Arbeidsrecht en ontslag

Ontslag tijdens ziekte

De hoofdregel t.a.v. ontslag tijdens ziekte is dat een werkgever een werknemer tijdens ziekte niet mag ontslaan.

Dat een zieke werknemer niet ontslagen mag worden, geldt voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en voor werknemers met een tijdelijk arbeidscontract! Een zieke werknemer kan dus niet worden ontslagen.

Direct advies over ontslag tijdens ziekte?

In de eerste twee ziekte jaren (104 weken) geldt een opzegverbod van de arbeidsovereenkomst. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid kan de werkgever het arbeidscontract na 2 jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid beëindigen. Dit kan door een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV.

ontslag tijdens ziekte, ontslagen tijdens ziekte, werknemer ontslaan tijdens ziekte, ziekte en ontslag, ontslag door ziekte

Uitzonderingen opzegverbod voor ontslag tijdens ziekte

Toch bestaan er mogelijkheden om in de eerste 2 jaren ziekte van de werknemer te komen tot een einde van het dienstverband.

 1. Ziek na ontslagvergunning UWV of toestemming kantonrechter:
  1. Als de werknemer pas ziek is geworden nadat de werkgever een verzoek om toestemming voor ontslag aan UWV heeft gedaan, of;
  2. nadat de kantonrechter toestemming heeft verzocht uw tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse opzegmogelijkheid te ontbinden. De ziekte was dan niet de reden voor het ontslag.
 2. Onvoldoende medewerken aan re-integratie door de werknemer. De werknemer kan tijdens ziekte binnen 2 jaar ontslagen worden als blijkt dat deze volgens UWV niet of onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de werknemer geen ander of passend werk wil gaan doen of niet meewerkt aan omscholing.
 3. Regelmatig ziek en ontslag. Als de werknemer langere tijd regelmatig ziek thuis is en dit onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering, dan mag de werkgever de werknemer ontslaan tijdens ziekte. Bijvoorbeeld omdat door de ziekte van de werknemer het werk van andere medewerkers of het productieproces onder druk komt te staan. Hierbij zijn de volgende punten van belang:
  1. Werknemer is met enige regelmaat, maar niet langdurig ziek.
  2. Het niet kunnen werken mag geen gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor arbeidsomstandigheden.
  3. De verwachting is dat binnen 26 weken geen herstel optreedt en dat de werknemer binnen die periode zijn werk niet in aangepaste vorm kan uitvoeren.
  4. De kantonrechter beoordeelt of de werkgever de werknemer om deze reden mag ontslaan. De werkgever moet over een deskundigenverklaring van het UWV beschikken.

Preventieve toets bij ontslag

Wilt u als werkgever een werknemer wegens regelmatig ziekteverzuim ontslaan, dan moet dit voorafgaand aan het ontslag worden getoetst. De wet bepaalt dat de kantonrechter de toetsing uitvoert bij een ontslag wegens frequent ziekteverzuim. De kantonrechter toets of de werkgever heeft voldaan aan de eisen om het arbeidscontract te beëindigen.

Er zijn uitzonderingen op de preventieve toetsing bij ontslag wegens frequent ziekteverzuim.

 1. ontslag tijdens de proeftijd;
 2. als werkgever de werknemer wil ontslaan omdat de werknemer de AOW- of ander pensioengerechtigde leeftijd bereikt of nadat die leeftijd is bereikt, terwijl het lopende arbeidscontract al voor die leeftijd is aangegaan;
 3. in het geval de werknemer waarovoor een werkgever werkt een particulier is voor wie de werknemer doorgaans minder dan vier dagen per week het huishouden verzorgt;
 4. als de werknemer een bestuurder van een rechtspersoon is;
 5. als de werknemer een geestelijk ambt bekleedt;
 6. wanneer de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag;
 7. als werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen.
ontslag tijdens ziekte, ontslagen tijdens ziekte, ziekte en ontslag, zieke werknemer ontslaan, werknemer ontslaan tijdens ziekte, ontslag door ziekte, ontslag en ziektewet

Relevante informatie

Transitievergoeding|Ontslagrecht|Ontslag op staande voet

Onze specialisten

mr. R. Bockhoven

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief