Ongeluk in sluis

Eiseres verloor een deel van haar duim bij een ongeval in een sluis.

Vordering tegen provincie als sluiseigenaar en sluisbeheerder wordt afgewezen. Letselschadezaak waarbij het slachtoffer een deel van de duim verliest door een ongeval in een sluis.

Letselschade door beknelling

Op 7 augustus 2014 vaart het letselslachtoffer met een gehuurde boot door een sluis. De sluis is eigendom van de Provincie. Tijdens het vastmaken van de boot in de sluis, heeft het slachtoffer houvast gezocht aan de ingebouwde ladder in de sluiswand. Op dat moment verschoof de bovenkant van de ladder en kwam de rechter duim van eiser tussen de ladder en de sluiswand en scheurde gedeeltelijk af. Het slachtoffer is direct overgebracht naar het ziekenhuis, waar echter de duim niet meer kom worden vastgezet.

Aansprakelijkheid Provincie gebrekkige opstal

Eiseres met letselschade houdt de Provincie aansprakelijk voor het ongeval en de letselschade door beknelling die zij daardoor heeft geleden en nog zal lijden. De Provincie heeft de brief doorgezonden naar de aansprakelijkheidsverzekeraar, die de aansprakelijkheid afwijst.

Het slachtoffer stelt een gerechtelijke procedure in bij de rechtbank te Zwolle. Eiseres acht de Provincie aansprakelijk omdat zij eigenaar, beheerder en bezitter is van de sluis. De aansprakelijkstelling is gebaseerd op artikel 6:174 BW (aansprakelijkheid eigenaar van een (gebrekkig) opstal) en artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). Het slachtoffer stelt dat de ladder in de sluis niet voldeed aan de eisen die men daarvan in de gegeven omstandigheden mag verwachten. Doordat de ladder plotseling verschoof raakte haar duim bekneld en liep zij ernstig duimletsel op. Omdat de duim bekneld zat tussen ladder en wand kon ze de duim niet wegtrekken. Toen de boot van de sluiswand afdreef, scheurde haar duim. Het gebrek zit er in dat de ladder kan verschuiven door een gebrek in de constructie of een defect aan de ladder. Het gevaar op letselschade dat dit oplevert heeft zich verwezenlijkt. Er waren geen waarschuwingsborden aanwezig die waarschuwden voor het gevaar.

Letselschade gevolg van eigen schuld

De Provincie stelt allereerst dat de gestelde toedracht onjuist is. Volgens de Provincie is het niet mogelijk de duim tussen ladder en sluiswand te krijgen. De ruimte is namelijk 8 centimeter zodat een duim onmogelijk bekneld kan raken. Bovendien is het niet mogelijk dat de trap, gezien het gewicht, naar links verschuift zonder krachten van buitenaf. De sluiswachters hebben gezien dat de boot in eerste instantie met de rechter voorzijde schuin tegen de kade aan lag. Vervolgens bracht de echtgenoot van het slachtoffer de boot in beweging door gas te geven waarbij de schroef de verkeerde kant op stond. De boot bewoog zich van de kade af. Dit zal de reden zijn geweest dat de trap naar links schoof. De Provincie stelt dat niet is voldaan aan de vereisten van artikel 6:174 BW dan wel artikel 6:162 BW. Tot slot beroept de Provincie zich op eigen schuld van het slachtoffer en betwist de hoogte van de schade en de gestelde letselschade.

De rechtbank Zwolle heeft te oordelen over de vraag of de Provincie aansprakelijk is op grond van artikel 6:174 en/of artikel 6:162 BW voor de letselschade die eiseres opliep.

Gevaarzetting, aansprakelijkheid en schadevergoeding

De Provincie kan als beheerder van de sluis aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van een gebrek aan de sluis. In dit geval is er letselschade ontstaan door beknelling. Er is sprake van een gebrek als naar objectieve maatstaven kan worden vastgesteld dat de sluis niet voldoet aan de eisen die er in de gegeven omstandigheden van mogen worden verwacht en het opstal hierdoor een gevaar oplevert voor personen of zaken.

In jurisprudentie is bepaald dat het te verwachten gebruik of bestemming van de sluis, ter voorkoming van ongevallen, moet stroken met de kans op verwezenlijking van het gevaar. Welke veiligheidsmaatregelen of voorzorgsmaatregelen zijn mogelijk en waarvan kan in redelijkheid worden verwacht dat ze worden genomen door de Provincie. Het gaat hierbij om de beoordeling naar de maatstaven van het Kelderluik-arrest.

Naast beleidsvrijheid van de Provincie wordt in dat oordeel ook betrokken de tot haar beschikking staande financiële middelen (ECLI:NL:HR:2010:BN6236 en ECLI:NL:HR:2014:831).

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Voorzorgsmaatregelen gericht op onvoldoende oplettendheid en voorzichtigheid

  Van de Provincie kan worden verlangd dat zij er op anticipeert dat passanten van de sluis niet altijd de  vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in acht nemen. Zij dient hierop toegespitste voorzorgsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen te nemen. Bij het bepalen hiervan speelt de mate van waarschijnlijkheid van ongevallen die kunnen ontstaan door onvoorzichtigheid of onoplettendheid, maar ook de omvang van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan en de ernst van de gevolgen. Tot slot zal moeten worden gewogen in hoeverre het bezwaarlijk is maatregelen te treffen. Deze factoren dienen in onderling verband te worden beschouwd.

  Tussen partijen is komen vast te staan dat de ladder op enig moment naar links is verschoven. Wel bestaat er verschil van inzicht over de oorzaak. Hetgeen de Provincie beweert, er werd getuigd door de sluiswachten,  ontkent het slachtoffer met letselschade. Dat de ladder te zwaar was om met menskracht te verschuiven bevestigen beide partijen. Er zal een andere oorzaak ten grondslag hebben gelegen aan het verschuiven van de ladder, hetgeen ook door de rechtbank Zwolle wordt aangenomen.

  Gebrek of gevaarzetting

  De rechter in Zwolle moet te beoordelen of er sprake was van een gebrek of gevaarzettende situatie. Er is geen onderzoek verricht naar de aanwezigheid van een gebrek aan de ladder of constructie. Er is niet gesteld of gebleken dat een schade-expert onderzoek verrichtte naar de ladder of de oorzaak van het ongeval. De rechtbank Zwolle gaat er daarom vanuit dat de ladder deugdelijk was en er geen sprake was van gebreken of constructiefouten.

  Dat een opstal gebrekkig is, moet dus worden aangetoond door de partij die aangeeft dat hij schade leidt door het gebrekkige opstal.

  Waarschuwingsplicht gevaarlijke situatie

  De vraag die daarna beantwoord moet worden is of de Provincie had moeten waarschuwen voor een gevaarlijke situatie vanwege de ruimte tussen ladder en sluiswand. De rechtbank concludeert dat niet is gesteld of gebleken dat de Provincie op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid dat de ladder door extra externe krachten zou kunnen verschuiven. Ook concludeert de rechter dat er in de afgelopen 60 jaar dat de sluis(ladder) functioneert er geen eerdere ongevallen plaatshadden. De rechtbank is van mening dat de Provincie geen rekening hoefde te houden met het ongeval zoals zich dat heeft voorgedaan. De Provincie is niet gehouden tot het nemen van veiligheidsmaatregelen.

  Het oordeel van de rechtbank is dat niet is komen vast te staan dat de ladder en de sluis niet voldeden aan hetgeen in de omstandigheden mocht worden verwacht. Er is ook geen sprake van een (in potentie) gevaarzettende situatie waarop de Provincie maatregelen had moeten nemen. De Provincie is niet aansprakelijk voor de letselschade ontstaan door het ongelukkige ongeval en hoeft geen schadevergoeding te betalen.

  Heeft u letselschade door beknelling opgelopen?

  Bent u zelf betrokken geraakt bij een ongeval en heeft u letselschade opgelopen. Heeft u letselschade door beknelling opgelopen bijvoorbeeld door het bedienen van een machine of door een andere oorzaak. Het is belangrijk u goed te laten adviseren over uw recht op schadevergoeding. Bel voor een vrijblijvende beoordeling van uw letselzaak met onze letselschade-experts en schadeletseladvocaat 0800 44 55 000.

  Door: mr. O.A.M. (Oscar) Hijink, letselschade-advocaat Nijmegen LSA, lid Keurmerk Letselschade.

   Uw naam
   Uw telefoonnummer
   Uw e-mailadres
   Bron: Rechtbank Overijssel Zittingsplaats Zwolle Uitspraak13-07-2016, zaaknummer C/08/174012 / HA ZA 15-366

   Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

   Bekijk onze database

   Schrijf u in voor onze nieuwsbrief