Aansprakelijkheid organisator bij ongeval tijdens evenement

Aansprakelijkheid organisator bij ongeval tijdens evenement. Ieder jaar worden er evenementen georganiseerd zoals kermissen, de avondvierdaagse, dorpsfeesten, festivals etc. Evenementen staan garant voor plezier en uitbundigheid, maar soms gaat het mis, zoals in Haaksbergen in september 2014. Tijdens dit evenement reed een monstertruck het publiek in met als gevolg veel (zwaar)gewonde toeschouwers en zelfs doden.

Zorgplicht organisatie

Evenementen gaan vaak gepaard met situaties die een ‘gevaarzettende’ situatie in het leven roepen en brengen dus veiligheids- en/of gezondheidsrisico’s met zich mee. Om het risico op ongelukken zo klein mogelijk te houden, worden aan evenementen hoge veiligheidseisen gesteld en heeft de organisator van het evenement een vergaande ‘zorgplicht’ ten opzichte van toeschouwers en deelnemers.

Welke maatregelen kunnen worden verlangd, hangt af van de risico’s voor ongelukken (met letsel) verbonden aan het evenement. De organisatie moet zich inspannen om de veiligheidsrisico’s die het evenement met zich brengt, zoveel mogelijk te beperken of voorkomen. De organisatie van een festival of ander evenement is dus gehouden risico’s voorafgaand aan het evenement in kaart te brengen en deze risico’s zoveel mogelijk te bepreken. Onder andere de aanwezigheid van hulpmiddelen, hulpdiensten en het nemen van overige veiligheidsmaatregelen is derhalve verplicht. De aansprakelijkheid van de organisator van een evenement is dan ook afhankelijk van de inspanningen van de organisatie om letsel en schade te voorkomen.

Evenementenvergunning

Voor veel evenementen is een vergunning van de lokale autoriteiten, meestal de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders, verplicht. In de regelgeving betreffende de vergunning, meestal de gemeentelijke evenementenverordening of de algemene plaatselijke verordening (APV), en in de vergunning zelf kan het bestuur nadere voorwaarden stellen. Indien deze voorwaarden niet worden nagekomen zal er zeker sprake zijn van een schending van de zorgplicht en derhalve aansprakelijkheid voor ontstane schade.

Aansprakelijkheid organisator bij ongeval

Wanneer ondanks alle voorzorgsmaatregelen tijdens het evenement een deelnemer of toeschouwer letsel of schade oploopt, kan het zijn dat de organisator van het evenement hiervoor aansprakelijk is. Of de organisator gehouden kan worden vanwege de aansprakelijk een schadevergoeding uit te keren, hangt af van de vraag of hij zijn zorgplicht heeft geschonden. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de zogenaamde ‘kelderluik criteria’:

 • de mate van waarschijnlijkheid dat slachtoffers niet de vereiste veiligheidsmaatregelen in acht zouden nemen;
 • de omvang/grootheid van de kans dat daaruit ongevallen zouden ontstaan;
 • de voorzienbaarheid (voor organisatie en deelnemer) dat daaruit schade / ongevallen zouden ontstaan
 • de te verwachten ernst van de gevolgen bij een ongeval;
 • was het mogelijk voorzorgsmaatregelen te nemen en hoe bezwaarlijk was dat?

Zo wordt de zorgplicht van de organisator groter naarmate het evenement gevaarlijker is, de kans bestaat dat deelnemers minder voorzichtig zullen zijn, de kans op een ongeval of letselschade groter is en voorzorgsmaatregelen in redelijkheid mogelijk zijn.

Schadevergoedingsplicht organisatie

Indien vast komt te staan dat de organisator onvoldoende heeft voldaan aan bovenstaande criteria en te weinig voorzorgsmaatregelen heeft getroffen waardoor aangenomen kan worden dat de zorgplicht is geschonden, is hij aansprakelijk voor de schade die uit het ongeval voortvloeit.

Onder omstandigheden kunnen bestuurders van de organisatie in prive worden aangesproken. Dit betekent dat de schade wordt verhaald op het prive kapitaal van de ondernemer en niet op het kapitaal/vermogen van een onderneming. De rechtsvorm van de organisator is derhalve van belang bij de beoordeling van de bestuurdersaansprakelijkheid. Ook indien er sprake is van een rechtspersoon met een afgescheiden vermogen waarbij aansprakelijkheid van de bestuurders in prive in principe is uitgesloten, kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Zorgplicht organisatie voor werknemers en vrijwilligers

Een evenement bestaat naast de organisatie vaak uit een groot aantal werknemers en vrijwilligers die op de dag van het evenement alles in goede banen (proberen te) leiden. Voor deze werknemers en door haar ingeschakelde vrijwilligers heeft de organisatie als werkgever een zorgplicht. De werkgevers en vrijwilligers dienen door de organisatie geinformeerd te worden over hun eigen veiligheid, maar gezien de aansprakelijkheid van de organisator van een evenement, ook over de veiligheid van bezoekers. Of de organisatie aan haar zorgplicht heeft voldaan is immers mede afhankelijk van instructies van en het toezicht door werknemers en vrijwilligers van de organisatie.

Aansprakelijkheid organisator bij ongeval

Rechtbank Amsterdam

De Rechtbank in Amsterdam (25-6-2014) boog zich over een aansprakelijkheidskwestie bij een sportevenement waarbij een 11 jarig jongetje letsel opliep.

Tijdens het sportevenement moesten deelnemers een parcours afleggen op een groot luchtkussen. Een deelnemer kwam ten val en liep letselschade op, waarop de ouders van het slachtoffer de organisatie aansprakelijk stelden.

Het was aan de rechtbank Amsterdam om te toetsen of de organisatie had voldaan aan te verlangen voorzorgsmaatregelen en derhalve aan haar zorgplicht. De rechtbank deed dit aan de hand van de Kelderluik criteria en kwam tot de conclusie dat er verschillende veiligheids- en voorzorgsmaatregelen genomen waren, zodat ongevallen werden voorkomen. Het luchtkussen had een certificaat van goedkeuring, de deelnemers werden begeleid door verschillende vrijwilligers, er waren instructies gegeven aan de vrijwilligers en over de hele stormbaan was voldoende toezicht.

De rechtbank Amsterdam concludeert dat er, gezien alle maatregelen die de organisatie nam, niet onrechtmatig is gehandeld. Dat betekent dat de organisatie niet aansprakelijk voor de letselschade geleden door het slachtoffertje. De aansprakelijkheid van de organisatie is dus beperkt tot ongevallen die (mogelijk) voorkomen hadden kunnen worden door het nemen van maatregelen.

Juridische hulp bij letselschade

Heeft u letsel opgelopen en wilt u meer weten over uw rechten. Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor een gratis letseladvies, bel 0800 44 55 000 of laat een terugbel verzoek achter.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief