Beroepsfout letselschade advocaat bij afwikkeling letselschade kind

Beroepsfout letselschade advocaat bij afwikkeling letselschade van kind. Had moeten worden geadviseerd tot het opnemen van een voorbehoud?

In de afwikkeling van een letselschade bij minderjarig kind, wordt 15 jaar later gesteld dat de letselschade advocaat een beroepsfout maakte door het ontbreken voorbehoud voor toekomstige verergering van ongevalsklachten. De rechtbank Maastricht, het hof Den Bosch en de Hoge Raad buigen zich over deze vraag.

Beroepsfout letselschade advocaat

Een kindje van 12 jaar wordt aangereden door een auto. Het kind loopt daarbij verwondingen op. Het kindje brak haar linkerenkel. Haar onderbeen werd in het gips gezet. De WAM-verzekeraar van de automobilist erkent aansprakelijkheid voor de aanrijding en betaalt een schadevergoeding.
Kort daarop kwam het kindje ten val op het ijs. Zij scheurde daarbij haar patellapees van haar linkerknie. Er volgde een operatie. Tussen partijen staat vast dat dit letsel door uitglijden in causaal verband staat met de verwondingen uit het verkeersongeval een maand daarvoor.
In de periode voor het verkeersongeluk stond het kindje onder behandeling van een orthopedisch chirurg vanwege klachten door een skeletafwijking. Deze afwijking betrof een scheefstand van het bekken, scoliose en een verkromming van de ruggengraat.

Na het verkeersongeluk krijgt het kind juridische bijstand van een letselschadeadvocaat bij het claimen van een schadevergoeding. De letselschadeadvocaat voerde onderhandelingen met verzekeraar. Zowel verzekeraar als de letselschadeadvocaat hebben medisch advies ingewonnen bij hun medisch adviseur. Een aantal jaren na het verkeersongeluk wordt een schikking bereikt tussen de verzekeraar en het slachtoffer, via de letselschadeadvocaat. De afspraken over de letselschade-afwikkeling worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst wordt geen voorbehoud opgenomen. Dat wil zeggen een clausule met het oog op verdere verslechtering van de verwondingen en toename van de ongevalsklachten waarbij de letselzaak heropend wordt.

Verergering ongevalsklachten medisch voorbehoud

Circa 10 jaar later stelt het slachtoffer met letselschade in toenemende mate last te hebben van haar linkerenkel en linkerknie. De klachten zijn dermate ernstig dat zij haar beroep niet meer kan uitoefenen. Het slachtoffer stelt hierdoor schade te lijden. Omdat de letselschadezaak definitief werd gesloten, kan zij niet meer aankloppen bij verzekeraar omdat geen medisch voorbehoud is opgenomen voor het geval er een klachten verergering zou optreden. Het slachtoffer stelt haar letselschadeadvocaat aansprakelijk wegens een gemaakte beroepsfout. De beroepsfout schuilt er in dat in de afwikkeling een voorbehoud had moeten worden opgenomen, nu was te voorzien, c.q. de mogelijkheid reëel was van klachtentoename aan linkerenkel en linkerknie. Door dit na te laten te bedingen heeft de letselschadeadvocaat een beroepsfout gemaakt.

Geëist wordt een verklaring voor recht van de rechtbank Maastricht dat de letselschadeadvocaat een beroepsfout heeft gemaakt door bij de aan het slachtoffer verleende rechtsbijstand niet te handelen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.
In de eis wordt er van uitgegaan dat de letselschade die naderhand optrad voortkomt uit het verkeersongeluk 15 jaar daarvoor. In de kern had de letselschade advocaat een voorbehoud moeten laten opnemen in de vaststellingsovereenkomst voor mogelijke letselschade uit toekomstige verslechtering.

Na comparitie van partijen wijst de rechter te Maastricht de vordering van het letselschade slachtoffer af. De kernreden is dat niet is aangetoond dat er causaal verband bestaat tussen de klachten in 2008 en het verkeersongeval in 1994.omdat dit oorzakelijk verband niet is aangetoond is het niet meer relevant of er een beroepsfout is gemaakt. De letselschadevordering van eiserwordt daarom afgewezen.

Beroepsfout letselschade advocaat
Beroepsfout letselschade advocaat

Hoger beroep hof Den Bosch

Het slachtoffer met letselschade gaat in hoger beroep bij het hof Den Bosch. Zij grieft door te stellen dat de rechtbank Maastricht haar in de gelegenheid had moeten stellen het causaal verband tussen de huidige klachten en het verkeersongeluk met letselschade in 1994 te onderbouwen. De rechtbank heeft ten onrechte het bewijsaanbod –zoals gedaan door eiseres- genegeerd.

Het hof Den Bosch zet uiteen waaraan eiseres met letselschade dient te voldoen alvorens te komen tot een veroordeling op grond van een beroepsfout van de letselschade advocaat. Allereerst moet komen vast te staan dat de letselschade advocaat gehouden was te adviseren een voorbehoud te laten opnemen, en dit niet deed. Er moet verband bestaan tussen de handelswijze van de letselschade advocaat en het niet tot stand komen van het voorbehoud. En tenslotte moet komen vast te staan dat de huidige klachten voorkomen uit een verergering van de verwondingen opgelopen bij het verkeersongeluk in 1994.

Door de advocaat wordt het hof Den Bosch gewezen op de ingewonnen medisch informatie en de medische adviezen van deskundigen. Deze rapportages gaven geen aanleiding om er van uit te gaan dat er een toename van klachten in de toekomst was te verwachten als gevolg van de ongevalsletsels of de val op het ijs naderhand. Ook is er geen reden om aan te nemen dat de letselschade advocaat had moeten twijfelen aan de visie van de deskundigen die hem noodzaakten tot het instellen van verder onderzoek.
Het hof Den Bosch concludeert tot afwijzing. De letselschade advocaat had geen rekening hoeven houden met een verergering van de klachten in de toekomst, zodat dit ook niet hoefde te worden geadviseerd aan de ouders van het kind met letselschade destijds. De vraag of er sprake is van een oorzakelijk verband tussen de letselschade uit het verkeersongeluk en de verergering van de klachten geruime tijd later, hoeft niet verder te worden onderzocht. Eiseres gaat in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad ziet geen aanleiding om anders te oordelen en laat het vonnis van het hof Den Bosch in stand en wijst de beroepsfout letselschade advocaat af.

Afwikkeling letselschade en medisch voorbehoud

In de kern draait het om de vraag of bij de afwikkeling de letselschade advocaat rekening had moeten houden met een mogelijke verslechtering van de ongevalsverwondingen. Hiervan was op medische gronden geen sprake. De letselschade advocaat heeft daarom juist gehandeld en is niet aansprakelijk.

Contact

Het is belangrijk in een letselschadetraject te kunnen vertrouwen op deskundige en ervaren partijen als en letselschade advocaat en medisch adviseur. Laat u daarom altijd bijstaan door en letselschade-expert aangesloten bij het Register Letselschade en de Vereniging van Letselschade Advocaten. Onze advocaten en letselschadespecialisten voltooiden de specialisatie-opleidingen en zijn lid van de genoemde beroepsorganisaties. Graag staan wij u bij in de letselschadeprocedure of advisering. Bel voor een vrijblijvend gesprek 0800-44 55 000 (gratis landelijk nummer) of plaats onderstaand een terugbel verzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Vragen over beroepsfout letselschade advocaat of een ander onderwerp? Wij bellen u op werkdagen binnen 15 minuten terug.

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief