Verjaring letselschade na strafbaar feit

Verjaring letselschade na strafbaar feit: Verjaring is soms ingewikkeld, maar meestal is verjaring van een schadeclaim het gevolg van onwetendheid. Als schade ontstaat door een strafbaar feit kan de verjaringstermijn langer zijn dan 5 jaar.

Artikel 3:310 lid 4 BW bepaalt dat een schadeclaim niet verjaart zolang strafrechtelijke vervolging nog mogelijk is. Om te bepalen of een schadeclaim is verjaard, beoordelen we of strafvervolging praktisch nog mogelijk is. Wanneer de verjaring eindigt is daarom afhankelijk van de gang van zaken met betrekking tot de vervolging van de verdachte. In een recente uitspraak bepaalde de rechtbank Gelderland dat het een schadeclaim is verjaard, omdat een rechter bepaalde dat ‘er onvoldoende aanknopingspunten zijn die zicht kunnen bieden op een succesvolle strafrechtelijke vervolging’.

Belang uitspraak

Voor slachtoffers van een misdrijf of overtreding is het belangrijk zicht te houden op het handelen van het Openbaar Ministerie en eventuele rechtelijke uitspraken. De samenloop van een schadeclaim en strafzaak veroorzaakt in dit geval een ingewikkkelde situatie. Het is verstandig na een ongeval zo snel mogelijk contact op te nemen met een letselschade advocaat. Het afwachten van een strafzaak is onverstandig en kan betekenen dat de vordering verjaart.

Verjaring letselschade na strafbaar feit
De verjaring van een letselschadeclaim na een strafbaar feit is soms ingewikkeld.

Een leselschade advocaat handelt uw schade gratis voor u af. Bovendien hoeft u met een belangenbehartiger niet zelf in de gaten te houden of en wanneer uw schadeclaim verjaart. Bel naar 0800 – 44 55 000 stuur een email naar info@hijink.com of gebruik het contactformulier onder aan deze pagina.

Artikel 3:310 lid 1 BW verjaringstermijn 5 jaar

De normale verjaringstermijn is vijf jaar. Dit staat in artikel 3:310 lid 1 BW. De rechter begint met het benoemen van deze normale termijn:

‘Op grond van artikel 3:310 lid 1 BW verjaart een rechtsvordering tot vergoeding van schade door verloop van vijf jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als mede de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.’

Artikel 3:310 lid 4 BW geen verjaring zolang vervolging mogelijk is

De wet bevat echter een meer specifieke regel in artikel 3:310 lid 4 BW. Hierin staat dat de schadeclaim na een strafbaar feit niet verjaart zolang strafrechterlijke vervolging nog mogelijk is:

Artikel 3:310 lid 4 BW: Indien de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, een strafbaar feit oplevert waarop de Nederlandse strafwet toepasselijk is, verjaart de rechtsvordering tot vergoeding van schade tegen de persoon die het strafbaar feit heeft begaan niet zolang het recht tot strafvordering niet door verjaring of door de dood van de aansprakelijke persoon is vervallen.

Afwijkende termijnen in straf- en letselschaderecht

De verjaringstermijnen in het strafrecht wijken af van de verjaringstermijnen van letselschadeclaims. Daardoor kon een schadeclaim al zijn verjaard, maar de strafzaak nog niet. Dit vond de wetgever onwenselijk. Artikel 3:310 lid 4 BW is van toepassing zolang het recht tot strafvordering nog niet is vervallen:

‘De verjaringstermijn van het recht tot strafvordering was in dit geval daarentegen – strikt gezien – nog niet verstreken. Het is evenwel de vraag of artikel 3:310 lid 4 BW de civielrechtelijke verjaringstermijn ook verlengt in het geval het gerechtshof inzake het beklag ex artikel 12 Sv heeft geoordeeld dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn gebleken die zicht zouden kunnen bieden op een succesvolle strafvervolging van [gedaagde partij].’

Artikel 3:310 lid 4 BW wetsgeschiedenis

De rechter kijkt naar de wetsgeschiedenis om te bepalen hoe we artikel 3:310 lid 4 BW moeten uitleggen. De wetgever vindt het in voorkomende gevallen onwenselijk dat een slachtoffer geen schade kan claimen als een strafzaak nog mogelijk is:

‘Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever met de verlenging van artikel 3:310 lid 4 BW heeft beoogd te voorkomen dat de civielrechtelijke verjaringstermijn is voltooid, terwijl de aansprakelijke persoon nog wel strafrechtelijk vervolgd kan worden.’

De rechter oordeelt dat strafrechtelijke vervolging in dit geval niet meer mogelijk is. De rechter heeft een oordeel gegeven over de strafvervolging. Nu strafvervolging niet (langer) mogelijk is, is artikel 3:310 lid 4 BW niet van toepassing:

‘Nu het gerechtshof heeft geoordeeld dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn die zicht kunnen bieden op een succesvolle strafrechtelijke vervolging van [gedaagde partij] , kan niet worden vastgesteld dat [gedaagde partij] een persoon is die het strafbaar feit als bedoeld in artikel 3:310 lid 4 BW heeft begaan.’

Artikel 3:310 lid 4 BW inbreuk op belang schadeveroorzaker

De bepaling in artikel 3:310 lid 4 BW komt vreemd over. Voor de nog niet veroordeelde dader duurt de onzekerheid over de schadevergoeding langer dan normaal. De wetgever erkent dat artikel 3:310 lid 4 BW inbreuk maakt op de rechten van de schadeveroorzaker. Deze inbreuk weegt volgens de wetgever niet op tegen het belang van het slachtoffer:

“Het onderhavige voorstel om de civielrechtelijke verjaringstermijn niet te laten verstrijken, zolang het recht tot strafvordering niet is verjaard, kan onder omstandigheden tot gevolg hebben dat een benadeelde ook na meer dan vijf jaar nadat hij daadwerkelijk in staat was om een vordering in te stellen, van de dader schadevergoeding kan vorderen. Onderkend is dat dit voorstel aldus een inbreuk kan maken op het belang dat een schadeveroorzaker heeft bij het zo spoedig mogelijk instellen van een vordering. De belangen van het slachtoffer wegen echter zwaarder, vooral omdat het doorgaans om situaties gaat waarbij de dader het slachtoffer opzettelijk leed en schade heeft toegebracht. Hierdoor noopt de billijkheid er niet toe om vast te houden aan de verjaringstermijn van vijf jaar.”

Bespreek uw schadevergoeding

Meer weten over gratis rechtsbijstand bij letselschade? Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron www.rechtspraak.nl:


  Rechtbank Gelderland 19 april 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:2322

  Rechtbank Noord-Holland 25 mei 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:4980

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief