Veranderingen Wet Arbeid en Zorg (WAZO)

Veranderingen WAZO: Wet Arbeid en Zorg. Met ingang van 1 januari 2015 is een aantal verlofregelingen in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) veranderd. Lees hier alles over verlof en de verschillende soorten verlof.

De WAZO kent verschillende betaalde en/of onbetaalde verloven. Over sommige verloven kunnen werknemer en werkgever afwijkende afspraken maken, over sommige niet.  Voor de duidelijkheid hebben we hieronder de verschillende verloven op een rijtje gezet.

Veranderingen WAZO, wazo, calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof, langdurig zorgverlof, langdurend zorgverlof, zorgverlof, onbetaald verlof, zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is van toepassing als er bij de werknemer een onvoorziene noodsituatie is ontstaan die niet kan worden uitgesteld. Een voorbeeld hiervan is een plotselinge ziekenhuisopname van een direct familielid of de bevalling van de partner. De duur van het verlof is afhankelijk van de situatie. Het is mogelijk dat een calamiteitenverlof overgaat in kortdurend zorgverlof. De werkgever is verplicht tijdens het calamiteitenverlof het volledige salaris van de werknemer door te betalen.

Kortdurend Zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is van toepassing als de werknemer de enige persoon is die een direct familielid moet verzorgen. Afwijkende afspraken over het zorgverlof zijn mogelijk in de CAO. Uitgangspunt is dat een werknemer gebruik kan maken van kortdurend zorgverlof gedurende twee keer de gewerkte uren in een week. De werknemer kan de dagen ook wisselend opnemen. Mocht de termijn van het kortdurend zorgverlof niet voldoende zijn dan kan de werknemer bij een zeer ernstige ziekte ook onbetaald langdurend zorgverlof krijgen. De werkgever is verplicht 70% van het salaris aan de werknemer te betalen.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is mogelijk voor een ernstig zieke partner, kind of ouder van de werknemer. Vanaf 1 juli 2015 kan er ook langdurig zorgverlof opgenomen worden als het gaat om noodzakelijke zorg (hulpbehoevendheid of ziekte) voor grootouders, kleinkinderen, broers/zussen, andere huisgenoten en mensen met wie een sociale relatie bestaat en die afhankelijk zijn van de hulp van de werknemer. In de cao kan een andere afspraak gelden en de werkgever kan het verlof alleen weigeren als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. In een jaar kan 6 weken langdurend zorgverlof worden opgenomen verdeeld over 18 weken. De werkgever hoeft geen salaris te betalen tijdens het verlof.

Onbetaald verlof

Onbetaald verlof is mogelijk als langdurig zorgverlof niet voldoende is voor de zorg van een familielid, of voor een sabbatical. De werkgever hoeft geen salaris te betalen.

Zwangerschapsverlof

Verlof tijdens de zwangerschap is van toepassing voor de zwangere werkneemster voor een periode van zes weken. Volgens de Wazo heeft de zwangere werkneemster tijdens het zwangerschapsverlof recht op een door de werkgever bij het UWV aan te vragen zwangerschapsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De uitkering zal even hoog zijn als haar salaris en zal aan de werkgever betaald worden. De uitkering kan ook aan de zwangere werkneemster uitbetaald worden. Als de werkneemster als gevolg van de zwangerschap al eerder ziek wordt, dan kan de werkgever een vangnetuitkering aanvragen.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Zwangerschaps- en bevallingsverlof een zwangere werkneemster heeft (zwangerschapsverlof) vanaf 6 tot 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Dit verlof duurt tot de bevallingsdatum. Bevallingsverlof duurt tot maximaal 10 weken na de dag van bevalling. Samen met het zwangerschapsverlof kan het meer dan 16 weken duren. Als de baby langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen dan kan het bevallingsverlof worden verlengd tot 10 weken na de datum dat het kind is thuisgekomen. De werkneemster mag echter niet eerder gaan werken dan 6 weken na de bevalling. De werkneemster kan het resterende bevallingsverlof ook in delen opnemen tot maximaal 36 weken na de bevallingsdatum.

Kraamverlof

Kraamverlof, voor de partner van de werknemer, bedraagt twee dagen. Als het kind thuis is geboren moet het verlof binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen en als het kind in het ziekenhuis is geboren moet het verlof binnen vier weken na de thuiskomst worden opgenomen. De werkgever zal het volledige salaris aan de werknemer betalen. Tevens kan de partner drie dagen onbetaald ouderschapsverlof opnemen.

Adoptieverlof

Adoptieverlof als een werknemer een kind adopteert bestaat de mogelijkheid tot het opnemen van maximaal vier weken verlof. Mochten er meerdere kinderen tegelijk geadopteerd worden, dan zal het verlof slechts eenmaal verstrekt worden. Het verlof kan verkregen worden in het tijdsvlak van vier weken voordat het kind in het gezin wordt opgenomen tot 22 weken nadat het kind in het gezin is opgenomen. Werknemer en werkgever kunnen tijdens het verlof een adoptie- of een pleegzorguitkering aanvragen bij het UWV vanuit de Wazo.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is van toepassing voor beide ouders. Zo heeft de partner van de moeder vanaf 1 januari 2015 recht op drie dagen onbetaald verlof rond de geboorte van zijn kind. De werkgever kan dit verlof niet weigeren. Ouderschapsverlof kan worden opgenomen door een ouder die de zorg heeft voor ieder eigen kind, stief-, adoptie- of pleegkind tot de leeftijd van acht jaar. Essentieel is dat de werknemer en het kind op hetzelfde adres wonen en dat de werknemer ook verantwoordelijk is voor de opvoeding en verzorging van het kind. De duur van het onbetaalde ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren wat de werknemer per week werkzaam is. De werknemer kan het verlof zelf indelen en de werkgever kan de toestemming alleen weigeren vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Aanpassing arbeidsduur is sinds 1 januari 2015 jaarlijks mogelijk voor werknemers met jonge kinderen, die een aangepast arbeidspatroon (minder uren of anders verdeelde uren) willen hebben.

Relevante informatie

Transitievergoeding|Vakantiedagen uitbetalen|Ontslagrecht


Bronnen: UWV  en WET WAZO

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief