Invloed schadevergoeding op uitkering? Hoe zit dat in Arnhem?

Beleid Arnhem bij uitkering van schadevergoeding: Als aan u een schadevergoeding wordt uitgekeerd bijvoorbeeld wegens een verkeersongeval, arbeidsongeluk, van overheidswege of om andere reden, is het goed te beseffen dat een schadevergoeding gevolgen kan hebben voor uw uitkering.

In dit artikel beschrijf ik de invloed schadevergoeding op uitkering.

Invloed schadevergoeding op uitkering

Invloed schadevergoeding op uitkering

Per gemeente kunnen de richtlijnen verschillen. Er zijn schadevergoedingen die wel worden gerekend tot ‘middelen’ en wel invloed hebben op uw uitkering. En er zijn middelen die de gemeente Arnhem niet rekent tot middelen die uw uitkering niet beïnvloeden.

Welke vormen van schadevergoeding?

De gemeente Arnhem hanteert de onderstaande richtlijnen. De volgende schadevergoedingen worden niet gerekend tot middelen en hebben géén invloed op uw uitkering. De genoemde schadevergoedingen zijn terug te vinden in de artikelen 7 Regeling WWB, IOAW en IOAZ.

 1. de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 3 van de Uitkeringsregeling Hulpfonds Gedupeerden Bijlmerramp
 2. de eenmalige uitkering en het voorschot, bedoeld in de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers;
 3. de vergoeding, bedoeld in artikel 16 van het Besluit tot wijziging van de aanwijzing van het luchtvaartterrein Maastricht, alsmede vaststelling van geluidszones;
 4. de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 van de Uitkeringsregeling Fonds Slachtoffers Legionella-epidemie;
 5. de eenmalige uitkering toegekend aan oud-mijnwerkers in verband met silicose;
 6. de eenmalige uitkering ingevolge de Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen;
 7. de individuele uitkeringen in het kader van tegoeden Tweede Wereldoorlog aan leden van de Joodse, Sinti, Roma en Indische gemeenschappen;
 8. de uitkeringen, bedoeld in artikel 3 van de Vaststellingsovereenkomst houdende een regeling voor een collectieve partiële afwikkeling van schade die mogelijk verband houdt met DES-gebruik tijdens zwangerschap, die is gehecht aan de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam van 1 juni 2006;
 9. de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 4 van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienst gerelateerde slachtoffers van mesothelioom;
 10. de vergoeding, toegekend aan slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, bedoeld in de Compensatieregelingen R.-K. Kerk Nederland;
 11. de financiële tegemoetkoming in de geleden schade, bedoeld in het Statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding in verband met seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen en de uitkering, bedoeld in de Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen.

Andere vormen van schadevergoeding

De volgende vormen van schadevergoeding worden in beginsel wel beschouwd als ‘middel’ en kunnen uw uitkering beïnvloeden. De gemeente Arnhem zal u vragen bewijsstukken aan te leveren op basis waarvan kan worden bepaald uit welke onderdelen de schadevergoeding bestaat. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een vaststellingsovereenkomst, uitkeringsbesluit, verzekeringspolis en dergelijke. Meestal bestaat een schadevergoeding uit drie onderdelen.

 1. materiële schade en/of;
 2. immateriële schade (smartengeld) en/of;
 3. overige kosten.

Schadevergoeding ten aanzien van materiële schade

Als de schadevergoeding betrekking heeft op materiële schade die al is geleden, wordt deze in beginsel niet aangemerkt als middel. Dit omdat de schadevergoeding nodig is voor herstel van de opgelopen schade. De schadevergoeding is dan bedoeld voor reparatie of vervanging van een bepaalde zaak. Dit is anders als de schadevergoeding bovenmatig hoog. Hiervan is sprake als niet voldoende kan worden aangetoond dat de werkelijke schade overeenstemt met de uitgekeerde schade. In dat geval wordt het verschil tussen de aangetoonde en de werkelijke schade aangemerkt als vermogen en wordt betrokken in het bepalen van de hoogte van de (bijstand)uitkering.

Als er sprake is van autoschade, gaat de gemeente Arnhem er in beginsel vanuit dat de schadevergoeding de waardevermindering van de auto compenseert. Deze vergoeding is dan dus niet bovenmatig en wordt niet meegenomen in het bepalen van de bijstandsuitkering.

Immateriële schade (smartengeld)

Een immateriële schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd, wordt niet betrokken in de beoordeling voor het toekennen van een uitkering. Ook zal geen inhouding op de uitkering plaatsvinden. Wel moet dit uit ‘oogpunt van bijstandsverlening’ verantwoord zijn. Gemeente Arnhem toetst hiervoor aan artikel 31 lid 2 onder m Wwb.
Arnhem hanteert het volgende beleid: een derde deel van de immateriële schadevergoeding wordt niet in aanmerking genomen bij de bijstandsverlening.

Wordt er een schadevergoeding voor smartengeld bedrag ineens beschikbaar gesteld, dan wordt het niet vrijgelaten deel (twee derde deel) als vermogen aangemerkt. Hiervoor gelden de normale regels voor het ontvangen van vermogen tijdens een bijstandsuitkering.

Wordt er periodiek een vergoeding uitgekeerd, dan ziet gemeente Arnhem dat als inkomen. Voor dat inkomen geldt dat dit, als dit wordt meegewogen in de toekenning van de bijstandsuitkering, moet worden meegenomen in de periode vanaf datum schadeveroorzakende feit tot de aangegeven einddatum. De schadevergoeding wordt over deze periode in mindering gebracht op de maandelijkse uitkering.

Als het gaat over een schadevergoeding wegens ‘overige kosten’ dan wordt deze altijd meegenomen in het bepalen van de (hoogte van de) bijstandsuitkering.

Schadevergoeding na ontslag

Als bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst of na ontslag een schadevergoeding wordt uitgekeerd, valt dit altijd onder overige kosten en heeft dus invloed op de bijstandsuitkering.

Als de werkgever een schadevergoeding aan werknemer betaalt voor schade door ontslag  om andere redenen (stamrecht, gouden handdruk o.i.d.), dan kan de gemeente Arnhem deze schadevergoeding geheel aanmerken als inkomen dat bedoeld is om te voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan voor de periode na ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dit is anders als de schadevergoeding uitdrukkelijk is bedoeld voor een andere periode. Deze vergoeding wordt dan toegerekend aan die andere periode.

Schadevergoeding wegens verlies aan arbeidsvermogen

Volgt een schadevergoeding wegens arbeidsongeschiktheid na een ongeval, dan wordt de schadevergoeding vaak aangeduid als arbeidsvermogensschade, vermindering verdiencapaciteit of een voorziening in economische kwetsbaarheid. Deze vergoeding wordt gezien als een compensatie voor het verlies aan verdienvermogen. Dit onderdeel van de schadevergoeding wordt dan in het geheel als inkomen in aanmerking genomen bij de bijstandverlening, omdat deze voorziet in kosten van levensonderhoud. Het bedrag wordt toegerekend aan de periode vanaf het schadeveroorzakende feit tot aan de  pensioengerechtigde leeftijd. Dit is alleen anders als specifiek een andere periode is aangeduid.

Onderdelen van de schadevergoeding

Het beoordelen van de afzonderlijke onderdelen van een schadevergoeding gebeurt aan de hand van bewijsstukken. Soms wordt er wel een totaalbedrag genoemd maar geen uitsplitsing in componenten. Ook worden er soms componenten genoemd zonder uitsplitsing in schadebedragen.

In die gevallen behandelt de gemeente Arnhem de aanvraag als volgt:
Dat deel van de schadevergoeding waar tegenover aantoonbaar geleden materiele schade staat, wordt vrijgelaten. Het meerdere wordt gezien als immateriële schade / smartengeld aangemerkt, dat weer voor een derde deel vrijgelaten wordt.

Rente op een schadevergoeding

Rente uit een immateriële schadevergoeding / smartengeld is inkomen uit vermogen. Dit moet in mindering worden gebracht op de bijstandsuitkering.

Hetzelfde geldt voor een periodieke dividenduitkering die voortkomt uit een immateriële schadevergoeding die is belegd in aandelen. De betaalde dividendbelasting wordt niet meegerekend.

Schadevergoeding aan kind

Als een schadevergoeding wordt toegekend aan een minderjarig kind dat tot het gezin van de bijstandsgerechtigde behoort, gelden de bovenstaande regels. Bij het verlenen van de bijstandsuitkering aan de ouder van het kind, wordt rekening worden gehouden met de schadevergoeding die het kind ontving.

Een uitzondering is een periodieke schadevergoeding die voortvloeit uit verrichte arbeid van het kind. Die schadevergoeding dient bij de bijstandsverlening aan de ouder te worden vrijgelaten. Inkomsten uit of in verband met arbeid door kinderen verricht worden immers vrijgelaten.

Hulp bij schadevergoeding

Wilt u meer weten over uw schadevergoeding of uw recht op schadevergoeding. Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken op 0800-44 55 000. U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan contact met u op.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: gemeente Arnhem 6-1-2015

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief