgever is afhankelijk van de vraag of er duidelijkheid bestaat over de oorzaak van het ongeval. Als duidelijk is hoe de werknemer gewond raakte, moet de werkgever aantonen welke specifieke maatregelen zijn genomen om dat ongeval te voorkomen. Als onduidelijk is hoe een werknemer gewond raakte dan moet de werkgever meer in het algemeen bewijs aan leveren van het nakomen van de zorgplicht:

‘Hiervoor hoeft niet vast te staan aan welke oorzaak het ongeval van de werknemer te wijten is. Staat de toedracht vast, dan kan de werkgever volstaan met aan te tonen dat hij heeft voldaan aan alle op hem rustende verplichtingen teneinde dit specifieke ongeval te voorkomen. Onduidelijkheid over de toedracht van het ongeval betekent een ruimere bewijslast voor de werkgever.’

In de uitoefening van haar werkzaamheden?

McDonalds neemt het standpunt in dat de werknemer niet gewond raakte tijdens ‘de uitoefening van haar werkzaamheden’. Het aanvullen van de voorraad friet is namelijk een werkzaamheid die bij een andere functie binnen het bedrijf hoort. Gezien de omstandigheden kan volgens de rechter worden aangenomen dat het aanvullen van de voorraad friet in dit geval in verband staat met de werkzaamheden van de vrouw:

´Het hof passeert dit verweer en onderschrijft het oordeel van de kantonrechter. Het criterium “de uitoefening van de werkzaamheden” moet ruim worden uitgelegd. Vaststaat dat het ongeval plaatsvond op een druk tijdstip, tijdens de lunch op de zaterdagmiddag. [de werkneemster] stond op de werkvloer en was op dat moment alleen verantwoordelijk, omdat er geen floormanager aanwezig was. Zij was pas kort [functie] en moest dat vak nog leren. Het zelf aanvullen van de voorraad friet (in plaats van dat te vragen aan een van de crewmedewerkers aan wie zij leiding gaf) is in die omstandigheden niet zodanig wezensvreemd aan haar functie dat er geen verband zou zijn met de door haar uitgeoefende haar werkzaamheden.´

Geen alternatief scenario aangedragen door werkgever

Er bestaat enige onduidelijkheid over het ongeval. Hoe de vrouw viel en gewond raakte, staat niet vast. De rechter weegt mee dat McDonalds geen alternatieve verklaring heeft gegeven voor de letselschade:

‘Tot slot houdt het hof er rekening mee dat McDonalds ook geen ander mogelijk scenario heeft geschetst die het letsel kan verklaren.’

Aansprakelijkheid werkgever vastgesteld

Het gerechtshof stelt vast dat McDonalds haar zorgplicht heeft geschonden en aansprakelijk is voor de letselschade van haar medewerker:

‘Het hof komt dus tot het oordeel dat McDonalds haar zorgplicht heeft geschonden en dat zij aansprakelijk is voor de schade die [de werkneemster] daardoor heeft geleden.‘

Gratis rechtsbijstand van een letselschade advocaat

Neem contact op om uw schade en mogelijkheden vrijblijvend te bespreken met een letselschade advocaat. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 augustus 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:7035

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief