Arbeidsrecht en ontslag

Arbeidsrecht en ontslag – In het arbeidsrecht genieten werknemers in Nederland uitgebreide rechtsbescherming. Op het moment dat een bedrijf personeel in dienst neemt, komt het arbeidsrecht om de hoek kijken.

Een arbeidsovereenkomst gaan zowel werkgever als werknemer aan met de beste bedoelingen. Bij een goede arbeidsovereenkomst hebben beide partijen baat. De werknemer kan aan de slag en verdiend een inkomen. De werkgever kan zijn bedrijf exploiteren.

Arbeidsrecht en ontslag

De belangrijkste regels van het arbeidsrecht en ontslag staan in het Burgerlijk Wetboek. Hierin staan de afspraken waaraan werkgever en werknemer zich moeten houden. De rechtsregels uit het Burgelijk Wetboek over arbeid zijn van dwingend recht. Partijen mogen daarom niet ten nadele van de werknemer van de wettelijke bepalingen afwijken.

In de praktijk draait het arbeidsrecht vaak om het aannemen van personeel, het afsluiten van een arbeidscontract, ontslag en ontslag op staande voet.

HIJINK Advocaten staat u bij in het opstellen van een arbeidsovereenkomst, bijbehorende voorwaarden, adviseert over ontslag en ontslag op staande voet, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, transitievergoedingen, re-integratie en het inhuren van ZZP-ers of zelfstandigen.

Werkgevers en werknemers

Als je als bedrijf werknemers in dienst hebt, krijg je te maken met het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht bestaat uit de regels die zijn verbonden aan het in loondienst hebben van een werknemer of werknemers. De regels zien onder andere op de arbeidsvoorwaarden, loondoorbetaling bij ziekte, de werkplek, arbeidsomstandigheden, rusttijden, vakantiedagen, vakantiegeld en ontslag (het beeindigen van een arbeidsovereenkomst).

Arbeidsovereenkomst

De basis van de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer vormt de arbeidsovereenkomst. Naast het arbeidscontract kan het zijn dat een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) van toepassing is. Ook hierin zijn aanvullingen op het arbeidscontract opgenomen. In het arbeidsrecht wordt de werknemer beschermd. Dit wordt gedaan om meer evenwicht te creëren tussen werknemer en werkgever. Deze bescherming bestaat onder andere uit de bewijslastverdeling om werkgeversaansprakelijkheid vast te stellen na een arbeidsongeval.

Ondernemingsrecht en arbeidsrecht

Als een onderneming personeel in dienst heeft of arbeidskrachten inhuurt, komt de daarvoor geldende regelgeving om de hoek kijken. Kennis van het arbeidsrecht is daarbij belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een arbeidsovereenkomst: is het mogelijk proeftijd af te spreken, kun je tussentijds opzeggen en wat te doen met het concurrentie- of relatiebeding.

In het Burgerlijk Wetboek (boek 7 titel 10) zijn de regels die gelden in het arbeidsrecht terug te vinden. Afzonderlijke wetten vullen deze regels aan.

 • definitie van de arbeids­overeenkomst (art. 7:610 BW);
 • wat staat er in de arbeids­overeenkomst (art. 7:655 BW);
 • proeftijd (art. 7:652 BW);
 • opzegverboden (art. 7:670 BW);
 • ontslag op staande voet (art. 7:677 en art. 7:678 BW).

Arbeidsrecht en ontslag / ontslag op staande voet

Als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde wordt beëindigd wordt dat ontslag genoemd. Een werknemer wordt in vergaande mate beschermd in het ontslagrecht. Het ontslag recht bestaat uit de regels rondom ontslag. In hoofdlijnen kan ontslag volgen als er is voldaan aan de wettelijke vereisten, met een ontslagvergunning van het UWV of door ontslag op staande voet. De werknemer kan het ontslag aanvechten via de rechter.

Het is belangrijk de regels rondom ontslag of ontslag op staande voet in acht te nemen. Gebeurt dat niet, of wordt het ontslag te laat aangevochten, dan is het ontslag nietig of definitief geworden. Omdat de regelgeving rondom het ontslag en aanvechten van ontslag ingewikkeld zijn, en het niet volgen van de regels van het arbeidsrecht onomkeerbare gevolgen heeft, is het belangrijk een arbeidsrecht advocaat in te schakelen.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Voor de hoogte van het te betalen salaris aan de werknemer is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag van toepassing. In deze wet staat dat er ten minste het minimumloon moet worden betaald aan werknemers tussen de 22 jaar en de AOW-leeftijd.
Voor werknemers met een leeftijd tussen 15 en 22 jaar geldt het minimumjeugdloon. Bovenop dit minimumloon moet vakantietoeslag, vakantiegeld van 8% van het bruto jaarloon worden betaald.

Wetgeving collectieve arbeids­overeenkomsten

Belangrijk om te weten is of er een CAO, collectieve arbeids­overeenkomst, van toepassing is. In de CAO staan aanvullende afspraken die gelden tussen een werkgever en werknemer. De CAO is branche gebonden. De CAO is een contract dat is gesloten tussen één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (meestal vakbonden). In dit contract, de CAO, worden aanvullend op de arbeidsovereenkomst afspraken vastgelegd die van toepassing zijn op de onderneming of bedrijfstak.

Er is een Wet CAO die voorschrijft wat wel en wat niet in een CAO kan worden geregeld. Voordat een CAO werking heeft zal deze algemeen verbindend (avv) moeten zijn verklaard. Deze regels staan in de Wet avv.

Arbeidstijdenwet

De werktijden worden vaak grofweg geregeld in de arbeidsovereenkomst. Vaak wordt de aanvangstijd en eindtijd opgenomen. Bedenk hierbij goed dat er een Arbeidstijdenwet staat hoe lang werknemers in een bepaalde periode mogen werken en wanneer ze recht hebben op pauze of rusttijd. Deze regels zijn bindend en gelden voor iedere werknemer ouder dan 18 jaar. Onder het begrip werknemer worden ook verstaan de gedetacheerde medewerker, stagiair en uitzendkracht. Voor werknemers jonger dan 18 jaar gelden weer andere werktijden.

Arbeidsomstandighedenwet

De werkgever heeft de verplichting om te zorgen voor een veilige werkplek. Dit om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden een ongeval overkomt waarbij materiële of letselschade ontstaat. Hierbij heeft de werkgever de verplichting naar artikel 7:658 BW zich te richten naar goed werkgeverschap (art. 7:611 BW).
Maar ook is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van toepassing. Hierin wordt geregeld hoe een bedrijf er voor moet zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Dit ook weer om bedrijfsongevallen te voorkomen.

Wet arbeid en zorg

Ook is over verlof een wet ontwikkeld. De Wet Arbeid en zorg regelt de verlofregelingen waar werknemers aanspraak op kunnen maken. Hierbij te denken aan bijvoorbeeld:

 • zwangerschaps- en bevallingsverlof;
 • geboorteverlof;
 • adoptieverlof;
 • calamiteitenverlof;
 • kortdurend en langdurend zorgverlof, en;
 • ouderschapsverlof.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Per januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans van kracht, afgekort de WAB. in de WAB worden verschillende regelingen nader beschreven.


Arbeidsrecht advocaat Arnhem Nijmegen, arbeidsrecht advocaten, arbeidsrechtadvocaat, arbeidsrechten, ontslag advocaat, advocaat ontslag, advocaat arbeidsrecht arnhem, ontslagrecht advocaat, arbeidsrecht advocaat arnhem, arbeidsrecht , ijmegen, arbeidsrecht juristen, arbeidsrecht arnhem, advocaat ontslagrecht, , ontslagrecht arnhem, ontslag arnhem, ontslag nijmegen, burgerlijk wetboek arbeidsrecht, arbeidsrecht informatie, arbeidsrecht in deurningen, arbeidsrecht deurningen, ontslagrecht nijmegen, overlijdensschade advocaat elst, deurningen arbeidsrecht, de lutte arbeidsrecht, whiplash advocaat elst, specialist , arbeidsrecht arnhem, goede advocaat arbeidsrecht arnhem, juridische hulp bij ontslag arnhem

Advocaat arbeidsrecht en ontslag

Uitgangspunt is dat een werkgever en een werknemer over allerlei onderwerpen zelf afspraken kunnen maken. Wanneer er onderling geen afspraken zijn gemaakt, gelden de algemene regels. Op bepaalde gebieden zijn altijd de wettelijke bepalingen Burgerlijk Wetboek 7 van toepassing, ongeacht wat de werkgever en werknemer zijn overeengekomen.

Wij helpen u onder andere bij:

 1. het opstellen van een freelance-, arbeid- of samenwerkingsovereenkomst;
 2. ontslag;
 3. begeleiding bij reorganisatie en fusies;
 4. het opstellen van een concurrentie- of relatiebeding;
 5. loonvorderingen;
 6. loonregres van de werkgever;
 7. ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 8. uitbetaling van vakantiedagen;
 9. overige arbeidszaken.

Wat vinden onze klanten

“Dat ik als ondernemer overleg met mijn arbeidsrecht advocaat, betekent niet dat er sprake is van een conflict. Het is juist raadzaam daar niet op te wachten!”

Ignas Kuppens, Keizerstad FM, Elst

“Door met mijn arbeidsrecht advocaat goed de alternatieven af te wegen, bleek er veel meer mogelijk en lag het aangaan van een arbeidscontract niet eens voor de hand.”

Pegasis, Nijmegen

Onze specialisten

mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.P.H. van Maanen Winters
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief