No-cure-no-pay overeenkomst na een verkeersongeluk met letselschade gesloten tussen een slachtoffer en niet-advocaat. Beroep op dwaling.

Bij de afwikkeling van een letselschadezaak heeft een niet-advocaat een no-cure-no-pay overeenkomst gesloten. De niet-advocaat ontving een vergoeding deels bestaande uit een percentage van de letselschadevergoeding en voor een ander deel uurloon. Het letselschadeslachtoffer doet een beroep op dwaling omdat hij onvoldoende duidelijk was ingelicht over de dubbele beloningsstructuur
(toepasselijke wetsartikelen 6:2, 6:228, 7:401 en 7:405 BW).

no-cure-no-pay overeenkomst bij letselschade

Letselschadejurist Den Bosch

De letselschadejurist uit den Bosch wordt gedagvaard door het letselschadeslachtoffer voor de kantonrechter te Alkmaar. Over de feiten bestaat geen verschil van inzicht tussen partijen. De gedupeerde met letselschade overkwam een verkeersongeval in Hoorn. Het lichamelijk letsel bestond uit een gebroken ruggenwervel. Verzekeraar de Noordhollandse van 1816 erkende aansprakelijkheid en betaalde een schadevergoeding. Ook vergoedt de aansprakelijke verzekeraar de kosten van de letselschadejurist voor zover redelijk en billijk.

De gedupeerde liet zich aanvankelijk bijstaan door een advocaat. Later maakte hij de overstap naar de letselschadespecialist niet-advocaat in Den Bosch. De gedupeerde tekende een no-cure-no-pay overeenkomst. In deze overeenkomst was opgenomen dat het slachtoffer een vergoeding per uur betaalde aan de letselschadespecialist én een resultaatafhankelijk vergoeding. De resultaatafhankelijke vergoeding is de gehanteerde no-cure-no-pay bij letselschade. Van deze afspraak was verzekeraar niet op de hoogte.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Schadevergoeding en kosten juridische bijstand

De schadevergoeding die de gedupeerde ontving was € 25.000. Dit was exclusief de kosten van juridische bijstand van de letselschadejurist. Deze waren € 7.000,-. Het bereikte schikkingsvoorstel werd vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

Vervolgens heeft de letselschadejurist de gedupeerde aangesproken op afdracht van het percentage van de schadevergoeding (25%). De gedupeerde weigert te betalen en beticht de letselschadejurist van dubbel declareren. De aansprakelijke verzekeraar was van deze handelswijze niet op de hoogte.

Vernietiging no-cure-no-pay overeenkomst

De letselschadejurist betrekt de gedupeerde in een rechtszaak en vordert betaling van de overeengekomen resultaatafhankelijk vergoeding op basis van de no-cure-no-pay overeenkomst.
De gedupeerde voert verweer bij de kantonrechter en stelt dat de no-cure-no-pay overeenkomst nietig is wegens strijd met de goede zeden en/of de openbare orde. Ook stelt hij dat de overeenkomst vernietigbaar is vanwege dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. Tenslotte wordt nog aangevoerd dat er sprake is van onaanvaardbaarheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
De kantonrechter in Alkmaar volgt het letselschadeslachtoffer en acht de no-cure-no-pay overeenkomst in strijd met de goede zeden en dus nietig. De vordering van de letselschadejurist wordt daarom afgewezen.

Hoger beroep of Amsterdam

De letselschadejurist stelt hoger beroep in tegen het vonnis van de kantonrechter bij het hof Amsterdam. De letselschadejurist betoogt dat de gedupeerde met letselschade volledig was ingelicht over de resultaatsafhankelijke beloning, de no-cure-no-pay afspraak over de verkregen schadevergoeding, en dat hij een uurtarief in rekening bracht bij de aansprakelijke verzekeraar. Verder bestrijdt de letselschadejurist de stelling dat de gedupeerde de overeenkomst niet was aangegaan als hij goed was voorgelicht.

Aldus de eiser staat in de overeenkomst duidelijk vermeld en is zulks overeengekomen dat de beloning uit twee delen zou bestaan. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten door de aansprakelijke verzekeraar én het percentage zoals beschreven in de no-cure-no-pay overeenkomst. Aldus eiser was hij volledig transparant geweest en wist het letselschadeslachtoffer precies waar hij aan begon.
Niet in geschil is dat deze afspraak er toe kan leiden dat de letselschadejurist een fors hoger uurloon ontvangt dan wanneer hij alleen het uurtarief in rekening zou brengen. Ook twisten partijen niet over het feit dat de vergoeding aan buitengerechtelijk kosten door deze tweeledige beloningsstructuur er toe kan leiden dat de vergoeding van buitengerechtelijke kosten kan oplopen tot een bedrag gelijk aan of hoger dan de letselschadevergoeding die aan gedupeerde wordt uitgekeerd.
In deze letselschadezaak verwezenlijken zich beide scenario’s.

Vernietiging no-cure-no-pay overeenkomst

Aldus het hof Amsterdam is de no-cure-no-pay overeenkomst niet direct duidelijk. Ook niet bij zorgvuldige lezing daarvan. Gezien de zorg die de letselschadejurist heeft tegenover zijn cliënt, maar ook op grond van de redelijkheid en billijkheid, was de letselschadejurist verplicht de strekking en de gevolgen van de overeenkomst ondubbelzinnig duidelijk te maken aan het letselschadeslachtoffer. De letselschadejurist schond de volgens de rechter in Amsterdam de voorlichtingsplicht.
Het hof Amsterdam vindt het verder moeilijk uit te leggen dat een tweede overeenkomst werd aangegaan, waarin de no-cure-no-pay afspraak niet stond opgenomen. Alleen deze overeenkomst werd ingestuurd naar verzekeraar. Het hof legt deze handelwijze eerder uit als het verbergen van de beloningsstructuur.
Het hof Amsterdam oordeelt dat de letselschadejurist een onjuiste voorstelling van zaken heeft laten bestaan. Door het geven van onvoldoende toelichting is er sprake van dwaling door schending van artikel artikel 6:228 lid 1 onder b, BW. Het hof acht het aannemelijk dat de gedupeerde (gedaagde) de no-cure-no-pay overeenkomst niet zou zijn aangegaan met een juiste voorstelling van zaken. Het beroep op dwaling wordt toegekend zodat de no-cure-no-pay overeenkomst vernietigbaar is.

Advies bij letselschade

Heeft u een ongeval gehad en letselschade opgelopen? Wilt u advies over uw letselschadekwestie? Bel vrijblijvend met onze letselschadespecialisten en letseladvocaat. Ons gratis landelijk nummer is 0800-4455000 of laat uw gegevens achter dan bellen wij u op werkdagen terug binnen een uur.

Door:. mr. O.A.M. Hijink, letselschadeadvocaat Nijmegen LSA, Register Letselschade

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Bron: Gerechtshof Amsterdam uitspraak 19-12-2017, Zaaknummer 200.207.609/01

register-letselschade-arnhem-nijmegenLSA Letselschade Advocaten