Veranderingen van de Arbitragewet

Een nieuwe arbitragewet: wat is er zoal veranderd? In bepaalde gevallen kunnen partijen hun geschil laten beslechten door middel van arbitrage.

Een voorbeeld hiervan is een geschil dat wordt voorgelegd bij de Raad van de Arbitrage voor de Bouw. In dit artikel beschrijf ik de veranderingen in de arbitragewet.

veranderingen in de arbitragewetWat is arbitrage

Arbitrage is een alternatieve manier van geschillenbeslechting. Een conflict tussen partijen wordt opgelost zonder een rechter in te schakelen, maar deskundigen (arbiters) beslissen over het conflict. De partijen kunnen zelf deze deskundigen benoemen. De uitspraak van deze deskundigen is bindend.

Arbitrage vooral in bedrijfsleven

Arbitrage komt het meest voor in het bedrijfsleven. Bedrijven onderling kiezen vaak voor arbitrage als alternatief voor een procedure bij de rechter. Redenen hiervoor zijn dat arbitrage sneller kan zijn dan de civiele rechter. De arbiters zijn deskundigen op een bepaald vakgebied of branche.

Verandering in de arbitragewet

Per 1 januari jongstleden is de Arbitragewet, welke wet dateerde uit 1986, gemoderniseerd en gewijzigd. Hierna volgen enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van de oude Arbitragewet.

 1. Het gebruik van elektronische middelen
  De nieuwe Arbitragewet maakt het mogelijk om processtukken per e-mail te versturen in plaats van per post. Ook kunnen elektronische arbitrale vonnissen worden gewezen.
 2. Deponering arbitraal vonnis niet meer verplicht
  Partijen zijn in de nieuwe Arbitragewet niet meer verplicht om het arbitrale vonnis te deponeren, waardoor de kosten voor partijen worden beperkt.
 3. Vernietiging van het arbitraal vonnis
  Indien een partij het arbitraal vonnis ter vernietiging wil voorleggen aan een rechterlijke instantie, kan dit alleen nog bij het Gerechtshof en niet meer bij de Rechtbank. De achtergrond van deze wijziging is ook hier de vermindering van kosten van partijen.
 4. Verzoek institutionele wraking en verruiming inzagerecht
  De nieuwe Arbitragewet biedt de mogelijkheid van institutionele wraking. Dit is met name gedaan om Nederland interessanter te maken voor internationale arbitrages. Voorts zijn de mogelijkheden voor partijen om inzage te krijgen in bepaalde bescheiden verruimd, welke regeling weer aansluit bij de bestaande regelingen over inzage uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
 5. Vastlegging regels over plaatsopneming en bezichtiging
  Regels over plaatsopneming en bezichtiging, waaraan in de praktijk reeds uitvoering werd gegeven maar nog niet waren vastgelegd, zijn thans opgenomen in de nieuwe Arbitragewet.
 6. Arbitraal beding op de zwarte lijst
  Een arbitraal beding wordt op de zwarte lijst van onredelijk bezwarende bedingen geplaatst teneinde te trachten het vertrouwen van de consumenten in arbitrages te vergroten. Een geschil tussen een consument en een ondernemer kan op die manier niet zomaar middels arbitrage worden beslecht.

Regelend recht voor arbitrage

Partijen krijgen de mogelijkheid om door middel van een overeenkomst af te wijken van regels over de arbitrageprocedure, zoals de bewijsvoering. Door meer regelend recht ontstaat er ten aanzien van arbitrage meer flexibiliteit voor de betrokken partijen.

Inwerkingtreding Arbitragewet

De peildatum ten aanzien van het overgangsrecht is 1 januari 2015. Arbitrale procedures die na deze datum zijn gestart vallen onder de nieuwe wetgeving en procedures ervoor dus nog onder de oude.

Meer weten over arbitrage?

Wilt u meer weten over de nieuwe arbitragewet of wilt u meer weten over arbitrage c.q. het voeren van een arbitrageprocedure, neem dan contact met ons op. Bel 0800 44 55 000 of plaats een terugbelverzoek.

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief