De openbare registers zijn publiek toegankelijke archieven waarin belangrijke informatie van algemeen nut is opgenomen. De wet bepaalt dat er registers zijn waarin feiten zijn opgenomen die voor de rechtstoestand van een registergoed van belang zijn. De registers worden beheert door het Kadaster.

Het eigendom van een registergoed en beperkte rechten op een registergoed (bijvoorbeeld een hypotheekrecht) worden in de registers vastgelegd. De vastgelegde rechten zijn privaatrechtelijk. Onder registergoederen vallen vastgoed / onroerend goed, schepen, luchtvaartuigen, topografie en coördinaatpunten.

Openbare register

De registers worden bijgehouden door het Kadaster. Dit is een wettelijke taak. Om aanspraak te maken op een eigendomsrecht of beperkt recht op een registergoed moet de notariële akte waarmee het recht is gevestigd worden ingeschreven. Door de inschrijving is het recht kenbaar voor derden. De gegevens uit de openbare registers zijn voor de meeste ondernemers en consumenten vooral belangrijk met betrekking tot onroerend goed. Voor elk perceel blijkt uit de openbare registers wie de eigenaar is, wanneer het eigendom is verkregen, wat de koopprijs was en welke rechten er op van toepassing zijn. De belangrijkste informatie uit de openbare registers is opgenomen in de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Als inschrijving van een bepaald recht, zoals een hypotheekrecht, achterwege blijft kan op het recht vaak geen beroep worden gedaan ten opzichte van derden.

Juridisch belang

In of voorafgaand aan een juridische procedure kan het openbaar register belangrijke informatie geven over eigendom, waarde en een of er een hypotheek op een huis rust. Dit is belangrijke informatie om mogelijkheden te beoordelen om schade te verhalen en beslag te leggen. Als er geen verhaalsmogelijkheden zijn, is een gerechtelijke procedure op dat moment niet zinvol. Natuurlijk kan ook voorafgaand aan de gerechtelijke procedure beslag worden gelegd.

Daarnaast zijn de registers belangrijk om uw positie/rechten aan te tonen. Soms is het namelijk verstandig zaken te laten vastleggen in de registers. Uit de wet volgt welke rechten/rechtsfeiten ingeschreven moeten worden.

Contact advocaat Nijmegen en Arnhem over openbare registers

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres

    Zie ook: Pandrecht Beschikkingsbevoegdheid