Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19 / Corona-virus

Hoe zit het met de werkgeversaansprakelijkheid bij Covid-19/Corona? De werknemer die besmet raakt met Covid-19 lijdt schade. Als thuiswerken niet mogelijk is of een werkgever geen goede maatregelen neemt, is het misschien redelijk dat de werkgever deze schade betaalt. Kan een werknemer met Corona een letselschadevergoeding krijgen? Welke maatregelen moet de werkgever nemen om te zorgen dat werknemers veilig zijn voor Corona? Wie betaalt de schade van de werkgever als werknemers corona regels niet naleven?

In de rechtspraak is, voor zover bekend, nog geen voorbeeld te vinden van een aansprakelijkstelling voor schade door een besmetting met Covid-19. Hieronder bespreken we het wettelijk kader en de bijzonderheden van het verhalen van schade door Corona.

Zorgplicht werkgever bij Corona

Artikel 658 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bevat de zorgplicht van de werkgever. De werkgever voorkomt met instructies en maatregelen dat de werknemer schade lijdt. Als een werknemer letselschade oploopt, betaalt de werkgever. De werkgever kan onder een schadevergoeding uitkomen door te bewijzen dat hij alle mogelijke aanwijzingen heeft gegeven en alle mogelijke maatregelen heeft genomen. De werkgever bewijst dat hij de zorgplicht nakwam of betaalt de schade.

Werkgeversaansprakelijkheid Covid-19 Corona-virus, schadevergoeding covid, schadevergoeding corona

Schadevergoeding Covid-19 claimen

Voor een schadevergoeding bewijst de werknemer dat hij of zij schade opliep tijdens het werk. Dit bewijs kan de werknemer met Covid natuurlijk niet of slechts met zeer veel moeite leveren. Waar iemand Covid oploopt, is namelijk lastig vast te stellen. Het claimen van een schadevergoeding voor Corona zal daarom lastig zijn.

Soms is het redelijk anders naar bewijs te kijken. Bij een werkgever die alle regels aan zijn laars lapt, mogen we misschien aannemen dat een werknemer op het werk besmet raakte. Hetzelfde geldt als een groot aantal werknemers van een bedrijf besmet raakt. De bewijslast kan dan worden omgedraaid. Dit noemen we de omkeringsregel. Het is in die gevallen redelijk om de werkgever te laten bewijzen dat de besmetting niet tijdens het werk is opgelopen.

Collectieve regeling Corona

Bij collectieve schade zorgt de overheid soms voor een collectieve regeling. Het hoge risico van mensen in de zorg om corona op te lopen, kan een rechtvaardiging zijn voor de overheid om de schade en extra kosten van zorgverleners met Covid-19 te vergoeden. Tot op heden zijn er vanuit de overheid nog geen initiatieven bekend om aan zorgpersoneel door Corona opgelopen schade te vergoeden. Vakbond FNV onderzoekt momenteel de mogelijkheden om namens zorgverleners een collectieve schadeclaim in te dienen.

Verplichtingen werkgever Corona

De zorgplicht van de werkgever bestaat uiteraard uit het naleven van de overheidsmaatregelen die zien op de beperking van de verspreiding van het Covid virus. De zorgplicht uit artikel 7:658 BW ziet op maatregelen en aanwijzingen. Aanwijzingen bestaan bijvoorbeeld uit voorschriften en voorlichtingen. De maatregelen tegen covid-19 bestaan bijvoorbeeld uit het creëren van de mogelijkheid om voldoende afstand te houden, een goede geventileerde werkplek, het beschikbaar stellen van mondkapjes, ontsmettingsmiddel, handschoenen etc. of het aanbrengen van afscheidingen en afscherming.

Werkgeversaansprakelijkheid thuis werken door Covid-19

De zorgplicht van de werkgever ziet op alle werkzaamheden. De zorgplicht geldt dus ook voor de thuis werkende werknemer. De meeste mensen hebben thuis geen in hoogte verstelbaar bureau, ergonomisch toetsenbord of een goede bureaustoel. Bij werken aan de keukentafel of op een ander minder geschikte plek kunnen beroepsziekten ontstaan. Een verkeerde werkhouding kan tot veel klachten leiden. Werkgevers moeten werknemers actief voorlichten over veilig thuis werken en er op nazien dat werknemers veilig werken. Bovendien moeten werknemers beschikken over de juiste hulpmiddelen.

Covid-19 schadevergoeding voor de werkgever

Ook de omgekeerde situatie levert een interessante rechtsvraag op. Wat als de werkgever schade lijdt door een werknemer? De werknemer met symptomen of een corona besmetting in zijn omgeving die toch naar het werk gaat, werknemers die overheidsmaatregelen niet naleven of een werknemers die een bezoek brengen aan risico gebied pleegt mogelijk een onrechtmatige daad. De bewijslast voor de werkgever zal hoog zijn. Een bedrijf zal naar verwachting niet snel een vergoeding krijgen voor een corona besmetting door een onzorgvuldige werknemer. Daarbij speelt ook mee dat de werkgever het risico mogelijk kan verzekeren. Ook over deze situatie zijn nog geen uitspraken gedaan door rechters. Dat er grote belangen spelen bij het naleven van regelgeving en veiligheidsvoorschriften voor alle partijen is wel duidelijk.

Uitzonderlijke situaties

Wet- en regelgeving heeft een uitgangspunt. Daarbij wordt niet altijd rekening gehouden met uitzonderlijke situaties zoals een wereldwijde pandemie. Dit leidt soms tot vreemde of onwenselijke uitkomsten. Veel verzekeraars hebben premievoorwaarden al Corona-proof gemaakt. Een wettelijke regeling of pragmatische oplossing in de jurisprudentie (rechtspraak) voor schade door Covid-19 behoort ook tot de (toekomstige) mogelijkheden.

Bespreek uw recht met een specialist

Inzicht in uw situatie helpt u direct verder. Neem contact op. Een eerste gesprek is altijd kosteloos. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com. Of vul het onderstaande contactformulier in als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief