Familierecht

Hoger beroep familierecht

Hoger beroep familierecht: In het personen en familierecht wordt een procedure ingeleid met een verzoekschrift. Aan de hand van het verzoek geeft de rechter een beschikking (uitspraak). Hoger beroep betekent dat een hogere rechter nogmaals oordeelt over de uitspraak van een rechter. In het personen- en familierecht is dit het gerechtshof die een uitspraak van de rechtbank nogmaals overweegt.

In het personen- en familierecht geldt verplichte procesvertegenwoordiging in hoger beroep familierecht. Dit betekent dat u voor het indienen van een verzoek of het voeren van verweer tegen een verzoek een advocaat moet inschakelen. Alleen als een advocaat als uw gemachtigde optreedt, neemt een rechter hetgeen u aanvoert in overweging.

Hoger beroep familierecht

Personen en familierecht zaken lopen qua aard en inhoud ver uit een. Enerzijds zijn er eenzijdige verzoeken waarbij slechts een persoon, de verzoeker, betrokken is. Bijvoorbeeld een verzoek tot voornaamswijziging. Daarnaast zijn er zaken waarin een verzoek wordt gedaan met betrekking tot een verweerder. Enkele mogelijke redenen om in Hoger beroep te gaan zijn:

  • Herstel of aanvulling van onvolledige informatie die door de rechtbank ten grondslag is gelegd aan de uitspraak;
  • Indien u het oneens bent met bijvoorbeeld een beslissing over partneralimentatie of kinderalimentatie;
  • Indien u de omgangsregeling met de kinderen anders wilt vormgeven;
  • Indien een verdeling of verrekening naar uw mening niet juist is vastgesteld;
  • Indien bepaalde aspecten niet of naar uw mening onjuist zijn vastgesteld.
Hoger beroep familierecht

Mogelijkheden hoger beroep familierecht

Het is verstandig om de mogelijkheden in hoger beroep familierecht goed te beoordelen of te laten beoordelen. Hoger beroep heeft een procesrisico. Net als alle andere procedures bij de rechtbank. Een rechter moet een beslissing nemen en deze is niet altijd in uw voordeel. Voordat u beroep instelt moet u weten wat de mogelijke uitkomsten zijn.

Beslissingen in het personen- en familierecht kunnen zeer arbitrair aanvoelen. Kinderen zijn helaas niet deelbaar. Alhoewel koning Salomon het wel heeft geprobeerd. Voor het gerechtsgebouw in Arnhem, waar de rechtbank en het gerechtshof zijn gevestigd, is een beeld geplaatst van koning Salomon die zijn zwaard heft boven een kind waar twee vrouwen, beide claimen de moeder te zijn, aan trekken. Uiteindelijk geeft een van de vrouwen toe. Liever het kind naar de andere vrouw dan doormidden gehakt, waarop de wijze Salomon haar als moeder aanwijst. Ons advies is om alvorens naar een rechter te gaan uw mogelijkheden in beroep te laten beoordelen. U wilt immers niet in een slechtere situatie terecht komen door beroep in te stellen.

Procedure hoger beroep familierecht

Alle procedurele regels worden door rechtbanken en gerechtshoven vastgelegd in zogenaamde procesreglementen. Hierin zijn per rechtsgebied alle (procedure)regels vastgelegd. U vind de actuele procesreglementen hier. Houdt er rekening mee dat ook de rechtspraak volop in ontwikkeling is. Het komt vaak voor dat er bijvoorbeeld een pilot geldt voor procedure regels bij een bepaalde rechtbank of gerechtshof.

Beroepschrift appellant

In hoger beroep geldt net als in personen- en familierechtzaken in eerste aanleg (bij de rechtbank) de verplichte procesvertegenwoordiging. Dit houdt in dat een advocaat namens u hoger beroep dient in te stellen. Hiervoor stelt uw advocaat een beroepschrift op.

De termijn voor het instellen van hoger beroep is drie maanden. Drie maanden na de uitspraak van de rechter moet u dus bij het gerechtshof kenbaar maken dat u de beslissing wil laten her beoordelen. Hoger beroep wordt ook wel appel genoemd. Het gerechtshof zal u aanduiden als appellant.

Het beroep of appelschrift benoemt de onderdelen van de uitspraak van de rechtbank waarmee u het niet eens bent en geeft aan welke regeling of uitkomst op grond van de wet en de relevante feiten en omstandigheden gewenst is.

Verweerschrift geïntimeerde

In het beroepschrift geeft de appellant aan welke uitspraak hij wil en waarom. De wederpartij kan tegen het verzoek opkomen door een verweerschrift. De verweerder in de procedure wordt door het gerechtshof aangeduid als geïntimeerde.

Hierin geeft de advocaat van verweerder aan wat volgens zijn cliënt de relevante feiten en omstandigheden, rechtsregels en uitkomst is. Het verweerschrift bevat een reactie op het verzoekschrift en zal dus grotendeels de inhoud van het beroepschrift volgen.

Behandeling verzoekschrift en zitting hoger beroep familierecht

Nadat beide partijen hun standpunten op papier kenbaar hebben gemaakt, wordt een datum voor de mondelinge behandeling  bepaald. Ook is het mogelijk dat de rechter voordat er een zitting wordt gepland partijen om meer inlichtingen of documenten verzoekt. De zitting van het hof is niet publiek toegankelijk. De rechter zal tijdens de zitting inlichtingen vragen aan partijen en partijen mogelijk proberen te bewegen de zaak kort te sluiten. Tijdens de zitting betekent dit dat partijen, al dan niet met instructies of overwegingen van het gerechtshof, de gang op worden gestuurd. Uiteraard alleen als partijen hier heil in zien.

Kosten hoger beroep familierecht

De kosten van het hoger beroep bestaan uit de advocaatkosten, het griffierecht en eventuele bijkomende kosten. Bijkomende kosten kunnen kosten zijn voor het op de juiste wijze betrekken van de wederpartij in de procedure en kosten voor het inschakelen van derden, zoals een deurwaarder of een accountant. In een procedure worden soms ook nakosten geëist. Dit zijn de kosten die een partij maakt om een vonnis ten uitvoer te leggen.

U moet er rekening mee houden dat in het personen- en familierecht vaak geen proceskostenveroordeling wordt uitgesproken. partijen dragne veelal hun eigen kosten.

Personen en familierecht

Het personen en familierecht is een zeer breed rechtsgebied. Een groot deel van de procedures die bij de rechtbank worden gevoerd vallen onder het personen en familierecht. Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bevat de kern van het Nederlands personen- en familierecht. Enkele zaken die onder het personen en familierecht vallen zijn:

Hoger beroep echtscheiding: let op de inschrijving

Een echtscheiding wordt uitgesproken. Maar er is pas sprake van een scheiding als de echtscheiding is ingeschreven. Indien de inschrijving uitblijft, moet de procedure opnieuw worden gevolgd. Het huwelijk wordt dan op een later moment ontbonden, waardoor mogelijk ook een gemeenschap van goederen herleeft. Ook kan een verrekening teruggedraaid worden en alsnog een verrekenplicht over een langere termijn ontstaan.

Uw advocaat zal de tijdige inschrijving bewaken. Het is echter belangrijk dat u weet dat de scheiding pas definitief is als deze is ingeschreven.

Internationale regelgeving personen- en familierecht

Daarnaast is er relevante internationale regelgeving. Boek 10 van het burgerlijk wetboek bevat geïmplementeerde regels betreffende het internationale personen- en familierecht. Verdragen als het Internationale Verdrag voor de Rechten van het kind of het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) bevatten relevante regelgeving. In het EVRM zijn bijvoorbeeld het recht op ongestoord familieleven vastgelegd. Deze verdragen zijn ook bij de uitleg van Nederlandse regelgeving belangrijk. Internationale verdragen bieden in tegenstelling tot grondrechten uit de Nederlandse Grondwet de mogelijkheid van rechtstreekse toetsing van een wet aan de Nederlandse grondrechten geldt dat de rechter niet mag toetsen of een formele wet in strijdt is met de grondwet. De wetgever heeft deze beoordeling aan de wetgevende macht overgelaten. Voor internationale mensenrechten geldt dus wel dat de rechter een wet buiten toepassing mag laten wegens strijdt met bijvoorbeeld het EVRM.

Ook de door de rechterlijke macht opgestelde regelementen, zoals de TREMA-normen voor alimentatie, zijn belangrijk in het personen en familierecht.

Verstekvonnis

Indien een partij niet verschijnt in een procedure wordt een zogenaamd verstek vonnis gewezen. Dit vonnis houdt in dat de rechter vaststelt dat een partij niet bij de rechter is verschenen. Als de vorderingen vin de procedure de rechter niet heel vreemd voorkomen dan zal de rechter een verstek vonnis geven. Tegen een verstek vonnis kan altijd alsnog worden opgekomen. Weliswaar is er dan al een uitspraak van een rechtbank, maar er zal in de procedure van vooraf aan een beoordeling van de vordering en het alsnog gevoerde verweer moeten plaatsvinden.

Beroep tegen hoger beroep: cassatie bij de Hoge Raad

Binnen drie maanden nadat in hoger beroep een uitspraak is gedaan, kan cassatie worden ingesteld tegen de uitspraak. De beslissing wordt dan voorgelegd aan de Nederlandse Hoge Raad. De Hoge Raad doet niet aan feitenvaststelling. De Hoge Raad beoordeelt de zaak aan de hand van de feiten bij de rechtbank en het gerechtshof. De Hoge Raad beoordeelt slechts of het recht juist is toegepast. De Hoge Raad is dus geen feiten rechter. De mogelijkheden om in cassatie een andere uitspraak te krijgen zijn dus beperkt. Cassatie komt dan ook niet veel voor.

Echtscheidingsmediation

Beroep in een personen- en familierechtzaak wordt ingesteld als partijen het niet eens zijn met een beschikking van de rechter. Een rechter doet uitspraak over een geschilpunt als partijen in overleg geen oplossing bereiken.

Het is in het belang van de betrokken partijen en zeker bij betrokkenheid van minderjarigen om het geschil zo spoedig mogelijk af te handelen. Helaas zijn er ook na de echtscheiding of een uitspraak vaak geschillen. Belangrijk is dat de gemaakte afspraken in de praktijk werken. Het draagvlak van de beslissing is dan ook belangrijk. Een regeling waaraan partijen geen uitvoering geven, heeft geen zin.

Mediation betekent dat twee partijen met een onafhankelijke derde, de mediator, aan een gezamenlijke oplossing werken. Deze oplossing zal, omdat partijen de oplossing overeenkomen en niet opgedrongen krijgen, voor beide partijen acceptabel zijn. De mediator zal hier tijdens de mediation ook aan werken.

HIJINK Advocaten is opgericht in 1995. Gestart als eenmanszaak en in de loop der jaren uitgegroeid tot een middelgroot advocatenkantoor met circa 20 medewerkers in Nijmegen en Arnhem.

De advocaten en juristen hebben zich in hoge mate gespecialiseerd, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn lid van de branche en beroepsverenigingen. Bent u op zoek naar pur sang deskundigen op het vlak van letselschade, aansprakelijkheid, arbeidsrecht of ondernemingsrecht, neem dan contact met ons op.

Nijmegen, Kerkenbos 1021 (024) 3886680

Arnhem, Onderlangs 1 (026) 442 39 13

Onze specialisten

mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.P.H. van Maanen Winters
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief