Letselschade

Medisch dossier bij letselschade

Het medisch dossier bevat alle informatie over medische behandelingen. Het medisch dossier is een belangrijk bewijsmiddel bij letselschade.

Behandelaars leggen stellen verplicht een medisch dossier op. Het dossier is ontstaan als een eenvoudige manier voor doktoren om informatie te delen. Bij letselschade is de medische informatie uit het dossier belangrijk. Deze informatie dient als bewijs voor het recht op een schadevergoeding. Daartegenover staat dat verzekeraars medisch informatie gebruiken om aan te tonen dat letsel al voor een ongeluk aanwezig was.

Uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt overigens dat dossiers veel fouten bevatten en vaak niet zijn bijgewerkt. Het inzage- en wijzigingsrecht biedt mogelijkheden om informatie aan te passen of te verwijderen. Maar ook het inzien of het krijgen van een afschrift van een dossier bij of van een huisarts of ziekenhuis is in de praktijk soms lastig.

Belang medisch dossier bij letselschade

Het belang van het medisch dossier is groot. Voor een letselschadevergoeding is bewijs nodig. Door een dokter te bezoeken kort na een ongeluk legt u bewijs van uw verwondingen vast. De dokter legt uw verwondingen namelijk vast in het dossier. Deze informatie bewijst in combinatie met bijkomende informatie, bijvoorbeeld een aanrijdingsformulier of getuigenverklaring, dat u letsel opliep en welk letsel u opliep bij een ongeluk.

medisch dossier bij letselschade, inhoud medisch dossier, inzien medisch dossier, afschrift edisch dossier

Nadelen medisch dossier bij letselschade

Verzekeraars gebruiken medische informatie vaak om schadeclaims af te wijzen. Schade die niet door het ongeluk ontstaat krijgt u niet vergoed. Verzekeraars nemen daarom vaak het standpunt in dat u bepaalde klachten al had. Stel u heeft hoofdpijn door whiplash letsel na een aanrijding. In het verleden heeft u echter ook hoofdpijn klachten gehad. Destijds bezocht u uw huisarts. De informatie is opgenomen in uw dossier. De verzekeraar kan dan het standpunt innemen dat uw hoofdpijn klachten niet door de aanrijding ontstonden.

De laatste jaren is in de media terecht veel aandacht besteed aan problemen bij het afhandelen van letselschade. In de praktijk merken wij dat veel vertraging ontstaat door discussies over het verband tussen letsel en ongeluk.

Verplichting vastleggen medisch dossier

Behandelaar en patiënt sluiten een medische behandelingsovereenkomst. De regels voor deze overeenkomst staan in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek staat dat iedere behandelaar een medisch dossier moet aanmaken,bijhouden en bijwerken:

Artikel 7:454 lid 1. BW: De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is.
Lid 2.De hulpverlener voegt desgevraagd een door de patiënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
Lid 3.Onverminderd het bepaalde in artikel 455, bewaart de hulpverlener de bescheiden, bedoeld in de vorige leden, gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.

Wat zit er in een medisch dossier?

Het medisch dossier bevat op grond van artikel 7:454 lid 1 BW alle informatie die voor ‘goede hulpverlening aan de patiënt noodzakelijk is’. Van het dossier kan onder andere de volgende informatie en gegevens deel uit maken:

 • persoonlijke gegevens;
 • de gestelde diagnose;
 • de behandeling en de ontwikkelingen van de behandeling;
 • operatie- en behandelverslagen;
 • uitgevoerde onderzoeken;
 • voorgeschreven medicatie;
 • laboratoriumuitslagen, echo’s en röntgenfoto’s;
 • correspondentie, onder andere correspondentie tussen artsen;
 • bevindingen over uw gezondheidstoestand
 • rapportages van behandelaren en deskundigen;

Inzien en afschrift van medisch dossier

Het recht om het medisch dossier in te zien en hiervan een kopie te krijgen staat in artikel 456 boek 7 van het Burgerlijke Wetboek:

Art. 7:456 BW: De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd inzage in en afschrift van de gegevens uit het dossier. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

Het recht om medische gegevens in te zien en daarvan een afschrift te krijgen, is beperkt door het privacy recht van anderen. Alleen gegevens die over uzelf gaan, mag u inzien.

U kunt uw medisch dossier gratis inzien. Maak hiervoor een afspraak met uw behandelaar.

U heeft ook recht op een gratis afschrift van uw medisch dossier. Dit recht staat in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ook de verzendkosten van een afschrift mag de behandelaar niet in rekening brengen. Voor een tweede afschrift mag de behandelaar wel kosten rekenen. Patiënten kunnen ook misbruik maken van hun recht op een afschrift. Als een patiënt heel veel verzoeken indient, mag de behandelaar kosten in rekening brengen. De behandelaar mag in dat geval overigens ook weigeren een afschrift te verstrekken.

Wijziging medisch dossier

Als gegevens in uw dossier onjuist of onvolledig zijn,kunt u de behandelaar verzoeken het dossier aan te passen.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van het medisch dossier is, zoals blijkt uit artikel 7:454 lid 1 BW, 15 jaar. De bewaartermijn is langer dan 15 jaar als de zorg voor de patiënt dit vereist. Patiënten kunnen een verzoek indienen om een dossier eerder te vernietigen.

Contact

Bij letselschade helpen wij u graag de goede kant op. Wij helpen u een schadevergoeding te krijgen. Maar in eerste instantie gaan we graag met u in gesprek over uw schade en letsel. Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Ook onze hulp bij letselschade is vaak kosteloos. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar ons gratis nummer 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of laat u gegevens achter in het onderstaande contactformulier, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief