Aansprakelijkheid verspreiden beeldmateriaal Patricia Paay

Aansprakelijkheid verspreiden beeldmateriaal Patricia Paay

Aan de orde is de vraag of het verspreiden van (bloot) beeldmateriaal zonder instemming van de personen die zijn afgebeeld onrechtmatig is, omdat het een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. Aansprakelijkheid verspreiden beeldmateriaal.

Aansprakelijkheid verspreiden beeldmateriaal / filmpje Patricia Paaij

In februari 2017 wordt er in de media melding van gemaakt dat van Paaij –zonder toestemming- seksueel getinte foto’s en filmpjes waarop zij te zien zou zijn in omloop waren. Diverse TV programma’s besteden die avond daar ook aandacht aan. Een misdaadjournalist vertelt in RTL Boulevard  dat (verdere) verspreiding van het beeldmateriaal onrechtmatig is jegens Paaij en een strafbaar feit zou opleveren. Desondanks wordt de video geplaatst en verwijst GeenStijl via haar website en/of sociale mediakanalen naar de originele link waar de video is te vinden.

De rechtbank Amsterdam heeft uitspraak gedaan in de procedure tussen Patricia Paay en GeenStijl. Paay spande een procedure aan waarbij de vraag de orde kwam of het verspreiden/delen van het sexfilmpje van Paay onrechtmatig is.

Vordering bij de rechter Amsterdam

Paaij vordert bij de rechter:

 • I. te verklaren voor recht dat GSMedia / GeenStijl c.s. en de redacteur onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld,
 • II. Gedaagden te verplichten de inhoud van alle “publicaties omtrent het beeldmateriaal”, inclusief commentaren, te verwijderen, bij uitblijven waarvan een dwangsom verschuldigd wordt,
 • III. Gedaagden te verbieden om “het beeldmateriaal” nu en in de toekomst openbaar te maken en/of anderszins online beschikbaar te stellen,
 • IV. hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot het betalen van een schadevergoeding van € 450.000,-, dan wel een schadevergoeding op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

De schadevergoeding is opgebouwd uit € 200.000 aan materiële schade en € 250.000 aan letselschade, c.q. smartengeld. De immateriële schade bestaat uit de leed die haar en haar gezin is aangedaan. Gezien de verspreiding over een groot publiek wordt zij continu herinnerd aan het bestaan van de film. Dit heeft een grote impact op haar gezondheid.
De materiële schade bestaat uit een aantal opdrachten die zij is misgelopen, geschat op 7, met een gemiddeld waarde per opdracht van € 20.000.

Vrijheid van meningsuiting versus bescherming eer, goede naam en reputatie

In de kern gaat het om een conflict tussen het grondrecht de vrijheid van meningsuiting zoals staat vermeld in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) en de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van eer, goede naam en reputatie en de bescherming tegen een inbreuk in de persoonlijke levenssfeer van 8 EVRM. De vraag is welk recht in dit geval zwaarder weegt. Hiertoe worden de wederzijdse belangen afgewogen.

De rechtbank in Amsterdam gaat er (kortweg) vanuit dat verspreiding en ook verdere verspreiding van video’s of beelden die overduidelijk behoren tot de intieme privé-sfeer, in beginsel altijd onrechtmatig is. De handeling is dan onrechtmatig tegenover degene die op dat beeldmateriaal te zien is en waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat diegene niet instemt met het verspreiden van het beeldmateriaal. Dit geldt zeker voor het filmpje van Paay.

Verspreiden beeldmateriaal onrechtmatig

De rechtbank Amsterdam acht simpelweg het plaatsen van een link naar het Paay-filmpje door Geenstijl al bijzonder laakbaar en onrechtmatig. Het verweer van Geenstijl dat niet zij het filmpje heeft verspreid, maar alleen een link heeft geplaatst naar de oorspronkelijke vindplaats, faalt. De rechter in Amsterdam gaat voorbij aan de juridische kwalificering van het begrip embedden. De rechter stelt een “embedded link” gelijk aan een “hyperlink”. Het resultaat is hetzelfde, te weten dat door het volgen van de link het dezelfde nadelig gevolgen voor in dit geval Patricia Paay heeft. Het doorlinken naar de originele vindplaats wordt daarmee –evenals het publiceren van het filmmateriaal zelf- als onrechtmatig beschouwd.
Ook het argument dat Geenstijl vanuit journalistiek oogpunt niets meer heeft gedaan dan aanhaken bij een nieuwsfeit, strandt. Aldus GeenStijl dient de vrijheid van meningsuiting te wijken voor de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Om dit argument te laten slagen had Geenstijl aannemelijk moeten maken dat de privacy van Paaij moest wijken voor het journalistieke, dit wordt verzuimd dan wel onvoldoende helder gemaakt.

Aansprakelijkheid verspreiden beeldmateriaal en schadeplicht

De rechtbank komt vervolgens nog tot de conclusie dat naast GeenStijl de redacteur die het bericht plaatste hoofdelijk aansprakelijk is voor de door Paaij geleden materiële schade en letselschade. Rechtbank Amsterdam veroordeeld zowel GeenStijl alsook de redacteur te betalen aan Paaij een bedrag van € 30.000 aan schadevergoeding, voor immateriële schade (smartengeld en letselschade) alsook materiële schade.

Advies bij letselschade en aansprakelijkheid verspreiden beeldmateriaal

Is er inbreuk gemaakt op een persoonlijk recht en lijdt u schade. Bel onze letselschade advocaten voor de mogelijkheden. Bel ons landelijk nummer 0800-4455000.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres
  Bron: Artikel Aansprakelijkheid verspreiden beeldmateriaal ECLI:NL:RBAMS:2018:5130 Rechtbank Amsterdam Zaaknummer C/13/632572 / HA ZA 17-723

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief