Een werknemer heeft recht op 8% vakantiegeld over het bruto jaarsalaris. Vakantiegeld wordt in de wet vakantiebijslag genoemd. Ook de term vakantietoeslag wordt gebruikt. Met vakantiebijslag of vakantietoeslag wordt wat wij in het normale spraakgebruik vakantiegeld noemen bedoelt.

Officieel is vakantiegeld het loon dat wordt doorbetaald tijdens de vakantie. Vakantiegeld en vakantiebijslag zijn dus eigenlijk twee verschillende zaken. In het normale spraakgebruik wordt vakantiegeld echter gebruikt om de vakantiebijslag aan te duiden.

Vakantiegeld uitbetalen

De werkgever moet minimaal 1 keer per jaar het vakantiegeld uitbetalen. Wanneer vakantiebijslag wordt uitbetaald staat in uw arbeidsovereenkomst of cao. Meestal wordt de vakantiebijslag uitbetaald in mei of juni.

Een werknemer kan vragen om de vakantiebijslag eerder uit te betalen. De werkgever is niet verplicht om aan een verzoek om de vakantiebijslag uit te betalen haar medewerking te verlenen. De werkgever is wel bevoegd om op elk moment uit te betalen als de werknemer daarom vraagt.

Vakantiegeld berekenen

Vakantiebijslag wordt berekend over het brutoloon. Over alle betalingen van de werkgever die als loon worden gezien, wordt vakantiebijslag betaald door de werkgever. Onder andere gevarengeld, provisies, uitbetaalde vakantiedagen en onregelmatigheidstoeslagen worden meegenomen in het loon. Uiteraard staat het de werkgever vrij om ook over andere bedragen vakantiegeld te betalen. In het arbeidscontract of de cao is veelal terug te vinden over welke bedragen vakantiebijslag wordt betaald. Uw vakantiegeld berekenen doet u door alle loon betalingen van uw werkgever op te tellen en hier 8% over te rekenen.

Vakantiegeld belasting

Vakantiegeld is inkomen. Er moet inkomstenbelasting over worden betaald. Het stelsel van inkomensbelasting is progressief.

  • Eerste schijf Tot € 20.384,– 36,65 procent
  • Tweede schijf Tot € 34.300,– 38,10 procent
  • Derde schijf Tot € 68.507,– 38,10 procent
  • Vierde schijf Vanaf € 68.507,– 51,75 procent

Vakantiegeld komt bovenop het inkomen en valt in de hoogste schijf. Om vakantiegeld van bruto naar netto om te zetten is dus van belang wat uw jaar inkomen is. Afhankelijk hiervan betaalt u 36,65 %, 38,10 % of 51,75 % belasting over vakantietoeslag. De vakantiebijslag kan ook in twee schijven vallen.

Bruto vakantiebijslag naar netto

U kunt uw netto vakantiegeld eenvoudig berekenen. U bepaalt de hoogste belastingschijf waarin uw bruto jaarloon valt. Het bijbehorende percentage is het belastingtarief dat voor uw vakantiebijslag geldt. Uiteraard is het ook mogelijk dat op de vakantietoeslag meer dan 1 belastingtarief van toepassing is.

Overuren

Over overuren wordt vakantiegeld betaald als de deeltijdwerker meer werkt dan in zijn contract is opgenomen. Voor een werknemer met een fulltime dienst verband wordt geen vakantietoeslag betaald over zijn overuren. De Hoge Raad heeft bepaalt dat er in dat geval geen sprake is van loon. Overuren zijn een incidentele vergoeding en vallen niet onder het loon waarover de vakantiebijslag wordt berekend.

vakantiegeld, vakantie geld, vakantiegeld berekenen,  vakantietoeslag, vakantiebijslag, 8% vakantiegeld, belasting vakantiegeld, uitbetalen vakantiegeld, vakantiecenten vakantiebetaling

0-uren contract

De medewerker met een nulurencontract heeft ook recht op 8 % vakantiebijslag over zijn gewerkte uren. Het is gebruikelijk dat bij nulurencontracten maandelijks het vakantiegeld wordt uitbetaald.

Vakantiegeld over 13de maand

Over een dertiende maand wordt alleen vakantiegeld betaald als deze jaarlijks wordt uitbetaald. Ook is van belang dat de 13de maand niet afhankelijk mag zijn van een bepaalde prestatie. Als de 13de maand afhankelijk is van winst of een goede beoordeling wordt hierover geen vakantiebijslag uitbetaald. Of er vakantietoeslag betaald wordt over een bedrag is grotendeels afhankelijk van de formulering in de arbeidsovereenkomst of cao.

Lager vakantiegeld

Als een werknemer meer dan driemaal het minimum loon verdient, kunnen werknemer en werkgever een lager vakantiegeld overeenkomen. In dat geval kan dus worden afgeweken van de normale 8% vakantiebijslag over het bruto loon. Het overeengekomen recht op vakantiebijslag zal minimaal 8% moeten zijn over driemaal het minimum loon.

Als door ziekte of bij verlof (tijdelijk) een lager loon wordt betaald, wordt de vakantiebijslag lager. De vakantiebijslag wordt over het lagere loon berekend.

Vakantiegeld uitbetalen na ontslag

Als het dienstverband van een werknemer eindigt, moet het vakantiegeld direct worden uitbetaald. Bij de eindafrekening betaalt de werkgever de totale opgebouwde vakantietoeslag uit aan de werknemer die uit dienst treedt.

Vakantiegeld, vakantiegeld berekenen, vakantiegeld, vakantie geld, vakantiegeld berekenen,  vakantietoeslag, vakantiebijslag, 8% vakantiegeld, belasting vakantiegeld, uitbetalen vakantiegeld, vakantiecenten vakantiebetaling
Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland

Overleg met een arbeidsrechtadvocaat

Als u vragen heeft over ontslag, het uitbetalen van vakantiebijslag of een andere arbeidsrechtelijke zaak dan is overleg met onze arbeidsrechtspecialisten een goed idee. Bel naar 0800-4455000 voor een vrijblijvend gesprek. Ook voor het maken van een afspraak of een vraag over onze dienstverelening kunt u altijd contact opnemen.

Relevante informatie

Vakantiedagen|Arbeidsrecht|Ontslagrecht

Contact

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres