Letselschade

Letselschade jurisprudentie

Boon Prenger arrest: Geen toerekening van de fout van de ouder aan minderjarig kind

Boon Prenger arrest (Hoge Raad 31 mei 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC8927): Een minderjarige lijdt schade door een fout van een derde en een ouder. De Hoge Raad beslist dat de fout van de ouder(s) niet aan het (minderjarige) kind kan worden toegerekend. De vergoedingsplicht van de aansprakelijke derde vermindert dus niet omdat een deel van de schade door een fout van de ouders ontstond.

Een fout van de ouder(s)kan niet aan een minderjarige worden toegerekend. De minderjarige kan de derde aansprakelijke dus ook aanspreken voor het deel van de schade dat door een fout van de ouders ontstaat. Het risico dat de ouders onvoldoende vermogen hebben om de schade te voldoen, ligt daarom bij de derde aansprakelijke en niet bij de minderjarige.

Het Boon Prenger arrest is een belangrijk uitspraak voor de letselschade praktijk. Bekijk ook andere letselschade jurisprudentie voor meer inzicht in de afhandeling van letselschade.

Casus Boon Prenger

Het Boon Prenger arrest ziet op letselschade door een hondenbeet. De minderjarige loopt met haar vader door het park. Aan de andere kant van het pad loopt een hond. Het meisje loopt naar de hond toe en wordt door de hond in haar gezicht gebeten. De eigenaar van de hond en de ouder zijn mede-aansprakelijk voor de schade. De ouder had beter op het kind moeten letten. Mede-schuldenaars zijn hoofdelijk aansprakelijk. De schuldeiser kan bij iedere mede-schuldenaar alle schade opeisen. De vraag in het Boon Porenger arrest is of de aansprakelijke honden eigenaar ook het deel van de schade moet betalen waarvoor de ouders verantwoordelijk zijn.

Rechtsvraag Boon Prenger arrest

De Hoge Raad beschrijft eerst de te beantwoorden rechtsvraag. Kan de fout van de ouders aan het kind worden toegerekend? Als de fout kan worden toegerekend aan de minderjarige dan kan de derde aansprakelijke niet voor alle schade van de minderjarige worden aangesproken:

‘Het middel stelt de vraag aan de orde of in een geval waarin een minderjarig kind schade lijdt als gevolg van een fout van een van zijn ouders en van een fout van een derde, de fout van de ouder in dier voege aan het kind moet worden toegerekend dat de vergoedingsplicht van de derde jegens het kind wordt verminderd.’

Geen toerekening fout ouder aan minderjarige

De Hoge Raad vindt dat de fout van de ouders niet aan de minderjarige kan worden toegerekend. De schadeveroorzakers zijn ook in dit geval gewoon hoofdelijk aansprakelijk en kunnen door (of namens de minderjarige worden aangesproken om alle schade te voldoen:

‘Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. Er is geen reden om af te wijken van de regel dat, indien een schade is veroorzaakt door fouten van meer dan een persoon, ieder van hen jegens de benadeelde voor het geheel tot vergoeding van de schade gehouden is, enkel omdat een van de personen op wie een schadevergoedingsplicht rust de ouder van het kind is.’

Toerekening van de fout van de ouders aan het kind

Als toerekening van de fout van de ouders aan de minderjarige mogelijk is, dan moet de minderjarige twee partijen aansprakelijk stellen. Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat het slachtoffer de schade kan verhalen op de partij die de schade kan betalen. Het risico dat de ouders van de minderjarige geen geld hebben, ligt daarom bij de derde:

‘Daarbij dient te worden bedacht dat het kind niet voor de fouten van zijn ouder aansprakelijk is en dat het toerekenen van de fout van de ouder aan het kind het ongewenste gevolg zou hebben, dat het kind — teneinde zijn schade geheel vergoed te krijgen — genoodzaakt zou zijn om zowel zijn ouder als de derde tot schadevergoeding aan te spreken. Voorts zou het risico van geldelijk onvermogen van de ouder dan in plaats van op de derde op het kind drukken, hoewel dat — anders dan de derde — geen fout heeft gemaakt.’

Ouders die zichzelf aansprakelijk stellen

Het aansprakelijk stellen van de eigen ouders kan een goede manier zijn om de schade van een minderjarige te verhalen op een verzekeraar. Onder andere een moeder die haar (te jonge) kind zelfstandig bij de paarden liet kijken, wist op die manier te voorkomen dat zij zelf de schade droeg. Bij schade van een kind is het daarom verstandig om met een letselschade advocaat de mogelijkheden te beoordelen.


Bron: www.rechtspraak.nl Hoge Raad 31 mei 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC8927

Onze specialisten

mr. drs. E.S.M. Timmermans
mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.P.H. van Maanen Winters
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen
mr. M.K. Herngreen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief