Bedrijfsaansprakelijkheid voor kippen die geen eieren leggen

Bedrijfsaansprakelijkheid voor kippen die geen eieren leggen

Bedrijfsverzekeraar MS Amlin moet alsnog de schade betalen die een leverancier van leghennen opliep doordat de geleverde kippen deels geen eieren konden leggen. Dit heeft de Rechtbank Amsterdam vorige week geoordeeld. Amlin deed volgens de rechter ten onrechte een beroep op de overeengekomen verzekeringsvoorwaarden en uitsluitingen.

Bedrijfsaansprakelijkheid

De eiser in de dagvaardingsprocedure verkoopt leghennen aan pluimveehouders. Eiser koopt van haar leverancier bevruchte eieren die industrieel in broedkasten worden uitgebroed. De kuikens worden verkocht aan een opfokbedrijf. Zodra de kuikens 17 weken oud zijn worden ze geleverd aan de afnemers van eiser.

Een leverancier van leghennen sluit eind 2011 een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven AVB bij Amlin via zijn verzekeringstussenpersoon. Op het polisblad staat vermeld dat vermogensschade is gedekt als deze vermogensschade het gevolg is van een bacteriële of virusbesmetting. Op de polis van de AVB is een uitsluiting opgenomen voor “verminderde leg van geleverde leghennen”.

In 2014 levert de leghenfokker leghennen aan een klant. Een deel van de leghennen blijkt te leiden aan schijnleg. Dit houdt in dat de kippen wel leggedrag vertonen maar niet daadwerkelijk eieren leggen. De schijnleg is veroorzaakt door een virus dat zich verspreid via lucht. Het virus is niet te genezen.

bedrijfsaansprakelijkheid ondernemingsrecht schadevergoeding
Bedrijfsaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid of garantie

De klant stelt de leverancier van de leghennen aansprakelijk voor de schade die ontstaat door de schijnleg. De leghennenfokker stuurt de aansprakelijkstelling naar de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar verzekeraar Amlin. De aansprakelijkheidsverzekering wijst de schadeclaim af en stelt dat de AVB niet is bedoeld als garantie op geleverde hennen en verminderde leg of het niet leggen van eieren. Bovendien is een clausule opgenomen dat verminderde leg is uitgesloten van dekking. De verzekeraar van eiser wijst de schadeclaim af. Eiser dagvaart de AVB verzekeraar en vraagt de rechter de verzekeraar te veroordelen tot het vergoeden van de schade onder de verzekeringspolis en er dus bedrijfsaansprakelijkheid bestaat van de leverancier.

Bedrijfsaansprakelijkheid en verzekeringsdekking

De rechter heeft hier te oordelen over een tweetal vraagstukken. Allereerst of de leghennenfokker aansprakelijk is tegenover haar klanten nu de geleverde hennen leiden aan schijnleg. De tweede vraag is of de er sprake is van verzekeringsdekking dan wel uitsluiting.

Getoetst moet worden aan artikel 7:17 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. De vraag is of de geleverde zaak (de leghennen) beantwoorden aan de overeenkomst tussen de leghennenfokker en haar klant. Gezien lid twee van dat artikel is daar geen sprake van als de zaak niet voldoet aan de beloofde eigenschappen of verwachtingen. Ook mag worden verwacht dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik verwacht mogen worden. De geleverde zaak zijn leghennen, met het doel het leggen van eieren gedurende een bepaalde periode. Als de leghennen door een ziekte of gebrek geen enkel ei leggen, voldoen zij niet aan hetgeen de afnemer mocht verwachten. Er is sprake van non-conformiteit (7:17 lid 1 BW). Er is sprake van een tekortkoming.
Gezien artikel 6:74 lid 1 BW dient de schuldenaar de schade die daardoor ontstaat te vergoeden. Er is geen reden aan te nemen dat de tekortkoming niet aan de eiser kan worden toegerekend (6:75 BW) of niet voor zijn rekening komt.

Vonnis rechtbank Amsterdam

De rechtbank Amsterdam stelt bovendien dat bij de verkoop van een industrieel vervaardigde zaak een gebrek komt voor rekening van de verkoper. De rechtbank Amsterdam verwijst hierbij naar een uitspraak van de Hoge Raad uit 2001. De gefokte leghennen ziet de rechtbank echter niet als een industrieel vervaardigd product, het gaat immers om levende dieren. Toch ziet de rechtbank Amsterdam aanleiding om de uitspraak toe te passen. De leghennen worden specifiek geproduceerd en verhandeld met het industriële doel om ongeveer 72 weken lang eieren te leggen. Leghennen die niet beantwoorden aan dit doel vormen een non-conformiteit. De klant kocht de leghennen om gedurende deze periode eieren te “oogsten”. Nu dat niet het geval is beantwoordt de koop niet aan voorwaarden en is niet volgens afspraak. Deze non-conformiteit komt voor rekening van de professioneel verkoper.

Dekking bedrijfsaansprakelijkheid AVB

Voor wat betreft de schade door verminderde opbrengst van eieren zijn de verzekeringsvoorwaarden niet duidelijk. Het is helder dat de AVB verzekeraar niet het risico wil verzekeren in het geval de leghennen minder eieren zouden leggen dan verwacht of minder dan de norm. De verzekering dekt dus niet de schade als niet de verwachte opbrengst wordt behaald. Wat wordt er dan wel gedekt in de verzekeringspolis.
Op de uitleg van de verzekeringspolis dient de Haviltex-norm te worden toegepast. Dit houdt in dat de betekenis afhankelijk is van de tekst én wat partijen redelijkerwijs hebben willen afspreken, c.q. over en weer van elkaar mochten verwachten. Over inhoud van de uitsluitingsclausule is door partijen onderhandeld ná de aansprakelijkstelling. Dit zegt dus niets over wat partijen destijds bij het afsluiten van de verzekeringspolis hebben begrepen en over en weer hebben mogen begrijpen.

Tussen partijen staat vast dat Amlin niet dekking wilde geven tegen het leggen van minder eieren dan verwacht. De situatie die zich voordoet is echter geheel anders. De leghennen hebben door een virus een ziekte opgelopen en leggen geheel geen eieren. Hierdoor ontstaat schade omdat de leghennen geheel waardeloos zijn geworden maar er wel schade is ontstaan door tevergeefs gemaakte kosten als voeding en huisvesting. Het betreft een gebrek in het geleverde product. Aldus de rechter Amsterdam is hiervoor nu juist de verzekeringspolis bedoeld.

Contra proferentem

Van de andere kant is de rechtbank Amsterdam van mening dat onder de passage in de polis over ‘verminderde leg’ ook kan worden begrepen dat wordt bedoeld: minder of in het geheel geen leg.
De rechter Amsterdam verwijst naar de contra proferentem regel. Deze regel houdt in dat als een door verzekeraar opgestelde clausule onduidelijkheden bevat betreffende de uitleg, bij twijfel over de betekenis daarvan de gunstige uitleg prevaleert voor de wederpartij / verzekerde.
In de huidige rechtszaak leidt dat er toe dat de uitsluitingsclausule niet van toepassing is. De verzekeraar moet daarom de schade vergoeden.

Vraag over bedrijfsaansprakelijkheid?

Bent u aansprakelijk gesteld of houdt u iemand aansprakelijk voor schade. Wilt u meer weten over bedrijfsaansprakelijkheid, bel met onze advocaten en juristen ondernemingsrecht en verzekeringsrecht 0800 – 4455000 of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

  Stel hieronder uw vraag
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Bron: Rechtbank Amsterdam, Datum uitspraak 20-06-2018, Zaaknummer C/13/637067 / HA ZA 17-1066

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief