Nieuwe richtlijnen Incassokosten: Om incassokosten bij een schuldenaar in rekening te kunnen brengen maken we juridisch gebruik van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Met ingang van 1 juli 2012 zijn ook de leden 5-7 van dit artikel van kracht geworden.

Nieuws over incassokosten: geen extra aanmaning noodzakelijk

Nieuws over incassokosten: geen extra aanmaning noodzakelijkDe wetgever verlangt in de huidige incassoregeling dat zowel het maken van kosten als de hoogte van de incassokosten redelijk zijn. Lid 6 van artikel 6:96 BW geeft ook aan dat de consument / schuldenaar de kosten pas verschuldigd is als hij, na het intreden van zijn verzuim, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van minimaal veertien dagen.
Artikel 6:96 BW geeft ook duidelijk aan wat er maximaal aan incassokosten in rekening mag worden gebracht. Ook moeten er daadwerkelijk incassohandelingen zijn verricht, dat wil zeggen dat een schuldeiser aantoonbaar actie heeft ondernomen om de openstaande vordering te incasseren. Is dat niet het geval, dan komt de schuldeiser het recht op vergoeding van de incassokosten niet toe. De schuldeiser is volledig vrij in het bepalen van de incassohandelingen die hij wil verrichten.

Incassokosten anno nu

In de praktijk was er, in ieder geval bij de rechterlijke macht, de overtuiging dat incassokosten pas bij een schuldenaar in rekening gebracht kunnen worden als er na de schriftelijke termijnstelling van veertien dagen een extra aanmaning verzonden was.

De Hoge Raad heeft nu in een arrest van 13 juni 2014 (ECLI:NL:PHR:2014:289) geoordeeld, dat indien de schuldeiser in redelijkheid tot het verrichten van incassohandelingen is overgegaan en de daarin genoemde ‘veertien dagen brief’ aan de consument / schuldenaar (een bedrijf hoeft geen termijn gegeven te worden) heeft gestuurd, bij uitblijven van de betaling binnen de termijn van veertien dagen de in het Besluit genormeerde vergoeding voor buitengerechtelijke incassohandelingen door de consument / schuldenaar verschuldigd wordt, zonder dat de schuldeiser gehouden is daartoe nog nadere incassohandelingen te verrichten.

Oftewel de schuldeiser kan bij een particulier nadat er een schriftelijke termijnstelling van veertien dagen is geweest, en de schuld is niet voldaan, incassokosten in rekening brengen en hoeft dan niet nog extra handelingen te verrichten.

Advies over uw incasso

Wilt u advies over uw incasso. Laat u vrijblijvend informeren bel 0800 44 55 000 of laat een terugbel verzoek achter.

Zie volledige uitspraak Hoge Raad “Geen extra aanmaning incassokosten” 14-8-2014