De openbare registers zijn publiek toegankelijke archieven waarin belangrijke informatie van algemeen nut is opgenomen. De wet bepaalt dat er openbare registers zijn waarin feiten zijn opgenomen die voor de rechtstoestand van een registergoed van belang zijn. De registers worden beheert door het Kadaster.

Het eigendom van een registergoed en beperkte rechten op een registergoed (bijvoorbeeld een hypotheekrecht) worden in de registers vastgelegd. De rechten die worden vastgelegd zijn privaatrechtelijk. Registergoederen zijn vastgoed/onroerendgoed, schepen, luchtvaartuigen, topografie en coördinaatpunten.

De openbare registers worden bijgehouden door het Kadaster. Dit is een wettelijke taak. Om aanspraak te maken op een eigendomsrecht of beperkt recht op een registergoed moet de notariële akte waarmee het recht is gevestigd worden ingeschreven. Door de inschrijving is het recht kenbaar voor derden. De gegevens uit de openbare registers zijn voor de meeste ondernemers en consumenten vooral belangrijk met betrekking tot onroerend goed. Voor elk perceel blijkt uit de openbare registers wie de eigenaar is, wanneer het eigendom is verkregen, wat de koopprijs was en welke rechten er op van toepassing zijn. De belangrijkste informatie uit de openbare registers is opgenomen in de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Als inschrijving van een bepaald recht, zoals een hypotheekrecht, achterwege blijft kan op het recht vaak geen beroep worden gedaan ten opzichte van derden.

Uit de wet volgt welke rechten/rechtsfeiten ingeschreven moeten worden.

Relevante informatie

Pandrecht Beschikkingsbevoegdheid

Contact

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres