Loonregres derde ziektejaar

Als de werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt, kan de loondoorbetalingsverplichting worden verlengd met een zogenaamd ‘derde ziektejaar’. Loonregres is niet mogelijk voor het loon dat de werkgever betaalt, omdat het UWV de loondoorbetalingsplicht verlengde.

De werkgever betaalt het loon door als een werknemer niet kan werken na een ongeval en heeft verplichtingen met betrekking tot de re-integratie van de werknemer. Als de werkgever de re-integratieverplichtingen niet nakomt, kan de loondoorbetaling worden verlengd. Een recente uitspraak laat zien dat het loon in het ‘derde ziektejaar’ door eigen schuld van de werkgever ontstaat en loonregres daarom niet mogelijk is.

Wat is een derde ziektejaar?

Een loonsanctie verlengt het opzegverbod en de loondoorbetalingsplicht, zodat de werkgever ook tijdens het ‘derde ziektejaar’ het loon doorbetaalt. De wettelijke loondoorbetalingplicht geldt voor twee jaar. Na twee jaar kan de werkgever het dienstverband van de zieke werknemer beëindigen als de werkgever de wettelijke verplichtingen naleeft.

Loonregres derde ziektejaar, loondoorbetaling derde ziektejaar, regresvordering derdeziektejaar, verlenigingloondoorbetaling regres

Causaal verband regres verlengde loondoorbetalingsplicht

Een vrouw wordt aangereden op een zebrapad. Ze raakt volledig arbeidsongeschikt. Na twee jaar ziekte besluit het UWV de loondoorbetaling te verlengen, omdat de werkgever de re-integratieverplichtingen niet naleefde. De werkgever wil dat de aansprakelijke verzekeraar het loon van het derde ziektejaar vergoedt. De kantonrechter oordeelt dat er geen causaal verband is tussen de verlengde loondoorbetaling en het handelen van de aansprakelijk partij. De aanrijding is volgens de kantonrechter niet de directe oorzaak van de loonschade van het derde ziektejaar. De werkgever stelt beroep in tegen de uitspraak.

Eigen schuld loonregres derde ziektejaar

Het Hof bevestigt de uitspraak van de kantonrechter. Het hof vindt dat het causaal verband buiten beschouwing had kunnen blijven. Artikel 6:101 BW bepaalt dat schade die een partij zelf veroorzaakt niet voor vergoeding in aanmerking komt. Voor deze zogenaamde eigen schuld is het causaal verband niet van belang. Het hof oordeelt dat de schade is ontstaan omdat de werkgever de re-integratie verplichtingen niet nakwam en aanbevelingen uit een rapport van een arbeidsdeskundige niet naleefde. Bovendien maakte de werkgever geen bezwaar tegen het besluit tot verlenging van de loondoorbetaling. De loonschade ontstaat daarom door eigen schuld van de werkgever:

‘Er is naar het oordeel van het hof sprake van 100% eigen schuld aan de kant van Stichting OPOZ, zodat Stichting OPOZ in de gegeven omstandigheden de loonkosten over het derde ziektejaar zelf dient te dragen en zij ter zake van die aanspraak geen regres kan nemen op Vivat.’

Bezwaar maken tegen derde ziektejaar

De rechter noemt het niet maken van bezwaar tegen de verlenging van de loondoorbetaling als een oorzaak van de schade. Het UWV verlengt de loondoorbetalingsplicht als een werkgever wettelijke verplichtingen niet nakomt. Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaar maken betekent dat schriftelijk wordt aangegeven wat er onjuist is aan een beslissing. Een besluit staat vast en rechters gaan uit van de juistheid van een besluit als binnen de wettelijke termijn geen bezwaarschrift is ingediend. Of de werkgever terecht een derde ziektejaar aan loon doorbetaalt, is daarom in deze procedure niet aan de orde.

Billijkheidscorrectie bij loonregres

De rechter vindt loonregres voor het derde ziektejaar onwenselijk en in strijd met het doel van de wetgever. De werkgever wil dat er een billijkheidscorrectie wordt toegepast. Het is volgens de werkgever eerlijk als de aansprakelijke veroorzaker de schade draagt. Het hof wijst deze vordering af. De werkgever heeft verplichtingen ten opzichte van de werknemer. Een derde ziektejaar is de stok achter de deur om naleving van de re-integratieverplichtingen af te dwingen:

‘Dat zou betekenen dat de werkgever in die situatie een grote mate van vrijheid heef om zijn re-integratieverplichtingen te verwaarlozen, hetgeen onwenselijk geacht moet worden.’

Hulp bij loonregres

De schade van de werkgever na een ongeval van een werknemer loopt snel op. Bij loonschade is er vaak meer mogelijk dan werkgevers denken. Neem contact op om vrijblijvend uw regresvordering te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: rechtspraak.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief