DGA WW uitkering: Voor een bestuurder/DGA die premies werknemersverzekeringen afdraagt, bestaat niet altijd recht op een uitkering bij ontslag. De voormalig DGA kan dus bij werkloosheid in de situatie komen waarin ondanks het afdragen van premies geen aanspraak bestaat op een WW uitkering.

Verzekeringsplicht DGA ww uitkering

Een onjuiste beoordeling van de verzekeringsplicht van een DGA kan grote gevolgen hebben. Enerzijds kan er een naheffing van premies werknemersverzekeringen worden opgelegd door de Belastingdienst. Anderzijds kan de DGA geconfronteerd worden met de situatie waarin premies zijn afgedragen, maar geen recht op een uitkering bestaat. Of een DGA aanspraak maakt op een werkeloosheidswet uitkering is afhankelijk van de klasificatie van de bestuurder door de Belastingdienst. De Regeling DGA 2016 is hierbij het uitgangspunt.

Wilt u duidelijkheid over uw situatie? Weet u niet zeker of u aanspraak maakt op een uitkering? Heeft u een beslissing van het UWV ontvangen waar u het niet mee eens bent? Bespreek u zaak met een specialist. Neem contact op.
info@hijink.com0800 44 55 000

Regeling Directeur Groot Aandeelhouder 2016 Belastingdienst

Middels de Regeling Aanwijzing Directeur-grootaandeelhouder 2016 heeft de Belastingdienst aangegeven hoe met aandeelhoudend bestuurders wordt omgegaan. In de volgende gevallen moet een DGA ww uitkeringbestuurder volgens de Belastingdienst worden aangeduid als DGA en bestaat er geen aanspraak op werknemersverzekeringen:

  1. Indien de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen;
  2. Indien de bestuurder, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van zodanig aantal aandelen dat, indien in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of tot ontslag van deze bestuurders slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering van de vennootschap, de overige aandeelhouders niet over deze versterkte meerderheid kunnen beschikken;
  3. Indien bestuurders in de algemene vergadering van de vennootschap allen een gelijk of nagenoeg gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen;
  4. Indien het een bestuurder van een vennootschap is waarvan ten minste 2/3 van de aandelen wordt gehouden door zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.

De graadmeter is dus de mogelijkheid dat de bestuurder wordt weggestuurd c.q. verantwoordelijkheid dient af te leggen. De aanwezigheid van een gezagsverhouding is dus leidend. Bij de laatste grond (2/3 van de aandelen gehouden door bloed- of aanverwanten) moet worden opgemerkt dat de aandelen van de bestuurder alleen cumulatief mogen worden opgeteld bij de aandelen van de echtgenoot van de bestuurder. Bij de beoordeling of er sprake is van 2/3 aandelen bezit door bloed- of aanverwanten worden de aandelen van de bestuurder dus niet meegeteld.

DGA WW Uitkering

Indien de bestuurder niet als DGA te kawalificeren is op grond van een van de vier gronden uit de Regeling DGA 2016 en er sprake is van een arbeidsrelatie tussen bestuurder en vennootschap bestaat er een verzekeringsplicht voor de statutair bestuurder. De bestuurder dient in dat geval premies af te dragen en kan aanspraak maken op een WW-uitkering.

De WW uitkering valt onder het sociaal zekerheidsrecht dat deel uitmaakt van het bestuursrecht. Als u een besluit krijgt van een bestuursorgaan dient u tijdig actie te ondernemen door bezwaar of beroep in te stellen. Als niet tijdig bezwaar wordt gemaakt, krijgt het besluit formele rechtskracht. De rechtmatigheid van het besluit wordt dan aangenomen.

Terugvorderen premies werknemersverzekeringen van UWV

Premierestitutie zou gerechtvaardigd zijn indien voor de bestuurder premies zijn afgedragen, maar de bestuurder geen aanspraak heeft op een werknemersverzekering. Het recht om afgedragen premies terug te vorderen komt de vennootschap toe waar de bestuurder deel van uitmaakt. Indien de premies werknemersverzekeringen zijn doorberekend aan de bestuurder heeft deze mogelijk zelf een vordering op het UWV. Gezien de verjaringstermijn ziet het restitutierecht slechts op een periode van vijf jaar.

Tips voor statutair directeuren

  • Indien u een arbeidsverhouding aangaat met een vennootschap waarvan u aandeelhouder bent, dient u middels de Regeling Aanwijzing Directeur-grootaandeelhouder vast te stellen wat uw positie is;
  • Bij wijzigingen in de aandelenverhoudingen dient u zich ervan bewust te zijn dat er mogelijke gevolgen zijn voor uw WW-rechten;
  • Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en bij het wijzigen van de aandeelverhoudingen of de arbeidsovereenkomst dienen de bestuurder en de venootschap alert te zijn.

Contact

U kunt gratis en vrijblijvend contact opnemen met Hijink Advocaten als u vragen heeft: 0800 – 44 55 000. Wij staan u graag te woord en zijn vaak direct in staat om u de goede richting op te wijzen. Onze arbeidsrechtspecialisten en sociale zekerheidspecialisten staan u graag bij. U kunt ook gebruik maken van onderstaande contactknoppen.
info@hijink.com0800 44 55 000