Letselschade

Artikel 185 WVW Wegenverkeerswet

Spoorboekje artikel 185 WVW

Het Spoorboekje artikel 185 WVW bevat een stappenplan voor het afhandelen van een aanrijding tussen een voetganger of fietser en een motorrijtuig.

Artikel 185 WVW bevat de zogenaamde 50% regel. Zwakke verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) krijgen bij een aanrijding tenminste de helft van hun schade vergoed. Tenzij de bestuurder van het motorvoertuig aantoont dat er sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht als de bestuurder geen enkele verwijt kan worden gemaakt. Het Spoorboekje Artikel 185 WVW is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Het Spoorboekje bevat een stappenplan voor het afhandelen van letselschade na een aanrijding tussen een fietser of voetganger en een motorrijtuig.

Artikel 185 lid 1 WVW bevat de zogenaamde 50% regel:

 • Artikel 185 lid 1 WVW: Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.

Stappenplan spoorboekje artikel 185 WVW

De eerste stap in het spoorboekje is vaststellen of artikel 185 WVW van toepassing is. Vervolgens kijken we of:

 1. De bestuurder van het motorvoertuig een beroep kan doen op overmacht;
 2. Wat de causale verdeling van de schade is (in welke mate hebben weggebruikers met hun gedrag bijgedragen aan het ontstaan van de schade);
 3. En vervolgens beoordelen we het eventueel toepassen van een billijkheidcorrectie ( zijn er redenen op grond waarvan de bestuurder van het motorvoertuig een groter deel van de schade moet vergoeden).
Spoorboekje artikel 185 WVW

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres


  Wanneer is artikel 185 WVW van toepassing?

  Artikel 185 WVW is van toepassing bij een aanrijding op de weg tussen een motorrijtuig (gemotoriseerde verkeersdeelnemer) en een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers zijn fietsers en voetgangers.

  Artikel 185 WVW is niet van toepassing bij een aanrijding tussen twee (of meer) motorrijtuigen, schade aan loslopende dieren en op schade aan door een motorvoertuig vervoerde mensen of goederen.

  Als artikel 185 WVW niet van toepassing is, beoordelen we de aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad).

  Overmacht

  Er is sprake van overmacht als een bestuurder foutloos rijdt en op geen enkele wijze bijdraagt aan het ongeluk. Daarnaast moet de fout van de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer (fietser of voetganger) zo onwaarschijnlijk zijn, dat de bestuurder hiermee geen rekening hoefde te houden. We kijken bij het vaststellen van overmacht onder andere naar de:
  snelheid waarmee werd gereden;

  • mate van anticipatie op mogelijke verkeersfouten van anderen;
  • zicht;
  • verlichting;
  • reactie op verkeersfout;
  • raakpunt.

  Bij een fout van een fietser of voetganger is van belang of de bestuurder van het motorvoertuig de fout kon voorzien. Door rood fietsen, geen voorrang verlenen of tegen het verkeer in fietsen op het fietspad zijn voorbeelden van verkeersfouten die vaak te voorzien zijn. Als bestuurder van een auto moet je rekening houden met deze verkeersfouten van fietsers en voetgangers. Van overmacht is daarom slechts in uitzonderlijke gevallen sprake.

  Causale verdeling

  Met de causale verdeling bedoelen we in welke mate een weggebruiker door zijn rijgedrag verantwoordelijk is voor het ontstaan van een aanrijding. Dit noemen we ook wel de eigen schuld van de voetganger of fietser.

  Billijkheidscorrectie

  Als we de overmacht en causale verdeling beoordeelt hebben, kijken we of de uitkomst eerlijk is. Deze beoordeling vindt plaats op grond van artikel 6:101 lid 1 BW:

  • Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist.

  Aandachtspunten

  Bij het afhandelen van letselschade nemen partijen standpunten in. Bijvoorbeeld over bepaalde verkeershandelingen of de vraag of er sprake is van overmacht of eigen schuld. Het is belangrijk de standpunten van de aansprakelijk verzekeraar, uw tegenpartij, goed te beoordelen.

  Kinderen tot 14 jaar

  Bij een aanrijding van een kind niet ouder dan 13 jaar is de bestuurder van een auto of ander motorvoertuig volledig aansprakelijk tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. Ook als de bestuurder de aanrijding niet kon voorkomen, bestaat er dus aansprakelijkheid.

  Bespreek uw aanrijding

  Schade claimen is een langdurig en ingewikkeld proces. Veel mensen lopen vast in de procedure of krijgen niet de schadevergoeding waar zij recht op hebben. Wij claimen uw schade in de meeste gevallen kosteloos. Zo krijgt u moeiteloos en gratis de schadevergoeding waar u recht op heeft. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel naar 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een terugbelverzoek.

   Uw naam
   Uw telefoonnummer
   Uw e-mailadres


   Onze specialisten

   mr. drs. E.S.M. Timmermans
   mr. O.A.M. Hijink
   mr. R. Bockhoven
   mr. M.A. Visser
   mr. E.G.M. Driessen
   mr. M.K. Herngreen

   Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

   Bekijk onze database

   Schrijf u in voor onze nieuwsbrief