Arbeidsrecht en ontslag

Ontslag op staande voet

Wanneer is er sprake van ontslag op staande voet? Zoek juridische hulp en advies van een arbeidsrecht advocaat.

Van ontslag op staande voet is sprake als een arbeidsovereenkomst per direct wordt beëindigd. Voor deze ingrijpende arbeidsrechtelijke maatregel is een geldige reden nodig.

Geldige reden voor ontslag op staande voet

Het arbeidsrecht en bevat de regels die gelden voor arbeidsovereenkomsten. Het ontslagrecht heeft betrekking op de ontbinding/beeindiging van een arbeidsovereenkomst. Er kunnen verschillende redenen zijn voor ontslag op staande voet. Bedenk wel dat het moet gaan om ernstige misdragingen, fraude, diefstal of werkweigering. Het ontslag moet in redelijke verhouding staan met de verweten gedraging. Vaak verlangt de rechter dat aan het ontslag al een waarschuwing is voorafgegaan. De praktijk stelt hoge eisen aan het ontslag. Wees voorzichtig met het ontslaan van een werknemer op staande voet.

Wat is ontslag op staande voet?

Vereisten ontslag op staande voet

De volgende cumulatieve vereisten gelden:

 • Er moet een dringende/geldige reden zijn voor het ontslag;
 • Het ontslag moet onverwijld (direct) gegeven zijn;
 • De dringende reden moet onverwijld (direct) meegedeeld worden aan de werknemer.

Behalve de aanwezigheid van een dringende reden voor het ontslag, moet er dus ook sprake zijn van onverwijld ontslag en onverwijlde mededeling van de reden van het ontslag door de werkgever. Als er een dringende reden is voor het ontslag moet het ontslag inclusief de reden dus direct aan de werknemer worden gegeven.

Gevolgen

De arbeidsrechtelijke gevolgen van het ontslag zijn onder andere dat de werkgever het salaris direct kan stopzetten. Ook heeft de werknemer geen recht op een WW-uitkering (Werkloosheidsuitkering).

Heeft de werknemer door opzet of schuld een dringende reden gegeven voor ontslag, dan kan het zijn dat de werknemer aan de werkgever een vergoeding moet betalen.

Aanvechten of niet eens met ontslag?

Is de werknemer het niet eens met het gekregen ontslag, dan kan hij dat aanvechten. De werknemer moet dan de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken. De rechter kan hierbij ook een vergoeding toekennen aan de werknemer vanwege het zonder geldige redenen geven van het ontslag.

Ontslag op staande voet na waarschuwing

In veel gevallen wordt door een rechter beoordeelt of voorafgaand aan het ontslag op staande voet voor de werknemer duidelijk was dat zijn gedraging ontslag op staande voet als gevolg zou hebben. De rechter beoordeelt dus of de werknemer voldoende gewaarschuwd was voor de gevolgen van zijn handelen. Een ontslag wegens roken werd toegestaan in het geval waarin de werknemer (herhaaldelijk) duidelijk was gemaakt dat ontslag op staande voet zou volgen indien een rookverbod werd overtreden.

Een ander ontslag, wegens roken, nota bene in een bedrijf waar brandbare stoffen werden overgeslagen, wees de rechter af. Roken was in de werkprotocollen geen reden voor ontslag op staande voet. Althans de grondslag werd niet genoemd. In veel gevallen is een voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing dus noodzakelijk.

Ontslag op staande voet diefstal

Diefstal kan reden zijn voor een ontslag op staande voet. Uiteraard worden altijd alle feiten en omstandigheden meegewogen. In de praktijk zien we twee soorten uitspraken:

 • Diefstal is diefstal: ongeacht wat er gestolen is (pinda’s, blikje Redbull, motorolie), uit de diefstal blijkt dat de werknemer niet te vertrouwen is, hetgeen een ontslag op staande voet rechtvaardigt.
 • Er wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ingrijpende en persoonlijke gevolgen van het ontslag en het vergrijp.

Ook bij ontslag wegens diefstal, zeker als het gaat om een kleine diefstal (zogenaamde bagatelzaken), weegt een rechter af in hoeverre het duidelijk was voor de werknemer dat het handelen tot ontslag zou leiden.

Dringende redenen

De wet noemt een aantal voorbeelden van dringende redenen voor een ontslag op staande voet:

 • wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd;
 • wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden;
 • wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag;
 • wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt;
 • wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt;
 • wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden;
 • wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;
 • wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt;
 • wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden, bekendmaakt;
 • wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt;
 • wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt;
 • wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de bedongen arbeid te verrichten.

Hulp of advies bij ontslag

Deskundige beoordeling van een ontslag voorkomt problemen. Bel onze arbeidsrecht advocaat voor advies of hulp bij ontslag: 0800 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of maak gebruik van het onderstaande formulier. Bespreek uw probleem vandaag met een specialist.

  Stel hieronder uw vraag
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres

  Onze specialisten

  mr. R. Bockhoven

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief